11 грудня 2014, 12:33

This is Ukraine today – December 10: No Ukrainian military were killed in the last 24 hours in the ATO area – this is a first such day since the beginning of the operation

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

December 10 – No Ukrainian military were killed in the last 24 hours in the ATO area – this is a first such day since the beginning of the operation, – informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

December 10 – The leader of Russian terrorist "cossack regiment" in Pervomaisk Yevhen Ishchenko is threatening the leader of "People's Republic of Luhansk" Igor Plonytskiy to "deploy weapons in Lugansk". He has said this on camera in Pervomaisk, apparently as a result of municipal crisis.

December 10 – Russian President Vladimir Putin has created a parallel information reality, which is set to prove that Russia is not involved in war in Ukraine, but it hasn't worked – writes journalist Paul Roderick Gregory in his Forbes article. According to Gregory, Putin has used a troll army throughout his presidency. Google counts 1,5 million media entries under "Putin attacks Ukraine". The trolls must convince their audience that the Google entry should read instead "Ukraine attacks Russia".

December 10 – "If the pro-Western government formed in Kyiv this month fails to reform the economy and fight corruption, the efforts of Ukrainians who risked their lives in street protests could be in vain", – said U.S. Vice President Joe Biden at an event at the National Democratic Institute in Washington. He said that Ukrainians have a chance again, and "they can't blow it". "Freedom is over 25 years old and they blew it; there was the Orange Revolution and they blew it." He warned: "They don't have many more chances in the near term."

December 10 – Contact group consisting of the representatives of Ukraine, Russia and the OSCE notes the unwillingness of separatist leaders to negotiate about ceasefire in Donbas – group's press-statement (dated December 9th). Tripartite contact group includes Ambassador Heidi Tagliavini (OSCE), second president of Ukraine Leonid Kuchma, and the Ambassador of Russia to Ukraine Mikhail Zurabov.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 10 décembre – "Au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de pertes parmi les soldats ukrainiens...c'est la première fois depuis le début des opérations anti-terroristes." – déclaration du porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Le 10 décembre – Yevgeny Ishtchenko, chef du "régiment cosaque" des terroristes russes à Pervomaisk menace Igor Plonytsky, président du "LNR" de déployer des armes à Lougansk. Il l'a annoncé devant la caméra à Pervomaisk en parlant de la situation humanitaire catastrophique dans la ville.

Le 10 décembre – "Le président russe, Vladimir Poutine a créé une information alternative de la réalité qui prouverait que la Russie n'est pas impliquée dans la guerre en Ukraine, mais cette information n'a pas fonctionné." – a annoncé le journaliste Paul Roderick Gregory dans le journal Forbes. Selon Gregory, Poutine a utilisé une armée de trolls depuis le début de sa présidence. Google affiche plus de 1,5 millions de matériaux dans les médias où il est dit que "Poutine attaque l'Ukraine". La tâche des trolls etait de convaincre les gens partout dans le monde que cela devrait être lu comme "l'Ukraine attaque la Russie".

Le 10 décembre – Si le gouvernement pro-occidental de l'Ukraine n'est pas en mesure de réformer l'économie et d'eliminer la corruption, il se peut que les hommes de "la Centurie celeste" soient morts en vain. Cela a été annoncé par le vice-président Joe Biden dans un discours à l'Institut national démocratique à Washington. "Ils ont gagné leur indépendance il y a 25 ans et ont tout manqué; ils ont fait la Révolution orange et ont tout manqué... Une autre chance ne se présentera plus."

Le 10 décembre – Le Groupe de contact des représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE constate que les leaders séparatistes sont réticents en ce qui concerne un cessez-le-feu dans le Donbass. Le Groupe de contact tripartite comprend l'ambassadrice, Heidi Tagliavini (OSCE), le deuxième président de l'Ukraine, Leonid Koutchma et l'ambassadeur de la Russie en Ukraine, Mikhaïl Zourabov.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

10 grudnia – W ciągu ostatniej doby na obszarze operacji antyterrorystycznej po raz pierwszy nie zginął i nie został ranny żaden ukraiński wojskowy – rzecznik Centrum Informacyjno-Analitycznego RNBO Andrij Łysenko.

10 grudnia – Lider "kozackiego pułku" rosyjskich terrorystów w Perwomajsku Jewgienij Iszczenko grozi przywódcy "ŁRL" Igorowi Płonickiemu "zwrócić broń w kierunku Ługańska". Powiedział to dziennikarzom telewizyjnym w Perwomajsku, tłumacząc swoje wypowiedzenie skomplikowaną sytuacją humanitarną w mieście.

