25 лютого 2015, 16:30

This is Ukraine today – February 24: In Debalceve all "red lines" were once again crossed by Russia

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

February 24 – 1 Ukrainian military was killed and 7 were injured in the ATO area in the last 24 hours, – informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

February 24 – Prosecutor General of Ukraine is preparing to charge twenty employees of Russian Federal Security Service (FSB) with organizing and participating in mass shootings of protesters during the Revolution of Dignity (in Ukraine) in February 2014.

February 24 – Terrorists are transferring military machinery and manpower closer to Mariupol direction, – said NSDC spokesman Andriy Lysenko.

February 24 – If Mariupol is seized, this could become the last psychological barrier needed by the West to change its policies and would mean the death of armistice agreements, – said Marshal of the Sejm of Poland Radoslaw Sikorski, reports Newsweek Polska.

February 24 – At a meeting of the State Council of Defence of Lithuania it has been decided to initiate a return to compulsory military service. Lithuanian President Dalia Grybauskaite has compulsory military service may be needed due to changes in the region's geopolitical situation.

February 24 – Poland has sent a note to the Russian Foreign Ministry with a request to provide the wreckage of Tu-154 M, which "crashed" near Smolensk in April 2010. Polish President Lech Kaczynski and almost the entire political elite of Poland were killed in this airplane crash.

February 24 – Ukraine believes that it is necessary to reform the UN Security Council considering the fact that a member of the Security Council is now an aggressor, – stated Ukraine's Foreign Ministry spokesman Yevhen Perebiynis at a briefing, when commenting on the situation with Russia frequently blocking decisions on Ukraine.

February 24 – In Paris, foreign ministers of "Normandy Four" have failed to reach an agreement regarding the situation in Debaltseve, – informed Ukrainian Foreign Minister Pavlo Klimkin after the meeting, reports BBC: "Unfortunately, there was no political decision on how to regard what happened in Debaltseve".

February 24 – "Novaya Gazeta" newspaper has published a summary of the document describing Kremlin's scenario on events in Ukraine. The document contains a phased plan of dismantling Ukraine as a state. The text has been made public on newspaper's website. When planning a war in Ukraine, Putin's entourage hoped to start dismantling Ukraine from Crimea and Kharkiv oblasts, not Donetsk. The document was presented to Putin between February 4 and 12, 2014 – before Yanukovych fled to Russia.

February 24 – Official Kyiv is appealing to the international community to formulate new sanctions against Russia for not fulfilling the Minsk agreements – speaker of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Yevhen Perebyinis: "By their actions Russia is demonstrating that it has no intentions of fulfilling the Minsk Agreements, in particular, to immediately remove, as it is stipulated by the agreement, their soldiers and artillery from the territory of Ukraine. In this situation we are convinced, that in the world community there remains no other choice than to force Russia towards peace by creating new, more active restrictive efforts."

According to him, "all" "red lines" were once again crossed by Russia, and therefore stopping Kremlin is only possible through immediate consolidated acts of the whole civilized world."

As is known, after the signature of the Minsk Agreement of February 12th, the fighters did not stop the firing and took over Debaltseve, left by the Ukrainian army. Also Russia decided to "exclude from the Minsk Agreement" the release of the captured by it, Nadiya Savchenko, by which it invoked indignation in Ukraine. Nadiaya Savchenko is presently in her 74th day of a hunger strike.

What has happened to Colonel Mamchur

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le 24 février – "Au cours des dernières 24 heures, un soldat ukrainien a été tué dans la zone de l'ATO, sept autres sont blessés." – le porte-parole de l'ATO, Andriy Lyssenko.

Le 24 février – Le Procureur général de l'Ukraine prépare des dossiers sur vingt employés du Service fédéral de sécurité russe (FSB) qui sont soupçonnés d'avoir organisé et participé aux assassinats des manifestants pendant la Révolution de la dignité en février 2014.

Le 24 février – "Les terroristes déplacent de l'équipement militaire et de nouvelles troupes vers Marioupol." – le porte-parole de l'ATO, Andriy Lyssenko.

Le 24 février – Radoslaw Sikorski, maréchal de la Diète de Pologne rapporte au journal Newsweek Polska que la prise de Marioupol par les terroristes russes serait la barrière psychologique qui pourrait changer la politique de l'Occident.

Le 24 février – Le Conseil d'Etat de la Défense de la Lituanie a décidé de revenir sur le service militaire obligatoire. La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite a déclaré que le gouvernement veut instaurer de nouveau le service militaire obligatoire en raison des changements dans la situation géopolitique.

Le 24 février – La Pologne a demandé au ministère russe des Affaires étrangères de lui donner l'épave du Tu-154 M qui "s'est écrasé" près de Smolensk en avril 2010. Cet "accident" a causé la mort du président polonais Lech Kaczynski et presque toute l'élite politique de la Pologne.

