20 липня 2018, 08:38

Радикальний погляд на права

Світ розпадається на фрагменти. Атомізація громад неминуча.

В контексті розробки нової Конституції далі буде запропонований радикальний погляд на права. Звичайно це опис не дуже близького майбутнього, але настати воно може дуже несподівано.

Тут виписаний набір прав у суспільстві, де держави вже мало що вирішують, а головними стають корпорації та громади.

Це навіть не анархо-синдикалізм, це анархо-громадизм. Тут описується громадянство громад, а не навіть громадянство громади громад – республіки, тим більше не традиційне примусове громадянство якої-небудь держави.

Я вирішив опублікувати цей нарис прав, щоб показати межу, до якої ми рухаємося.

В якомусь розумінні це правовий сценарій судного дня в нинішньому тренді. Для багатьох – це страшилка.

Отже читайте і думайте.

Установлює права і змінює перелік прав правосуб'єкт найвищого порядку в будь-якому вигляді, в будь-якій соціальній позиції, який мислить світ як ціле, людство як рамку, а мислячих індивідів як таку якість, яка має зберегтися у вічності.

1. Суб'єктом права є мислячий індивід, яке би походження він би не мав і якої би ідентичності він би не дотримувався. Оскільки права мислячий індивід набуває та відстоює безпосередньо як вільний мислячий агент, а не людина чи громадянин, йому для цього не потрібен ані людський рід, ані держава.

2. Право на гідність це право на захист гідності будь-якими засобами перед лицем будь-яких посягань і навіть обмежень. Право на всі види індивідуальної зброї є основою права на гідність.

3. Право на життя і право на смерть є похідними від права на гідність і не можуть суперечити йому. Право на гідне життя це право на вибір власного шляху і можливість слідувати йому. Право на гідну смерть це право вибору в який спосіб померти.

4. Право на психічний суверенітет є таким, яке не може бути обмежене жодним соціальним утворенням. До права на психічний суверенітет належить право на мислення, яке не може бути упосліджене жодним інститутом, що так чи інакше має справу з суспільною думкою, формуванням порядку денного, продукуванням уяви про майбутнє.

5. Право на добровільне об'єднання індивідів у суверенну громаду походить з психічних суверенітетів її членів та їх угодоздатності.

6. Право на колективний суверенітет не є безпосереднім – воно є опосередкованим громадою. Відтак найвищою формою часового суверенітету громади є суверенітет над майбутнім. Найвищою формою просторового суверенітету громади є її експансія.

7. Право на інновацію є невід'ємним правом кожного індивіда безпосередньо. Це право не може бути обмежене ані традицією, ані вірою, ані наукою, ані приналежністю до якогось колективу.

8. Право на ДНК належить біологічному роду, який є носієм ДНК, і здатен створити та підтримувати інститут (-ти), які усвідомлюють та контролюють наслідки зміни ДНК.

9. Право на природнє тіло належить біологічному індивіду, і це не може бути ані заперечене, ані обмежене жодною колективістською структурою, жодним інститутом, жодним інтелектом штучного походження.

10. Право на клонування, протезування, імплантування реалізовується інститутами, які здатні здійснювати ці процеси і водночас є публічними та контрольованими громадами мислячих індивідів.

11. Тортури для індивідів, щодо яких науково доведена наявність свободи волі, заборонені, оскільки це обмежує свободу волі чи веде до її руйнування.

12. Рабство як персональне, колективне та інституційне підпорядкування заборонено оскільки це обмежує свободу волі та знищує мислення.

13. Ніхто не має піддаватися примусовій праці. Навіть якщо є добровільна згода мислячого індивіда на рабство, то рабовласник – індивід, колектив, структура – має бути підданий відповідальності аж до руйнування.

14. Торгівля мислячими індивідами та особами, щодо яких доведена свобода волі, заборонена.

