1 липня 2024, 07:23

Круглі столи Міжнародного кримінального суду: перші рефлексії

Отже, час підсумувати ICC-NGO Roundtables, який проходив з 24 по 28 червня 2024 року в Гаазі. ICC-NGO Roundtables – щорічний захід, створений для діалогу між представниками Міжнародного кримінального суду та неурядових організацій. Українські НУО регулярно беруть в ньому участь ще з початку війни. На заході обговорювалися численні питання, що стосуються розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, захисту прав людини в умовах збройного конфлікту. Зокрема, протягом п'яти днів обговорювалися ситуації в різних країнах, щодо яких МКС проводить розслідування.Відкриття заходу розпочалося з виступів ключових осіб, включаючи президента Міжнародного кримінального суду, прокурора МКС та секретаря Суду. Обговорювалися загальні питання, що стосуються ролі МКС та його взаємодії з державами, які визнали юрисдикцію суду або щодо ситуації в яких суд ініціював провадження, зокрема – Україні.

На більшості заходів ICC-NGO Roundtables-2024 представниками Суду та сторін учасників конференції наголошувалося на важливості дотримання міжнародного гуманітарного права з метою забезпечення захисту прав людини під час збройних конфліктів, що включає захист цивільних осіб, належне поводження з військовополоненими та пораненими, а також дотримання положень права збройних конфліктів під час ведення бойових дій для запобігання і недопущення повторення вчинення тяжких міжнародних злочинів.

На сесії, присвяченій ситуації в Україні, учасники обговорювали поточний стан розслідування міжнародних злочинів та притягнення винних до відповідальності, ключові виклики та пріоритети щодо виявлення і попередження вчинення міжнародних злочинів, швидке та ефективне правосуддя в контексті збройного конфлікту.

З огляду на вказане, виконання норм МГП сприяє запобіганню міжнародним злочинам та підвищує рівень правової свідомості, зокрема серед тиж же військових. Окрім того, для військовослужбовців Збройних Сил України, на території якої триває збройний конфлікт дотримання принципів і положень МГП є важливим також для міжнародної підтримки та довіри до дій України на міжнародній арені. І наші партнери дали це зрозуміти. Наші військовослужбовці долучені до збору доказів на полі бою (документування міжнародних злочинів), адже вони першими опиняються на ймовірних місцях скоєння цих злочинів. Тому знання ними міжнародного гуманітарного права і вміння його застосовувати – дуже важливе для досягнення справедливості в майбутньому.

Звісно, не оминули увагою і чергові ордери на арешт, видані МКС – колишньому Міністру оборони Росії Сергію Шойгу й начальнику Генерального штабу Збройних сил Росії Валерію Герасимову за ймовірні міжнародні злочини, вчинені від початку повномасштабного вторгнення в Україну: заподіяння надмірної шкоди цивільним особам, пошкодження цивільних об'єктів, накази про вчинення злочинів.

Участь України у вказаному заході сприяє зміцненню міжнародного співробітництва, обміну досвідом та отриманню підтримки з боку міжнародних експертів. Це допомагає забезпечити справедливість та дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини та законів і звичаїв війни. І, звісно, підказує нам шлях, яким варто рухатися задля ефективного відстоювання нашої незалежності й досягнення справедливості за наслідками війни. І ще раз нагадує наскільки нагальним є ратифікація Римського Статуту.

Зрештою, хочеться подякувати МКС і Coalition for the International Criminal Court за організація заходу та Ukrainian Legal Advisory Group за запрошення до дискусії.

Roundtables of the International Criminal Court: Initial Reflections

So, it's time to summarize the ICC-NGO Roundtables, which took place from June 24 to 28, 2024, in The Hague. The ICC-NGO Roundtables is an annual event designed for dialogue between representatives of the International Criminal Court and non-governmental organizations. Ukrainian NGOs have been regularly participating since the beginning of the war. Numerous issues related to the investigation of serious violations of international humanitarian law and the protection of human rights in armed conflict situations were discussed at the event. In particular, over five days, the situations in various countries, which are being investigated by the ICC, were discussed.

