Сергій Дацюк Філософ

Радикальний погляд на права

20 липня 2018, 08:38

Світ розпадається на фрагменти. Атомізація громад неминуча.

В контексті розробки нової Конституції далі буде запропонований радикальний погляд на права. Звичайно це опис не дуже близького майбутнього, але настати воно може дуже несподівано.

Тут виписаний набір прав у суспільстві, де держави вже мало що вирішують, а головними стають корпорації та громади.

Це навіть не анархо-синдикалізм, це анархо-громадизм. Тут описується громадянство громад, а не навіть громадянство громади громад – республіки, тим більше не традиційне примусове громадянство якої-небудь держави.

Я вирішив опублікувати цей нарис прав, щоб показати межу, до якої ми рухаємося.

В якомусь розумінні це правовий сценарій судного дня в нинішньому тренді. Для багатьох – це страшилка.

Отже читайте і думайте.

Установлює права і змінює перелік прав правосуб'єкт найвищого порядку в будь-якому вигляді, в будь-якій соціальній позиції, який мислить світ як ціле, людство як рамку, а мислячих індивідів як таку якість, яка має зберегтися у вічності.

1. Суб'єктом права є мислячий індивід, яке би походження він би не мав і якої би ідентичності він би не дотримувався. Оскільки права мислячий індивід набуває та відстоює безпосередньо як вільний мислячий агент, а не людина чи громадянин, йому для цього не потрібен ані людський рід, ані держава.

2. Право на гідність це право на захист гідності будь-якими засобами перед лицем будь-яких посягань і навіть обмежень. Право на всі види індивідуальної зброї є основою права на гідність.

3. Право на життя і право на смерть є похідними від права на гідність і не можуть суперечити йому. Право на гідне життя це право на вибір власного шляху і можливість слідувати йому. Право на гідну смерть це право вибору в який спосіб померти.

4. Право на психічний суверенітет є таким, яке не може бути обмежене жодним соціальним утворенням. До права на психічний суверенітет належить право на мислення, яке не може бути упосліджене жодним інститутом, що так чи інакше має справу з суспільною думкою, формуванням порядку денного, продукуванням уяви про майбутнє.

5. Право на добровільне об'єднання індивідів у суверенну громаду походить з психічних суверенітетів її членів та їх угодоздатності.

6. Право на колективний суверенітет не є безпосереднім – воно є опосередкованим громадою. Відтак найвищою формою часового суверенітету громади є суверенітет над майбутнім. Найвищою формою просторового суверенітету громади є її експансія.

7. Право на інновацію є невід'ємним правом кожного індивіда безпосередньо. Це право не може бути обмежене ані традицією, ані вірою, ані наукою, ані приналежністю до якогось колективу.

8. Право на ДНК належить біологічному роду, який є носієм ДНК, і здатен створити та підтримувати інститут (-ти), які усвідомлюють та контролюють наслідки зміни ДНК.

9. Право на природнє тіло належить біологічному індивіду, і це не може бути ані заперечене, ані обмежене жодною колективістською структурою, жодним інститутом, жодним інтелектом штучного походження.

10. Право на клонування, протезування, імплантування реалізовується інститутами, які здатні здійснювати ці процеси і водночас є публічними та контрольованими громадами мислячих індивідів.

11. Тортури для індивідів, щодо яких науково доведена наявність свободи волі, заборонені, оскільки це обмежує свободу волі чи веде до її руйнування.

12. Рабство як персональне, колективне та інституційне підпорядкування заборонено оскільки це обмежує свободу волі та знищує мислення.

13. Ніхто не має піддаватися примусовій праці. Навіть якщо є добровільна згода мислячого індивіда на рабство, то рабовласник – індивід, колектив, структура – має бути підданий відповідальності аж до руйнування.

14. Торгівля мислячими індивідами та особами, щодо яких доведена свобода волі, заборонена.

15. Кожен мислячий індивід має право не лише на свободу, але і на самореалізацію як активний, зсередини себе, незалежний від наявних альтернатив, у боротьбі відстоюваний спосіб набуття та захисту своєї свободи. Право на збройне повстання проти тиранії є невід'ємною якістю права на свободу та самореалізацію.