15. Кожен мислячий індивід має право не лише на свободу, але і на самореалізацію як активний, зсередини себе, незалежний від наявних альтернатив, у боротьбі відстоюваний спосіб набуття та захисту своєї свободи. Право на збройне повстання проти тиранії є невід'ємною якістю права на свободу та самореалізацію.

16. Кожен мислячий індивід має право на свої приватне та сімейне життя, на недоторканність житла, недоторканність своїх мережевих аватарів, недоторканність свого віртуального образу та способу віртуального існування, на таємницю листування.

17. Таємниця персональних даних означає право на перевірку будь-ким будь-яких баз даних, де хоч в якомусь вигляді згадується його ім'я, псевдо, аватар, чи будь-яке означення, яке може бути з ним ідентифіковане. Жодними правилами чи рішеннями колективів та інститутів це право не може бути обмежене.

18. Кожен мислячий індивід має право на шлюб. Право на шлюб призначене для продовження роду і виховання дітей. Право на всі інші способи співжиття мають окреме регулювання і мають визначатися інакше, ніж шлюб.

19. Кожен мислячий індивід має право на самореалізацію через мислення, через віру, через уяву, через пам'ять, які не суперечать самореалізації інших в їх мисленні, їх вірі, їх уяві, їх пам'яті.

20. Право на відмову від військової служби може бути реалізоване лише через здійснення інших дій щодо захисту громади чи громад.

21. Кожен має право на вираження своєї думки та своєї рефлексії в рамках більш ширшого права на мислення.

22. Право на плюралізм засобів комунікації, яке обов'язково включає право на комунікаційне повстання проти монопольного наративу, монопольного порядку денного, монопольної картини світу. Інформація може розглядатися як індивідуальна зброя та як зброя масового знищення.

23. Кожен мислячий індивід має право на свободу мирних зібрань, свободу асоціацій, свободу договорів, свободу професійних та інших союзів, які не заперечують таке право для інших.

24. Право на безпосереднє здійснення співучасті, співуправління, співволодіння спільним переважає право на партії та інші інститути, які зазвичай монополізують доступ до влади, до інституційної участі, до володіння.

25. Будь-які монополії заборонені – економічні, політичні, соціальні, культурні, етичні і т.д. Право на збройне повстання проти монополій не може бути обмежене.

26. Кожен індивід щодо соціальної участі, управління та володіння має право на підпорядкування державі в монопольному громадянстві (традиційному). Так само як кожен індивід має право на вільне входження в громаду та користування розподіленим громадянством цієї громади та договорів між громадами про використання інфраструктурних послуг сервісних корпорацій.

27. Свобода творчості та науково-дослідницької діяльності гарантується в громаді. Також в громаді гарантується свобода викладання у всіх формах, у тому числі дистантних, які не поширюють агресивних, тоталітарних ідей та ідей, що засновані на будь-якому обмежені перелічених тут прав та свобод.

28. Право на віртуальність, яка не знищує та не обмежує актуальні можливості. Громада має захищати імператив відділення віртуальності від актуальності, якщо віртуальність може обмежити чи знищити актуальність.

29. Право на освіту коштом громади у будь-якій картині світу та в будь-якому підході чи підходах, які не звужують і не обмежують мислення та уяву.

30. Право створювати можливості для освіти та право здійснювати освіту має той, хто дотримується умов вище наведеного права на освіту.

31. Кожен має вільний вибір між правом на працю та правом на здійснення підприємницької діяльності індивідуально чи організовано через корпорацію, як і право на відмову від підприємництва та від праці.

32. Право на приватну власність, яка не визнана спільною. Тобто приватна власність на космічний простір, землю, водойми, надра, повітря, електромагнітні частоти і т.д. може бути обмежена громадою задля колективних інтересів.

33. Право на інтелектуальну власність належить лише індивіду-автору і не може бути продано чи передано будь-якому колективу чи інституту. Передані можуть бути лише суміжні права.