10 grudnia – Stworzona przez prezydenta Rosji Putina alternatywną rzeczywistość informacyjna, powołana udowodnić, że Rosja nie angażuje się bezpośrednio w wojnę w Ukrainie, nie zadziałała – dziennikarz Paul Roderick Gregory w swoim artykule w Forbes. Według Gregory'ego, Putin korzystał z usług armii "trolli" sieciowych w ciągu całej jego prezydentury. Google nalicza ponad 1,5 miliona materiałów w mediach, gdzie powiedziano "Putin atakuje Ukrainę". Zadaniem "trolli" – przekonać odbiorcę, że to należy czytać jako "Ukraina atakując Rosję".

10 grudnia – Jeśli prozachodni rząd Ukrainy, utworzony w Kijowie, nie będzie w stanie zreformować gospodarkę i pokonać korupcję, to w końcu może się okazać, że bohaterowie "Niebiańskiej sotni" stracili życie na próżno. O tym oświadczył wiceprezydent USA Joe Biden pod czas wypowiedzi w Narodowym Instytucie Demokratycznym w Waszyngtonie. "Oni [Ukraińcy] zdobyli wolność 25 lat temu i zmarnowali ją, mieli pomarańczową rewolucję i zmarnowali ją... W niedalekiej przyszłości mogą nie mieć kolejnej szansy" – ostrzegł Biden.

10 grudnia – Kontaktowa grupa przedstawicieli z Ukrainy, Rosji i OBWE konstatuje niechęć przywódców separatystów treściowo negocjować sprawę zawieszenia broni na Donbasie. O tym powiedziano w oświadczeniu dla prasy z dnia 9 grudnia. Trójstronna grupa kontaktowa zawiera ambasadora Heidi Tagliavini (OBWE), drugiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę, ambasadora Rosji w Ukrainie Michaiła Zurabowa.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

10 dicembre – Nel corso della giornata scorsa, nella zona dell'operazione antiterrorismo, per la prima volta non è morto nessun militare ucraino, – ha detto il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrij Lysenko.

10 dicembre – Il leader del "reggimento dei cosacchi" dei terroristi russi a Pervomaisk Yevhen Ishchenko minaccia il leader della "Repubblica Popolare di Luhans'k" Ihor Plotnytskyi di attaccare Luhans'k. Lo ha dichiarato a Pervomaisk di fronte alle telecamere, a causa della difficile situazione umanitaria nella città.

10 dicembre – Le informazioni alternative, create dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin, che avrebbero dovuto provare che la Russia non è coinvolta nel conflitto in Ucraina, non hanno funzionato, – ha detto il giornalista Paul Roderick Gregory nel suo articolo per Forbes. Secondo Gregory, Putin ha usato un esercito di troll nel corso di tutto il suo mandato presidenziale. Su google ci sono più di 1,5 milioni di materiali, in cui si dice che "Putin attacca l'Ucraina". Il compito dei troll è quello di convincere l'uditorio che ciò deve essere letto come "l'Ucraina attacca la Russia".

10 dicembre – Se il governo filooccidentale dell'Ucraina formatosi a Kyiv non riuscirà a riformare l'economia e a combattere la corruzione, le persone della "Nebesna Sotnia" (i cento del cielo – i morti nel corso degli eventi sul Maidan) sono morte invano. Lo ha dichiarato il vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di un discorso al National Democratic Insitute a Washington. "Essi hanno ottenuto la libertà 25 anni fa e l'hanno sprecata; hanno vissuto la rivoluzione arancione e l'hanno sprecata; non si sa se in futuro avranno un'altra chance", – ha avvisato Biden.

10 dicembre – Il gruppo dei rappresentanti dell'Ucraina, Russia e dell'OSCE costata un'impreparazione dei leader dei separatisti di discutere sul cessate il fuoco nel Donbas. Il gruppo è composto dal rappresentante dell'OSCE Heidi Tagliavini, dal secondo presidente dell'Ucraina Leonid Kuchma e dall'ambasciatore della Federazione russa in Ucraina Mikhail Zurabov.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen:

10. Dezember – Im Laufe des letzten Tages sei zum ersten Mal in der ATO-Zone kein einziger ukrainischer Soldat getötet worden, so der Pressesprecher des Informationszentrums des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Andrij Lyssenko.

10. Dezember – Der Leiter des "Kosakenregiments" der russischen Terroristen in Perwomajsk Jewgen Ischtschenko droht dem "Präsidenten der Luhansker Volksrepublik" Ihor Plotnyzky wegen der schwierigen humanitären Situation, seine "Waffen auf Luhansk zu richten".

10. Dezember – Die vom russischen Präsidenten geschaffene alternative Informationsrealität, die zum Ziel hatte, zu beweisen, dass Russland nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, habe nicht funktioniert, sagte Paul Roderick Gregory in seinem Artikel im Forbes Magazine. Seiner Meinung nach, hat Wladimir Putin während seiner ganzen Präsidentschaft eine Armee von Internet-Trollen genutzt. Google zählt über 1,5 Mio. Medienmaterialien, die "Putin greift die Ukraine an" besagen. Die Aufgabe dieser "Trolle" sei es, das Publikum zu überzeugen, es als "Die Ukraine greift Russland an", zu verstehen.