16. Кожен мислячий індивід має право на свої приватне та сімейне життя, на недоторканність житла, недоторканність своїх мережевих аватарів, недоторканність свого віртуального образу та способу віртуального існування, на таємницю листування.

17. Таємниця персональних даних означає право на перевірку будь-ким будь-яких баз даних, де хоч в якомусь вигляді згадується його ім'я, псевдо, аватар, чи будь-яке означення, яке може бути з ним ідентифіковане. Жодними правилами чи рішеннями колективів та інститутів це право не може бути обмежене.

18. Кожен мислячий індивід має право на шлюб. Право на шлюб призначене для продовження роду і виховання дітей. Право на всі інші способи співжиття мають окреме регулювання і мають визначатися інакше, ніж шлюб.

19. Кожен мислячий індивід має право на самореалізацію через мислення, через віру, через уяву, через пам'ять, які не суперечать самореалізації інших в їх мисленні, їх вірі, їх уяві, їх пам'яті.

20. Право на відмову від військової служби може бути реалізоване лише через здійснення інших дій щодо захисту громади чи громад.

21. Кожен має право на вираження своєї думки та своєї рефлексії в рамках більш ширшого права на мислення.

22. Право на плюралізм засобів комунікації, яке обов'язково включає право на комунікаційне повстання проти монопольного наративу, монопольного порядку денного, монопольної картини світу. Інформація може розглядатися як індивідуальна зброя та як зброя масового знищення.

23. Кожен мислячий індивід має право на свободу мирних зібрань, свободу асоціацій, свободу договорів, свободу професійних та інших союзів, які не заперечують таке право для інших.

24. Право на безпосереднє здійснення співучасті, співуправління, співволодіння спільним переважає право на партії та інші інститути, які зазвичай монополізують доступ до влади, до інституційної участі, до володіння.

25. Будь-які монополії заборонені – економічні, політичні, соціальні, культурні, етичні і т.д. Право на збройне повстання проти монополій не може бути обмежене.

26. Кожен індивід щодо соціальної участі, управління та володіння має право на підпорядкування державі в монопольному громадянстві (традиційному). Так само як кожен індивід має право на вільне входження в громаду та користування розподіленим громадянством цієї громади та договорів між громадами про використання інфраструктурних послуг сервісних корпорацій.

27. Свобода творчості та науково-дослідницької діяльності гарантується в громаді. Також в громаді гарантується свобода викладання у всіх формах, у тому числі дистантних, які не поширюють агресивних, тоталітарних ідей та ідей, що засновані на будь-якому обмежені перелічених тут прав та свобод.

28. Право на віртуальність, яка не знищує та не обмежує актуальні можливості. Громада має захищати імператив відділення віртуальності від актуальності, якщо віртуальність може обмежити чи знищити актуальність.

29. Право на освіту коштом громади у будь-якій картині світу та в будь-якому підході чи підходах, які не звужують і не обмежують мислення та уяву.

30. Право створювати можливості для освіти та право здійснювати освіту має той, хто дотримується умов вище наведеного права на освіту.

31. Кожен має вільний вибір між правом на працю та правом на здійснення підприємницької діяльності індивідуально чи організовано через корпорацію, як і право на відмову від підприємництва та від праці.

32. Право на приватну власність, яка не визнана спільною. Тобто приватна власність на космічний простір, землю, водойми, надра, повітря, електромагнітні частоти і т.д. може бути обмежена громадою задля колективних інтересів.

33. Право на інтелектуальну власність належить лише індивіду-автору і не може бути продано чи передано будь-якому колективу чи інституту. Передані можуть бути лише суміжні права.

34. Право на притулок члена громади гарантується лише цією громадою або угодами між громадами.

35. Колективна висилка заборонена і має бути унеможливлена громадою та договорами між громадами.

36. Висилка індивіда в місце, де є загроза смерті, заборонена.

37. Перевага однієї волі над іншою заборонена, інституційна дискримінація заборонена, відтак установка на вирівнювання прав в громадах та між громадами є невід'ємною ознакою самого громадянства громад.