Le 24 février – Yevhen Perebiynis, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères déclare qu'il est nécessaire de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies étant donné qu'un de ses membres est un agresseur et bloque souvent les décisions du Conseil en ce qui concerne la question ukrainienne.

Le 24 février – A Paris, les ministres des Affaires étrangères du "format Normandie" ne sont pas parvenus à un accord sur la situation à Debaltsevo. Pavlo Klimkin, ministre ukrainien des Affaires étrangères rapporte à la BBC: "Malheureusement, il n'y avait aucune décision politique en ce qui concerne les événements tragiques à Debaltsevo."

Le 24 février – Le journal russe "Novaya Gazeta" a publié sur son site un document qui raconte le scénario des événements en Ukraine monté par le Kremlin. Le document contient un plan du démembrement progressif de l'Ukraine. Lors de la planification de la guerre, l'entourage de Poutine voulait d'abord séparer la Crimée de l'Ukraine et ensuite prendre la région de Kharkiv, et pas Donetsk. Le document a été présenté à Poutine entre le 4 et 12 février 2014, avant la fuite de Ianoukovytch.

Poutine et l'Europe

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

24 lutego – W ciągu doby w strefie ATO zginął 1 ukraiński wojskowy, rannych 7 -rzecznik ATO, pułkownik Andrij Łysenko.

24 lutego – Prokuratura Generalna Ukrainy przygotowuje zgłoszenie podejrzeń dwudziestu pracowników FSB Rosji za organizację i udział w masowych zabójstwach demonstrantów podczas rewolucji godności w lutym 2014 roku.

24 lutego – Terroryści przerzucają technikę i żywą siłę w kierunku Mariupola – rzecznik ATO, pułkownik Andrij Łysenko.

24 lutego – Miedzą psychologiczną, za którą Zachód może zmienić swoją politykę może stać zajęcie Mariupola, co oznaczałoby śmierć porozumień o zawieszeniu broni – marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski, donosi Newsweek Polska.

24 lutego – Na posiedzeniu Rady Państwowej Litwy w sprawach Obrony postanowiono powrócić do obowiązkowej służby wojskowej. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite powiedziała, że powrócić do obowiązkowej służby wojskowej kraj musi ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej w regionie.

24 lutego – Polska wystosowała notę do rosyjskiego MSZ z wymogą przekazać wrak samolotu Tu-154 M, który "rozbił" się pobliżu Smoleńska w kwietniu 2010 r. Wtedy zaginął prezydent Polski Lech Kaczyński i prawie cała elita polityczna tego kraju.24 lutego – Ukraina uważa, że należy zreformować Radę Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ jeden z obecnych członków Rady jest agresorem. O tym powiedział rzecznik MSZ Jewhen Perebyjnis, komentując sytuację z częstym blokowaniem przez Rosję decyzji w kwestii ukraińskiej.

24 lutego – Szefom MSZ-ów "normańskiej czwórki" nie udało się osiągnąć w Paryżu porozumienia w sprawie sytuacji w Debalcewo. Powiedział o tym po spotkaniu minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin, – donosi BBC: "Niestety, decyzja polityczna nie podjęta, jak oceniać to, co wydarzyło się w Debalcewie" – powiedział Klimkin.

24 lutego – Redakcja rosyjskiej "Nowoj Gaziety" opublikowała zawartość dokumentu ze scenariuszem Kremla wobec wydarzeń w Ukrainie. Dokument zawiera plan stopniowego rozczłonkowania kraju. Tekst jest umieszczony na stronie "Nowoj". Planując wojnę w Ukrainie, otoczenie Putina liczyło na początek rozczłonkowania Ukrainy z Krymu i obwodu Charkowskiego, a nie Donieckiego. Dokument został przedstawiony Putinowi pomiędzy 4 i 12 lutego 2014 – przed ucieczką Janukowycza.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

24 febbraio – Nel corso della giornata, nella zona dell'ATO è morto un militare ucraino, altri 7 sono stati feriti, – ha detto il portavoce dell'ATO Andrij Lysenko.

24 febbraio – La Procura generale dell'Ucraina si sta preparando a presentare i sospetti a venti funzionari del Servizio federale di Sicurezza della Russia (FSB) per l'organizzazione e la partecipazione alle fucilazioni di massa dei manifestanti durante la Rivoluzione della Dignità a Kyiv nel febbraio 2014.

24 febbraio – I terroristi stanno trasferendo le attrezzature militari e gli uomini verso Mariupol, – ha detto il portavoce dell'ATO Andrij Lysenko.

24 febbraio – Una barriera psicologica, dopo la quale l'Occidente potrebbe cambiare la propria politica, potrebbe essere la presa di Mariupol che rappresenterà la morte degli accordi di pace, – ha detto il maresciallo della Camera dei Deputati della Polonia Radoslaw Sikorski, comunica Newsweek Polska.

