20 лютого 2014, 21:11

МАЙБУТНЄ ЗА МАЙДАНОМ. Звернення буддійського монаха – миротворця Дзюнсея Терасави до віруючих та служителів всіх релігій. В імя всіх релігій.

Сьогодні Україна стоїть на перехресті. Як виявилося, ця битва є вирішальною не тільки для майбутнього справжньої демократії і свободи, але і для майбутнього всього людства.

У цій битві всі релігії, які виступають за правду, мир і братерство зобов'язані об'єднатися на захист найсвятіших цінностей.

Останні спроби жорстокого придушення Януковичем мирних протестів, які тривали 3 місяці, показали, що він зрадив народ і продав українську свободу путінській Росії. Путінська Росія зробила пекло з Чечні і втопила Сирію в океані крові.

Ми повинні захистити Україну від такого кровопролиття. Ми повинні відстоювати справжню незалежність і мир в Україні. Ми пов'язані любов'ю до України, ми єдині в намаганні врятувати народ.

Всі релігії ратують за істину, а істина є тільки одна. Її не може бути дві.

Сотні тисяч людей стояли мирно і беззахисно на Майдані протягом 3 місяців холодної зими, заради незалежності і свободи, готові пожертвувати собою заради цієї мети.

Це звичайні люди з різних верств суспільства.

Як сталося так, що їх раптом стали називати західними агентами, проплаченими Заходом? Як на них повісили ярлик екстремістів, радикалів, терористів і фашистів?

Але диктатор потребує такої пропаганди і брехні, щоб змусити народ замовкнути і щоб вбивати своїх громадян. Проте сьогодні світ не може бути засліплений такою брехнею. І обов'язок всіх релігій – захищати правду від такої брехні.

Всі релігії виступають за ненасильство, миру, людську гідність та найвищу цінність – Життя. На зорі XXI століття з'явилося світло надії, спадщина великої перемоги простих людей, які змінили долю всього світу ненасильницькими методами. Водночас ми побачили спробу жорстокої державної влади розстріляти мирний опір звичайних людей.

Сьогоднішній Майдан України втілює в собі світло і надію на майбутнє ненасильницького і справді демократичного світу. Всі релігії мають відповідальність підтримувати цю надію і захищати гідність і святість життя.

Люди на Майдані надихнули весь світ своєю спонтанною демонстрацією героїчної солідарності, співчуття, братства та самопожертви. Це той людський дух і той ідеал, до якого прагнуть всі релігії. Майдан втілює героїчний дух ще доскіфської доби, оспіваної багатьма українськими митцями.

Сьогодні від імені всіх релігій ми проголошуємо, що фізична сила і брехлива пропаганда не може знищити героїчний дух Майдану та українських людей.

Ми закликаємо представників всіх релігій світу та всіх людей захищати дух Майдану.

Що можна для цього зробити?

В узгоджений час дзвонити у дзвони, бити в барабани, сурмити в сурми, запалювати свічки, проголошувати молитву – для перемоги ненасильства в Україні.

Організувати німий живий ланцюг в різних містах світу на знак солідарності з народом України.

Сигналити в автомобільні сигнали на знак солідарності з українцями.

Від імені всіх релігій України, ми закликаємо всіх релігійних лідерів світу підготувати та

відправити релігійні делегації на Майдан в Київ, щоб захистити людей.

Ми звертаємося до п. Горбачова, п. Шеварднадзе, п. Саакашвілі та Нобелівських лауреатів у всьому світі – приходьте на Майдан, щоб зупинити кровопролиття і захистити мир, ненасильство і життя.

Вельмишановний Дзюнсей Терасава, буддійський вчитель України, Росії і Центральної Азіії ордену Ніпподзан Мьоходзі.

Вельмишановний Дзюнсей Терасава був провідним активістом ненасильницького руху в Європі кінця епохи холодної війни. Приймав участь у серпневих подіях в Москві в 1991 році. Організатор Табору Миру під час війни в Перській затоці. Організатор маршу "Матері за життя" під час чеченської війни, а також молитовного маршу за мир між Індією та Пакистаном.

по-русски

Сегодня Украина стоит на перекрестке. Как оказалось, эта битва является решающим не только для будущего настоящей демократии и свободы, но и для будущего всего человечества.

В этой битве все религии, которые выступают за правду, мир и братство обязаны объединиться в защиту святых ценностей.