38. Культурна, релігійна, мовна, онтологічна (віртуальне, актуальне, світ, позасвіт) різноманітність визнається.

39. Рівноправність чоловіків та жінок. Рівноправність активного та пасивного гендерів.

40. Діти мають право на захист та догляд. Діти мають право вільно виражати свою думку. Інтереси дитини мають захищатися всіма дорослими, особливо супроти порушення їх прав.

41. Діти мають право на підтримання регулярних відносин з усіма батьками, якщо це не шкодить їх інтересами. Це право не може бути обмежене через жодні інші причини.

42. Діти мають право на освоєння мислення, на розвиток уяви, на набуття різнобічної орієнтації у вірі, на тренування волі, на вміння протидії різноманітним маніпуляціям свідомістю, на ознайомлення з етичними принципами спільного життя.

43. Право похилих людей на гідне і незалежне життя, на участь у економічному, політичному, соціальному та культурному житті.

44. Особи з інвалідністю і люди з орфанними захворюваннями мають право на реабілітацію, на забезпечення їх самостійності та участі в житті суспільства. Це право гарантують всі можливі суб'єкти – громади, держави, корпорації, окремі мислячі індивіди. Соціальний захист має бути елементом змісту гідності, який засвоюється в дитячій освіті.

45. Кожен мислячий індивід має право на здоров'я (відновлення), яке може забезпечуватися громадою.

46. Право (природи) екосистем на збереження біорізноманіття, ландшафтів і середовища перебування, яке захищається громадами та кожним громадянином на основі знань та мотивації, отриманих знання в процесі дитячої освіти.

47. Право предків на всеохоплюючу та демонополізовану пам'ять і участь їх здобутків в теперішньому житті.

48. Права наступних поколінь чи нащадків на життя в умовах не гірших, ніж нинішнє покоління, тобто екосистемне партнерство громади та громад має забезпечувати позитивну динаміку для прийдешніх генерацій/поколінь.

49. Право штучного інтелекту як вільного агента набувати усіх прав мислячих індивідів.

50. Право кожного мислячого індивіда на будь-яку ідентичність, яка не ображає його гідність, і на будь-яке перспективне самовизначення, яке придає його буттю смисл.

powered by lun.ua
Коментарі — 79
Михайло Зелений _ 26.07.2018 04:09
IP: 35.235.226.---
Занепадництво, як написав би П. Сорокін. Переживемо занепад чуттєвої культури. І їхніх бляклих пропагандистів.
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:37
IP: 35.235.224.---
Fuck! Навіщо ж так розмножувати...
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:36
IP: 35.235.225.---
Якщо ми хочемо справді щось зрозуміти, повинні перш за все зрозуміти себе.

Зрозуміти, що наше тіло – то торба з кістками, обтягнутими м'язами (у кращому випадку).

Зрозуміти, що наше тіло – то міль'ярди клетин, кожна з яких – досить самостійна персона, але виживає лише завдяки сімбіозу.

Зрозуміти нарешті, що в нас у кожного у кишечнику від 2 до 5 кілограмів бактерій-"сімбіотів", які не мають безпосереднього стосунку до нашого "я", але без яких ми не виживемо протягом тиждня.

Зрозуміти, що весь отой мусор, який ми проговорюємо "про-себе" – лише наше сприйняття електрохімічного шуму, що виробляють нейрончики у нас у мозоку...

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що спонукає нас виживати.

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що ніяк не стосується нашого виживання, нашої мікрофлори у кишечнику, наших нейрончиків, і що спонукає нас Творити.
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:35
IP: 35.235.225.---
Якщо ми хочемо справді щось зрозуміти, повинні перш за все зрозуміти себе.

Зрозуміти, що наше тіло – то торба з кістками, обтягнутими м'язами (у кращому випадку).

Зрозуміти, що наше тіло – то міль'ярди клетин, кожна з яких – досить самостійна персона, але виживає лише завдяки сімбіозу.

Зрозуміти нарешті, що в нас у кожного у кишечнику від 2 до 5 кілограмів бактерій-"сімбіотів", які не мають безпосереднього стосунку до нашого "я", але без яких ми не виживемо протягом тиждня.