34. Право на притулок члена громади гарантується лише цією громадою або угодами між громадами.

35. Колективна висилка заборонена і має бути унеможливлена громадою та договорами між громадами.

36. Висилка індивіда в місце, де є загроза смерті, заборонена.

37. Перевага однієї волі над іншою заборонена, інституційна дискримінація заборонена, відтак установка на вирівнювання прав в громадах та між громадами є невід'ємною ознакою самого громадянства громад.

38. Культурна, релігійна, мовна, онтологічна (віртуальне, актуальне, світ, позасвіт) різноманітність визнається.

39. Рівноправність чоловіків та жінок. Рівноправність активного та пасивного гендерів.

40. Діти мають право на захист та догляд. Діти мають право вільно виражати свою думку. Інтереси дитини мають захищатися всіма дорослими, особливо супроти порушення їх прав.

41. Діти мають право на підтримання регулярних відносин з усіма батьками, якщо це не шкодить їх інтересами. Це право не може бути обмежене через жодні інші причини.

42. Діти мають право на освоєння мислення, на розвиток уяви, на набуття різнобічної орієнтації у вірі, на тренування волі, на вміння протидії різноманітним маніпуляціям свідомістю, на ознайомлення з етичними принципами спільного життя.

43. Право похилих людей на гідне і незалежне життя, на участь у економічному, політичному, соціальному та культурному житті.

44. Особи з інвалідністю і люди з орфанними захворюваннями мають право на реабілітацію, на забезпечення їх самостійності та участі в житті суспільства. Це право гарантують всі можливі суб'єкти – громади, держави, корпорації, окремі мислячі індивіди. Соціальний захист має бути елементом змісту гідності, який засвоюється в дитячій освіті.

45. Кожен мислячий індивід має право на здоров'я (відновлення), яке може забезпечуватися громадою.

46. Право (природи) екосистем на збереження біорізноманіття, ландшафтів і середовища перебування, яке захищається громадами та кожним громадянином на основі знань та мотивації, отриманих знання в процесі дитячої освіти.

47. Право предків на всеохоплюючу та демонополізовану пам'ять і участь їх здобутків в теперішньому житті.

48. Права наступних поколінь чи нащадків на життя в умовах не гірших, ніж нинішнє покоління, тобто екосистемне партнерство громади та громад має забезпечувати позитивну динаміку для прийдешніх генерацій/поколінь.

49. Право штучного інтелекту як вільного агента набувати усіх прав мислячих індивідів.

50. Право кожного мислячого індивіда на будь-яку ідентичність, яка не ображає його гідність, і на будь-яке перспективне самовизначення, яке придає його буттю смисл.

Як ми уявляєм перемогу?

Недавно один дуже віруючий у перемогу звинуватив мене в тому, що я не вірю в перемогу. Більшість думає, що уявлення про перемогу у всіх однакові...

Момент істини

1. Ми не витримуємо ліберальний шлях в Україні. Не дивлячись на війну, ми досі не воюємо ні за свободу, ні за вольності, ні за волю. Ми воюємо за націю, за своє, за своїх...

Правила катастрофи

Якщо ти живеш просто, то будь-яка складна угода для тебе кабальна. У складному світі будь-яка локальна війна є війна глобальна. Нагромадження простих рішень у складному світі веде до краху...

Про Надію

ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑМи – це лише наша омріяна Надія, ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑБо все решта – це нездійснені наміри ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑта залишки марних сподівань...

Жижек як уособлення смерті філософії напередодні глобальної ядерної катастрофи

Відгук на статтю Жижека "Діалектика темного просвітництва". Оригінал тут. Жижек говорить з позиції спостерігача чи інтерпретатора про світ, у якому нема і до кінця глобальної катастрофи не буде мислення...

Виснаження

ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑЗ країною песимістична картина, ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑБо потрапила в подвійну кабалу вона: ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑНемовби зраджена Катерина ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑІ водночас Галя балувана...