24 febbraio – Nel corso del Consiglio della Difesa della Lituania è stata presa la decisione di iniziare il ritorno al servizio militare obbligatorio. Il presidente della Lituania Dalia Grybauskaite ha detto che è necessario tornare alla leva obbligatoria a causa dei cambiamenti geopolitici nella regione.

24 febbraio – La Polonia ha inviato al MAE russo una nota chiedendo i pezzi dell'aereo Tu-154 M che "si è schiantato" nei pressi di Smolensk nell'aprile del 2010. Nell'aereo era morto il presidente della Polonia Lech Kaczynski e quasi tutta l'élite politica della Polonia.

24 febbraio – L'Ucraina ritiene necessario che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU venga riformato, prendendo in considerazione il fatto che ora uno dei membri del Consiglio di Sicurezza è un aggressore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri Yevhen Perebyjnis nel corso di una conferenza, commentando la situazione del continuo blocco delle decisioni riguardanti la questione ucraina da parte della Russia.

24 febbraio – I capi dei MAE dei "quattro di normandia" a Parigi non sono riusciti ad arrivare ad un accordo riguardo alla situazione a Debaltseve. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin, comunica BBC: "Purtroppo, non si è arrivati ad una decisione politica sul modo di comportarsi a seguito di quanto è avvenuto a Debaltseve", – ha detto Klimkin.

24 febbraio – La redazione del giornale russo "Novaja Gazeta" ha pubblicato il contenuto del documento contenete lo scenario del Cremlino riguardo agli eventi in Ucraina. Il documento contiene un piano di smembramento graduale dell'Ucraina. Il testo è stato pubblicato sul sito del giornale. Pianificando la guerra in Ucraina, l'entourage di Putin aveva in mente di iniziare lo smembramento dell'Ucraina a partire dalla Crimea e dalla regione Kharkiv, e non di quella di Donets'k. Il documento è stato presentato a Putin nel periodo tra il 4 e il 12 febbraio 2014, – prima della fuga di Ianukovych.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

24. Februar – In den letzten 24 Stunden kam in der ATO-Zone 1 Soldat ums Leben, noch 7 erlitten Verletzungen, sagte der ATO-Pressesprecher Oberst Andrij Lyssenko.

24. Februar – Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine verdächtigt 20 Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes der Russischen Föderation (FSB) für die Organisation und die Teilnahme an Massenerschießungen der Demonstranten während der Revolution der Würde in der Ukraine 2014.

24. Februar – Die Terroristen transportieren ihre Militärtechnik und Soldaten in die Richtung von Mariupol, sagte der ATO-Pressesprecher Oberst Andrij Lyssenko.

24. Februar – Als psychologische Barriere für die Änderung der Politik der westlichen Staaten kann die Eroberung von Mariupol werden, sagte der polnische Sejmmarschall Radosław Sikorski, informiert Newsweek Polska.

24. Februar – Während der Sitzung des Liauischen Staatsrates für Verteidigung wurde traf man die Enscheidung die Wiedereinführung des obligatorischen Wehrdienstes zu initiieren. Die Litauische Präsidentin Dalia Grybauskaitė sagte, dass man den obligatorischen Wehrdienst wegen der Veränderungen der geopolitischen Situation in der Region wieder einführen will.

24. Februar – Polen fordert in einer Note an russisches Außenministerium die Rückgabe von Resten des Flugzeugs TU-154 M auf, das in der Nähe von Smolensk im April 2010 abstürzte. Damals kamen bei dem Flugzeugabsturz der polnische Präsident Lech Kaczyński und fast die ganze politische Elite Polens ums Leben.

24. Februar – Die Ukraine hält es für notwendig den UN-Sicherheitsrat zu reformieren und zwar unter Rücksicht der Tatsache, dass jetzt einer der Mitglieder des Sicherheitsrates als Aggressor auftritt. Darüber berichtete der Pressesprecher des ukrainischen Außenministeriums Jewhen Perebyjnis im Laufe einer Pressekonferenz indem er die Situation kommentierte, dass Russland oft die Enscheidungen bezüglich der ukrainischen Frage blockiert.

24. Februar – Die Außenminister des Normandie-Quartetts in Paris konnten nicht die Übereinstimmung bezüglich der Situation in Debalzewe erzielen. Darüber berichtete der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin, informiert BBC: "Leider gab es keine politische Entscheidung welche Stellung man zur Situation in Debalzewe nehmen soll", sagte Klimkin.