The event's opening began with speeches from key figures, including the President of the International Criminal Court, the ICC Prosecutor, and the Court Registrar. General issues concerning the role of the ICC and its interaction with states that have recognized the court's jurisdiction or where the court has initiated proceedings, including Ukraine, were discussed. At most events of the ICC-NGO Roundtables 2024, representatives of the Court and conference participants emphasized the importance of adhering to international humanitarian law to ensure the protection of human rights during armed conflicts, which includes protecting civilians, proper treatment of prisoners of war and the wounded, and adherence to the law of armed conflict provisions during hostilities to prevent and avoid the recurrence of serious international crimes.

During the session dedicated to the situation in Ukraine, participants discussed the current state of the investigation of international crimes and holding those responsible accountable, key challenges and priorities regarding the identification and prevention of international crimes, and swift and effective justice in the context of armed conflict.

Given the above, adherence to IHL norms helps prevent international crimes and raises legal awareness, particularly among the military. Moreover, for the Ukrainian Armed Forces, in a country experiencing an armed conflict, adherence to the principles and provisions of IHL is also important for international support and trust in Ukraine's actions on the international stage. Our partners have made this clear. Our servicemen are involved in collecting evidence on the battlefield (documenting international crimes), as they are the first to arrive at potential crime scenes. Therefore, their knowledge of international humanitarian law and ability to apply it is crucial for achieving justice in the future.

Of course, the recent arrest warrants issued by the ICC for former Russian Defense Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov for alleged international crimes committed since the start of the full-scale invasion of Ukraine were not overlooked. These crimes include causing excessive harm to civilians, damaging civilian objects, and orders to commit crimes.

Ukraine's participation in this event promotes strengthening international cooperation, exchanging experiences, and receiving support from international experts. This helps ensure justice and adherence to international standards in the field of human rights and the laws and customs of war. And, of course, it guides us on the path to effectively defending our independence and achieving justice in the aftermath of the war. It also underscores the urgent need to ratify the Rome Statute.

Finally, I would like to thank the ICC and the Coalition for the International Criminal Court for organizing the event and the Ukrainian Legal Advisory Group for inviting to the discussion.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.

Штраф Нідерландами компанії за будівництво Кримського мосту – результат роботи, зокрема, й українських правоохоронних органів

Нещодавно у новинах зʼявилася інформація, що Нідерланди оштрафували компанію Dieseko Group BV за участь у будівництві Кримського мосту. Дана компанія, що займається постачанням будівельного обладнання, отримала штраф у розмірі ~1,8 млн євро за те, що у 2015-2016 роках продавала установки та складники для будівництва Кримського мосту, а також відправляла фахівців для надання технічної допомоги...

Круглі столи Міжнародного кримінального суду: перші рефлексії

Отже, час підсумувати ICC-NGO Roundtables, який проходив з 24 по 28 червня 2024 року в Гаазі. ICC-NGO Roundtables – щорічний захід, створений для діалогу між представниками Міжнародного кримінального суду та неурядових організацій...

ЧИ СПРАВДІ 44 КРАЇНИ ПІДТРИМАЛИ СТВОРЕННЯ СПЕЦТРИБУНАЛУ З АГРЕСІЇ?

Під час конференції "Відновлення справедливості для України", що відбулася в Гаазі цього тижня, 44 з 57 країн підписали підсумкову декларацію, в якій ідеться, зокрема, про засудження злочину агресії та підтримку створення механізму відповідальності...

НОВА ''ЗБРОЯ'' ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ – ЮРИДИЧНА

Чому міжнародне гуманітарне право має впроваджуватися в ЗСУ Майже півтора року в складі командування Сил територіальної оборони Збройних сил України діяла Робоча група щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права (МГП) та надання правових послуг...

Воєнні злочини – не статистика. Країні потрібна повноцінна архітектура правосуддя для їх розслідування

Рівно два роки назад РФ розпочала повномасштабну агресію проти України, що стало новим етапом війни, яка триває з 2014. За цей час ми зіштовхнулися з неймовірним масштабом міжнародних злочинів і розумінням того, що жодна національна система не змогла б з ним впоратися...

Does International Criminal Justice Have a Future?

International criminal law is a fairly young area of law that still has to prove its relevance and effectiveness. Nevertheless, Russia's aggression against Ukraine once again demonstrates that effective international criminal justice can become a reliable deterrent to armed conflicts in the future...