Зрозуміти, що весь отой мусор, який ми проговорюємо "про-себе" – лише наше сприйняття електрохімічного шуму, що виробляють нейрончики у нас у мозоку...

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що спонукає нас виживати.

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що ніяк не стосується нашого виживання, нашої мікрофлори у кишечнику, наших нейрончиків, і що спонукає нас Творити.
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:34
IP: 35.235.225.---
Якщо ми хочемо справді щось зрозуміти, повинні перш за все зрозуміти себе.

Зрозуміти, що наше тіло – то торба з кістками, обтягнутими м'язами (у кращому випадку).

Зрозуміти, що наше тіло – то міль'ярди клетин, кожна з яких – досить самостійна персона, але виживає лише завдяки сімбіозу.

Зрозуміти нарешті, що в нас у кожного у кишечнику від 2 до 5 кілограмів бактерій-"сімбіотів", які не мають безпосереднього стосунку до нашого "я", але без яких ми не виживемо протягом тиждня.

Зрозуміти, що весь отой мусор, який ми проговорюємо "про-себе" – лише наше сприйняття електрохімічного шуму, що виробляють нейрончики у нас у мозоку...

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що спонукає нас виживати.

Зрозуміти, нарешті, що є дещо, що ніяк не стосується нашого виживання, нашої мікрофлори у кишечнику, наших нейрончиків, і що спонукає нас Творити.
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:14
IP: 35.235.225.---
Про Хижака та Чужого. Там є кадр, де мисливець вбиває людину, без жалю, як ми травку зриваємо коли по полю йдемо. А далі є кадр, де він же малює якоюсь отрутою символи честі на обличчі іншої людини. Отож питання – що відбулося? Які принципи спрацювали, які ціності? Що змінилось в тому мисливці?
І, нарешті, чому фільм закінчується тією сценою, якою закінчується:-)
Oleg Chemerchenko _ 24.07.2018 01:09
IP: 35.235.225.---
Anatol Zubenko:
Кішка і собака родяться повноцінними особами, а людина -ні. Тобто, якщо кішку, чи собаку змалечку виховає людина, то вони все одно залишаться ними. А якщо припустити що людину виховає кішка, чи собака, то людиною вона не стане...
Пане Анатолію, тому завзятому троллю – не відповім. А вам – відповім.
Є певні досліждення, які справді підтверджують, що пластичність мозгу людини зберігається десь до 10-12 років. В тих же шимпане – до 1 року, в макак – менш ніж 3 місяці. Щодо котів або собак – не бачив нічого, але, підозрюю, ви праві, або майже праві.
У будь якому разі: Мауглі, що став тинейджером у лісі, людиною стати не може принципово. Це справді так.
Anatol Zubenko _ 23.07.2018 08:02
IP: 35.235.227.---
Кішка і собака родяться повноцінними особами, а людина -ні. Тобто, якщо кішку, чи собаку змалечку виховає людина, то вони все одно залишаться ними. А якщо припустити що людину виховає кішка, чи собака, то людиною вона не стане...
Володимир Дмитрович _ 23.07.2018 07:07
IP: 35.195.42.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Проблема вибору інструменту (бритви) з 100500 наявних для реалізації однієї цінності
Немає такої проблеми, не існує.
Є 100500 принципів. Людина розмірковує – підходить мені цей принцип чи ні. Критерій відбору один – цінність. Тому не бритва, а набор з 13047 бритв – підходить, інші – вибракувані.