10. Dezember – Wenn es der prowestlichen Regierung der Ukraine in Kiew nicht gelingt, die Wirtschaft zu reformieren und die Korruption zu besiegen, so wurden die Helden der "Himmlichen Hundertschaft" umsonst umgebracht. Das erklärte der amerikanische Vize-Präsident Joe Biden in seiner Rede im Nationalen Demokratieinstitut in Washington DC. "Sie haben vor 25 Jahren die Unabhängigkeit bekommen, aber nicht bewahrt, sie hatten die Orangene Revolution und haben sie nicht geschätzt. Sie könnten keine weitere Chance mehr haben", warnte Biden.

10. Dezember – Die Kontaktgruppe von Vertretern der Ukraine, Russlands und OSZE stellten die Nichtbereitschaft der Separatisten über den Waffenstillstand in Donbass-Region sachlich zu verhandeln fest. Das stand in der Erklärung der Gruppe am 9. Dezember. Zu dieser Gruppe gehören die Botschafterin Heidi Tagliavini (OSZE), der zweite Präsident der Ukraine Leonid Kutschma und der russische Botschafter in der Ukraine Michail Surabow.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

10 декабря – За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции впервые не погиб ни один украинский военный – спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрий Лысенко.

10 декабря – Лидер "казачьего полка" русских террористов в Первомайске Евгений Ищенко грозит лидеру "ЛНР" Игорю Плоницкому "развернуть оружие на Луганск". Об этом он заявил на камеры в Первомайске, из-за сложной гуманитарной ситуации в городе.

10 декабря – Созданная президентом РФ Путиным альтернативная информационная реальность, которая должна доказать, что Россия не имеет отношения к войне в Украине, не сработала – журналист Пол Родерик Грегори в своей статье для Forbes. По мнению Грегори, Путин использовал армию троллей на протяжении всего своего президентства. Google насчитывает более 1 500 000 материалов в СМИ, где сказано "Путин атакует Украину". Задача троллей – убедить аудиторию, что это означает "Украина атакует Россию."

10 декабря – Если прозападное правительство Украины, сформированное в Киеве, не сможет реформировать экономику и преодолеть коррупцию, то в конечном итоге может оказаться, что жизни "Небесной сотни" отданы зря. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время выступления в Национальном демократическом институте в Вашингтоне. "Они получили свободу 25 лет назад и не воспоьзовались ней, имели Оранжевую революцию и не воспоьзовались ней... В ближайшее время у них может не оказаться другого шанса", – предупредил Байден.

10 декабря – Контактная группа представителей Украины, России и ОБСЕ констатирует неготовность лидеров пророссийских сепаратистов предметно договариваться о прекращении огня на Донбассе. Заявление группы для прессы, датированное 9 декабря. В Трехстороннюю контактную группу входят посол Хайди Тальявини (ОБСЕ), второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

10 грудня – За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції вперше не загинув жодний український військовий – речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

10 грудня – Лідер "козачого полку" російських терористів у Первомайську Євген Іщенко погрожує лідеру "ЛНР" Ігорю Плоницькому "розвернути зброю на Луганськ". Про це він заявив на камери в Первомайську, через складну гуманітарну ситуацію в місті.

10 грудня – Створена президентом РФ Путіним альтернативна інформаційна реальність, яка мала б доказати, що Росія не причетна до війни в Україні, не спрацювала – журналіст Пол Родерік Грегорі у своїй статті для Forbes. На думку Грегорі, Путін використовував армію тролів на протязі всього свого президентства. Google налічує більше 1,5 млн матеріалів у медіа, де сказано "Путін атакує Україну". Завдання тролів – переконати аудиторію, що це слід читати як "Україна атакує Росію."

10 грудня – Якщо прозахідний уряд України, сформований в Києві, не зможе реформувати економіку та здолати корупцію, то зрештою може виявитися, що життя "Небесної сотні" втрачені дарма. Про це заявив віце-президент США Джо Байден під час виступу в Національному демократичному інституті у Вашингтоні. "Вони отримали свободу 25 років тому і змарнували її; мали помаранчеву революцію і змарнували її... Ближчим часом у них може не виявитися іншого шансу", – попередив Байден.

10 грудня – Контактна група представників України, Росії й ОБСЄ констатує неготовність лідерів сепаратистів предметно домовлятися про припинення вогню на Донбасі. Заява групи для преси, датованій 9 грудня. У Тристоронню контактну групу входять посол Хайді Тальявіні (ОБСЄ), другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...