Последние попытки жестокого подавления Януковичем мирных протестов, продолжавшихся 3 месяца, показали, что он предал народ и продал украинскую свободу путинской России. Путинская Россия сделала ад из Чечни и утопила Сирию в океане крови.

Мы должны защитить Украину от такого кровопролития. Мы должны отстаивать настоящую независимость и мир в Украине. Мы связаны любовью к Украине, мы едины в стремлении спасти народ.

Все религии ратуют за истину, а истина только одна. Ее не может быть две.

Сотни тысяч людей стояли мирно и беззащитно на Майдане в течение 3 месяцев холодной зимы, ради независимости и свободы, готовы пожертвовать собой ради этой цели.

Это обычные люди из разных слоев общества.

Как случилось, что их вдруг стали называть западными агентами, проплаченными Западом? Как на них повесили ярлык экстремистов, радикалов, террористов и фашистов?

Но диктатор требует такой пропаганды и лжи, чтобы заставить народ замолчать и чтобы убивать своих граждан. Однако сегодня мир не может быть ослеплен такой ложью. И долг всех религий – защищать правду от такой лжи.

Все религии выступают за ненасилие, мира, человеческое достоинство и высшую ценность – Жизнь. На заре XXI века появился свет надежды, наследие великой победы простых людей, которые изменили судьбу всего мира ненасильственными методами. Вместе мы увидели попытку жестокой государственной власти расстрелять мирное сопротивление обычных людей.

Сегодняшний Майдан Украины воплощает в себе свет и надежду на будущее ненасильственного действительно демократического мира. Все религии имеют ответственность поддерживать эту надежду и защищать достоинство и святость жизни.

Люди на Майдане вдохновили весь мир своей спонтанной демонстрацией героической солидарности, сочувствия, братства и самопожертвования. Это тот человеческий дух и тот идеал, к которому стремятся все религии. Площадь воплощает героический дух еще доскифских суток, воспетой многими украинскими художниками.

Сегодня от имени всех религий мы провозглашаем, что физическая сила и лживая пропаганда не может уничтожить героический дух Майдана и украинских людей.

Мы призываем представителей всех религий мира и всех людей защищать дух Майдана.

Что для этого сделать?

В согласованное время звонить в колокола, бить в барабаны, трубить в трубы, зажигать свечи, провозглашать молитву – для победы ненасилия в Украине.

Организовать нем живую цепь в разных городах мира в знак солидарности с народом Украины.

Сигналить в автомобильные сигналы в знак солидарности с украинским.

От имени всех религий Украины, мы призываем всех религиозных лидеров мира подготовить и

отправить религиозные делегации на Майдан в Киев, чтобы защитить людей.

Мы обращаемся к п. Горбачева, п. Шеварднадзе, п. Саакашвили и Нобелевских лауреатов во всем мире – приходите на Площадь, чтобы остановить кровопролитие и защитить мир, ненасилие и жизни.

Глубокоуважаемый Дзюнсей Терасава, буддийский учитель Украины, России и Центральной Азиии ордена Нипподзан Мьоходзи.

Глубокоуважаемый Дзюнсей Терасава был ведущим активистом ненасильственного движения в Европе конца эпохи холодной войны. Принимал участие в августовских событиях в Москве в 1991 году. Организатор Лагеря Мира во время войны в Персидском заливе. Организатор марша "Матери за жизнь" во время чеченской войны, а также молитвенного марша за мир между Индией и Пакистаном.