Не принцип зараді реалізації ціності. Принцип – сам як він є. Я ж можу публічно прийняти Принципи. І слідкувати їм, навіть буквально, доки цінніст'ю не включиться трігер, що запровадить зовсім інші принципи.
Зніміть рожеві окуляри, панове, як взагалі існують Штирлеці?
... Це те ж саме, що сказати: "Письмовий стіл від четвертої ніжки"...
- "Не стрибати з висоти більше трьох метрів" – не може бути цінністю заради якої людина живе, а ось одним із принципів, на яких побудована система самозбереження, ця набута досвідом практична засада є!
Володимир Дмитрович _ 23.07.2018 06:46
IP: 35.235.227.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
популярності набув вислів про те, що ідеями добра (цінностями – в сучасному розумінні) вимощена дорога в пекло.
Чому ви вважаєте нашу фізіологію (нейрофізіологічну природу) "ідеями добра"?
Чому вважаєте мою цінність "ніколи не стрибну з 10го поверху без страховки" ідеєю добра?
Є банальна психологія, яка дуже чітко називає цінніст'ю те, через що людина не може переступити. І роз'яснює – чому саме. Ви не можете зміните ваші еритроцити на БожжєПравоБутиМагомАбоФілософом, ви не можете відмовитись від щоденного візіту в туалет, ви не можете ще багато чого. І ваши цінності ви переступити – не можете.
Олеже, невже фізіологічні потреби можуть бути визнаними тим, заради чого людина живе?... До речі, ні кішку, ні собаку ніхто не змусить стрибати з 10-го поверху...
Володимир Дмитрович _ 23.07.2018 06:36
IP: 35.235.226.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Ще трішки, але дуже дискусійного додам:-)
А чому ні слова про сприйняття гармонії?
Так додайте:-)
Про це – пізніше...
Володимир Дмитрович _ 23.07.2018 06:29
IP: 35.235.226.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
А картина з дохлим, обліпленим зеленими мухами конем на квітучому лузі – це прекрасне, красиве?
Тобто – для розуміння важливий контекст, якщо немає контексту, то вірні обидві відповіді: "Це мерзотно" і "Це прекрасно":-)
Олеже, а де може бути відображений контекст?...
Я навіть не впевнений в тому, що іноді контекст власного твору розуміє автор картини... В художників емоційне сприйняття оточуючого та уявного світів...
- Але, все ж таки, чи зможе людина відчути себе мислячою істотою споглядаючи таку картину?
Володимир Дмитрович _ 23.07.2018 06:11
IP: 35.235.226.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
А картина з дохлим, обліпленим зеленими мухами конем на квітучому лузі – це прекрасне, красиве?
Це – найпростіше питання. Це залежить від того як вона написана і яке послання вона несе мислячій істоті:-)
Олеже, будемо обговорювати мистецькі стилі та шукати послання авторів на картинах?... Може розпочнемо із "Джоконди"?
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:41
IP: 35.235.224.---
Шановні. Щодо цінностей. Пропоную передивитися досить старий фільм "Чужий проти Хижака". Майже геніальний фільм, як на мене. Режисер зміг абстрагуватись від людських понять добра/зла, та створив етичні концепції, що кардинально відрізняються від антропоцентричних. Задайте собі питання – що є добром для Чужого, що є добром для Хижака. Що є для них злом. І як вони бачать Красу.

Задайте собі питання: які цінності в Хижака та в Чужого. І які в них принципи. Чому один з них має вмерти?
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:25
IP: 35.235.224.---
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Проблема вибору інструменту (бритви) з 100500 наявних для реалізації однієї цінності
Немає такої проблеми, не існує.
Є 100500 принципів. Людина розмірковує – підходить мені цей принцип чи ні. Критерій відбору один – цінність. Тому не бритва, а набор з 13047 бритв – підходить, інші – вибракувані.

Не принцип зараді реалізації ціності. Принцип – сам як він є. Але прийняти або не прийняти цей принцип – цінність рулить. Я ж можу публічно прийняти Принципи. І слідкувати їм, навіть буквально, доки цінніст'ю не включиться трігер, що запровадить зовсім інші принципи.

Зніміть рожеві окуляри, панове, як взагалі існують Штирлеці?
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:18
IP: 35.235.225.---
Прощу пробачення за болд. Не дуже вдалий редактор у "відповісти", я щось не помітив...
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:16
IP: 35.235.225.---
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
популярності набув вислів про те, що ідеями добра (цінностями – в сучасному розумінні) вимощена дорога в пекло.
Чому ви вважаєте нашу фізіологію (нейрофізіологічну природу) "ідеями добра"?
Чому вважаєте мою цінність "ніколи не стрибну з 10го поверху без страховки" ідеєю добра?