24. Februar – Die Redaktion der russischen "Neuen" Zeitung veröffentlichte den Inhalt des Dokumentes mit dem Szenario von Kreml, das die Ereignisse in der Ukraine anbetrifft. Das Dokument besteht auf einem Plan der Zerstückelung der Ukraine, die schrittweise erfolgen sollte. Der Text ist auf der Internetseite der "Neuen" Zeitung zu finden. Als man den Krieg plante, beabsichtigte die Putins Umgebung die Zerstückelung der Ukraine mit der Krim und Charkiw zu beginnen, und nicht mit Donezk. Das Dokument wurde Putin zwischen 4. und 12. Februar 2014 präsentiert, also noch vor der Flucht von Janukowytsch.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Україна

24 лютого – Упродовж доби в зоні АТО загинув 1 військовий, ще 7 отримали поранення – речник АТО, полковник Андрій Лисенко.

24 лютого – Генеральна прокуратура України готує висунення підозри двадцяти працівникам Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) за організацію і участь у масових розстрілах демонстрантів під час Революції Гідності у лютому 2014 р.

24 лютого – Терористи перекидають техніку та живу силу у Маріупольському напрямку – речник АТО, полковник Андрій Лисенко.

24 лютого – Психологічним бар'єром, за яким Захід може змінити свою політику, може стати взяття Маріуполя, що означатиме смерть домовленостей про перемир'я – маршалок Сейму Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Newsweek Polska.

24 лютого – На засіданні Державної ради Литви з оборони прийнято рішення ініціювати повернення до обов'язкової військової служби. Президент Литви Даля Грибаускайте сказала, що повернути обов'язкову військову службу хочуть через зміни в геополітичній ситуації в регіоні.

24 лютого – Польща направила до російського МЗС ноту з вимогою видати уламки літака Ту-154 М, який "розбився" під Смоленськом у квітні 2010 року. У літаку загинув президент Польщі Лех Качинський і майже вся політична еліта Польщі.

24 лютого – Україна вважає за необхідне реформувати Раду безпеки ООН з урахуванням того, що зараз один з членів Ради безпеки є агресором. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс на брифінгу, коментуючи ситуацію з частим блокуванням Росією рішень щодо українського питання

24 лютого – Глави МЗС "нормандської четвірки" у Парижі не змогли досягти згоди щодо ситуації в Дебальцевому. Про це сказав за підсумками зустрічі український міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє ВВС: "На жаль, політичного рішення не було в тому, як ставитися до того, що сталося в Дебальцевому", – сказав Клімкін.

24 лютого – Редакція російської "Новой" газети опублікувала зміст документа зі сценарієм Кремля щодо подій в Україні. Документ містить поетапний план розчленування України. Його текст розміщено на сайті "Новой". Плануючи війну в Україні, оточення Путіна розраховувало розпочати розчленування України з Криму та Харківської обл

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

powered by lun.ua

Кавалер ''Ордену за інтелектуальну відвагу'' Олександр Ройтбурд

У 2001 році у Львові була заснована громадська відзнака "Орден за інтелектуальну відвагу". Це відзнака не державна, а громадська. Що не означає, що не стоїть в ряду вищих державних нагород...

Олександр Ройтбурд – овації однією рукою

"Усі знають, що таке оплески двома руками. А як звучать оплески однією рукою?" (隻手声あり、その声を聞け) Хакуін Екаку / Hakuin Ekaku (白隠 慧鶴, 1686-1769) "Цей світ, оце нікчемне Щось, Проти Ніщо мов затялось" "Was sich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diese plumpe Welt" Й...

Про кампанію підпалів та імпотенцію

Дорогі кияни, житомиряни і т.д. – так і будете сидіти по квартирах та хатах і радити один одному, як краще користуватися мокрими покривалами – а слабо організувати цілодобове чергування, якщо вже у нас ні поліції, ні сбушників немає – так і задихнетесь під тими покривалами...

Юрко Андрухович у польоті

Сьогодні Юркові Андруховичу 60-ть. Доживси:) З роси і води. Хто не знає, бо за тим коронавірусом вже й королів не видно, Юрко Андрухович – поет, письменник і Патріарх Бу-Ба-Бу – літературного обєднання ("Бурлеск-Балаган-Буфонада"), що складалася з Олександра Ірванця, Віктора Неборака та власне Юрія Андруховича...

УНІАН стало фабрикою фейків?

Сьогодні колись реномоване інформаційне агенство УНІАН поширило наклепницьку інформацію про те, що "Частину палацу Потоцьких віддають в оренду власникам стрип-клубів" - не розібралися про який палац йдеться, хоча у вихідній інформації все написано абсолютно чітко – йдеться про Палац мистецтв, а не про палац Потоцьких...

Знову вчепилися в Ройтбурда

Орки пішли на черговий штурм – знову вчепилися в Ройтбурда. Читаю, і дивуюсь, як він це витримує. Завтра черговий "останній бій" – чим можете допоможіть, щоб нам всім не було соромно...