english

MAIDAN IS THE FUTURE Ukraine today stand at cross road. It turned out, this battle is not only decisive for the future of true democracy and freedom, but ultimately for the future of all humanity. All religious for truth, peace and brotherhood are bound to come together to defend the most sacred values of humanity in this battle. Latest attempts of brutal crackdown by Yanukovich against Ukraine people's 3 months-long peaceful uprising made it abandoned clear that he betrayed the will of the nation and sell-out Ukraine's freedom and sovereignty to Putun's Russia, which never hesitated to send Chechnya to hell and turn Syria to ocean of blood. We must defend Ukraine from such bloodshed. We must uphold true independence and peace of Ukraine. We are one bounded by the love for Ukraine. We are one today in trying to rescue the nation. All religions stand for truth, and the truth is only one, never be two. Hundreds of thousands of people have been standing peacefully and defenselessly at Maidan during 3 cold winter months for one single call for independence and freedom, ready to sacrifice themselves. They are ordinary people from all sectors of society. How all the sudden were they blundered as Western agents paid by the West? How they can be labeled extremists, radicals, terrorists or fascists? In order to silence the free will of the people and to kill its own citizens, the dictator needs such propaganda of lie. Today the world cannot be blinded by such a lie. All religions have to guard the truth against such falsehood. All religions advocate non-violence and peace, dignity and sanctity of Life. In the dawn of 21st century, the history saw the light of hope by the legacy of great victory of non-violent power of ordinary people, that changed the destiny of the whole world. Same time we saw the attempt by the brutal state power crashing the non-violent expression by the ordinary people. Today's Maidan of Ukraine embodies the light and hope of the future of the non-violent and true democratic world. All religions have responsibility to keep this hope alive and to protect the dignity and sanctity of life. People of Maidan inspired the whole world by their spontaneous demonstration of heroic solidarity, compassion, brotherhood and self-sacrifice. This is the human spirit and ideal that all religions strive to achieve. Maidan embody such heroic spirit of pre-historical Scythian that were honored by many Ukraine poets and literature. Today here by the name of all religions, we proclaim that all violent physical force and false propaganda cannot destroy this heroic spirit that Maidan and people of Ukraine represent today. We call upon all religions of the world and all people of the world to follow, share and defend the spirit that Maidan represent. We call for such actions as example- Holding everywhere all over the world at agreed specific time: ring the bells, beat the drums, blow the trumpet and horns, light the candles, sing the prayer – for the victory of non-violence in Ukraine.

Organize the silent human chain by every citizens and street passengers in the world at agreed specific time in solidarity with people of Ukraine and their non-violent victory.

All car drivers of the world blow their horns in solidarity with people of Ukraine. By the name of all religions of Ukraine, we appeal that many religious leaders of the world prepare and send religious delegations to Maidan in Kiev to defend the people. We appeal Mr. Gorbachov, Mr. Shevarnadze, Mr. Saakashvili, as well as many Noble Peace winners of the world come to Maidan to prevent further bloodshed and defend peace, non-violence and life. Drafted by Ven. TERASAWA JUNSEI, Buddhist Teacher for Ukraine, Russia and Central Asia, Buddhist Order Nipponzan Myohoji

(the author was the leading activist of non-violent mass movement of Europe calling for the end of Cold war, he participated the barricades of 1991 August in Moscow, he was leading organizer of the Peace camp during the Gulf war 1991. leader of the Mother's March for Life and Compassion 1995 during the Chechen war, Eurasian-wide Pilgrimage for non-violent, war-free new millennium 1998, Pakistan -India Prayer March for Peace 2002)

Вятрович и Ганди, Бандера и Чандра Бос

Вчера из Британии пришла хорошая новость – Дэвид Кэмерон открыл в Лондоне памятник Махатме Ганди. Что сразу же вызвало патриотический подъем у украинских националистов, Вятрович даже блог написал на "УП", сравнив Ганди со Степаном Бандерой...

Мы – люди мира

Если совсем не быть циничным, то нам нужно перемирие для того, чтобы: - перестали приходить сводки о убитых и плененных военных, не только с украинской стороны, но и со стороны моих донецких земляков, и даже российских военных, обманом втянутых в дурацкий конфликт...

Где дитя Майдана?

Хочу позволить себе одно выступление относительно предвыборной кампании. Наверное, последнее философское. Очень многих из тех людей, активистов и журналистов, которые сейчас разошлись по разным партийным спискам, я знаю лично...

Донецкие? Хотите домой?

Дончане и луганчане, покинувшие свои дома из-за боевых действий. Сколько вас? Один миллион, два миллиона? Больше? Кто еще, кроме вас, должен решать судьбу вашего региона, ваших оставленных домов, школ, где учатся ваши дети? Вам все равно, куда вы вернетесь? Будете ли расплачиваться рублями или гривнами, по каким учебникам будут учиться ваши дети? Вообще, вы собираетесь вернуться в свои дома? Если да, давайте поговорим о том, что в переговорах должны участвовать вы, ваши представители, люди, которых выдвигает общество, землячество, сообщество, или как вы это назовете...

ДНР: мертворожденная революцией

Когда ходишь по улицам Донецка, то создается впечатление, что все, что там происходит – дело рук местной "элиты", то есть попытка провозглашения независимости организована лидерами Партии Регионов, которые находились в тесной связи с беглой "семьей" бывшего президента Януковича...

Спасибо, Добкин!

Хочу выразить благодарность Партии Регионов, без шуток. Очень хорошо, что ее лидеры в большинстве остались в своем уме и продолжают верить в Украину...