Пане Володимире. Якщо знайдете час – прохаю, перечитайте мої пости сюди, я вже роз'яснював, що філософський підхід до поняття "цінность" – фуфломіцин. Є банальна психологія, яка дуже чітко називає цінніст'ю те, через що людина не може переступити. І роз'яснює – чому саме. Ви не можете зміните ваші еритроцити на БожжєПравоБутиМагомАбоФілософом, ви не можете відмовитись від щоденного візіту в туалет, ви не можете ще багато чого. І ваши цінності ви переступити – не можете.
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:07
IP: 35.235.224.---
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Ще трішки, але дуже дискусійного додам:-)
А чому ні слова про сприйняття гармонії?
Так додайте:-)
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:05
IP: 35.235.224.---
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
А картина з дохлим, обліпленим зеленими мухами конем на квітучому лузі – це прекрасне, красиве?
Тобто – для розуміння важливий контекст, якщо немає контексту, то вірні обидві відповіді: "Це мерзотно" і "Це прекрасно":-)
Oleg Chemerchenko _ 23.07.2018 00:03
IP: 35.235.224.---
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
А картина з дохлим, обліпленим зеленими мухами конем на квітучому лузі – це прекрасне, красиве?
Це – найпростіше питання. Це залежить від того як вона написана і яке послання вона несе мислячій істоті:-)
Володимир Дмитрович _ 22.07.2018 18:09
IP: 35.235.227.---
Oleg Chemerchenko:
А картина з дохлим, обліпленим зеленими мухами конем на квітучому лузі – це прекрасне, красиве?
Володимир Дмитрович _ 22.07.2018 18:04
IP: 35.235.226.---
Oleg Chemerchenko:
Ще трішки, але дуже дискусійного додам:-)
...який свідомо:
- вважає почуття прекрасного найважливішим почуттям мислячої істоти
- вважає, що прекрасне завжди більш цінне, ніж етичне, традіційне
- вважає, що цінність мислячого індивіда зростає через усвідомлення краси
А чому ні слова про сприйняття гармонії?
Володимир Дмитрович _ 22.07.2018 17:54
IP: 35.235.227.---
Oleg Chemerchenko:
(продовження)
Проблема вибору інструменту (бритви) з 100500 наявних для реалізації однієї цінності унеможливлює визнання принциповості (в сучасному розумінні) цінністю. Неможливість поступитися принципами може об'єднувати лише соціальні групи людей, які живуть минулим. Здатність поступитися принципами характеризує соціальні групи людей орієнтованих на майбутнє...А ще є безпринципні, які живуть "одним днем"... І кожен свій до свого тулиться...:)
Саме в такому розумінні принциповість я і розглядаю...
Володимир Дмитрович _ 22.07.2018 17:38
IP: 35.235.226.---
Oleg Chemerchenko:
Володимир Дмитрович:
Oleg Chemerchenko:
Головна суперечка проходить по межі – що об'днує людей у громаду – принципи чи цінності

Які можуть бути суперечки, якщо одні люди характеризуються іншими людьми не за цінностями, які сповідуються першими, а за принципами, яких ті дотримуються, за принциповістю?
100500 принципів, цінність – всього одна. "Я завжди дотримуюсь принципів" або "Є дещо, що може вимусити мене відмовитись від принципів"... Принциповість – це і є сам принцип чи таки цінність?
Пропонуєте трішки відхилитись від основної теми?... Добре!
Влучно підмічено, що для реалізації однієї цінності можуть існувати 100500 принципів!... Проблема лише в тому: які обрати?...Дуже складна проблема!... Недарма такої популярності набув вислів про те, що ідеями добра (цінностями – в сучасному розумінні) вимощена дорога в пекло.
Oleg Chemerchenko _ 22.07.2018 16:00
IP: 35.235.224.---
Ще трішки, але дуже дискусійного додам:-)
...який свідомо:
- вважає почуття прекрасного найважливішим почуттям мислячої істоти
- вважає, що прекрасне завжди більш цінне, ніж етичне, традіційне
- вважає, що цінність мислячого індивіда зростає через усвідомлення краси
ONLINE
Aтака Путіна1292 Зеленський77 Мовне питання191 Корупція1445 Україна та Європа1133
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter