18 серпня 2014, 11:08

This is Ukraine today – August 17: The EU and NATO must find strength to provide military assistance to Ukraine

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 17 – The talks regarding the controversial Putin's "humanitarian aid" have ended in Rostov oblast (Russia). The aid will be allowed to cross over to Ukraine, but only after it has been checked by Ukrainian border guards and customs at the border. OSCE experts will also inspect "humanitarian convoy" on Monday or Tuesday, – informed OSCE representative Paul Picard. In Ukraine the convoy will be accompanied by the representatives of the Red Cross.

August 17 – The terrorists shot down Ukrainian fighter aircraft "MiGg-29" in Luhansk region, – informed ATO spokesman Leonid Matyukhin.

August 17 – Active fighting to liberate the cities of Donetsk and Luhansk continues. Sometimes it comes down to man-to-man fights.

August 17 – The EU and NATO must find strength to provide military assistance to Ukraine, – said the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin. Chancellor of Germany Angela Merkel is still waiting for clarification from the Russian leaders on whether Russia did indeed supported separatists in eastern Ukraine by transferring tanks and trained insurgents. Meanwhile, Russia has transferred 150 units of heavy equipment to Ukraine today, including 20 tanks.

August 17 – During entire ATO in Ukraine, Russian terrorists abducted 1009 hostages, for which either try to get a ransom or exchange for some of their own, – stated the spokesman for the National Security and Defense Council of Ukraine Andriy Lysenko.

Bernard-Henri Lévy

With the Ukrainian President

Bernard-Henri Levy is a French philosopher and writer.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 17 août – "Dans la région de Rostov (Russie), les négociations sur le "convoi d'aide humanitaire" de Poutine sont terminées. Il peut se diriger vers l'Ukraine, mais seulement après avoir été vérifié à la frontière par les gardes-frontières et la douane ukrqiniens. Les experts de l'OSCE vérifieront aussi le contenu du "convoi humanitaire", peut-être le lundi ou mardi – déclaration du représentant de l'OSCE, Paul Picard. Le convoi sera escorté en Ukraine par des représentants de la Croix-Rouge.

Le 17 août – "Les terroristes ont abattu un MiG-29 ukrainien au-dessus de Louhansk." a déclaré le porte-parole du QG de l'ATO, Léonid Matyukhin.

Le 17 août – Des combats violents se poursuivent pour libérer Donetsk et Louhansk. Parfois, il s'agit de combats rapprochés.

Le 17 août – "L'Union européenne et l'OTAN doivent trouver la volonté et la force nécessaires afin de fournir une assistance militaire à l'Ukraine." – déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Pavlo Klimkine. La chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel est toujours en attente de précisions de la part du gouvernement russe. Elle voudrait savoir si la Russie a effectivement envoyé des chars et des combattants entraînés pour soutenir les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine. Entretemps, la Russie a bien dispatché 150 unités d'équipement militaire lourd, y compris 20 chars, en Ukraine.

Le 17 août – "Depuis le début de l'ATO, les terroristes russes ont pris ou saisi 1.009 otages pour lesquels ils essaient d'obtenir une rançon ou faire un échange d'otages." – déclaration du porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Situation très confuse dans l'est de l'Ukraine

Méthodes KGB – LA CONFUSION!

"La situation dans l'est de l'Ukraine, où les forces gouvernementales sont aux prises avec des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou, est très confuse. Et pour ne rien arranger, il faut faire avec les affirmations contradictoires des uns et des autres."

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

17 sierpnia – W obwodzie Rostowskim (Rosja) zakończyły się rozmowy na temat skandalicznego putinowskiego "ładunku pomocy humanitarnej" z Rosji. Pomoc trafi w Ukrainę, ale dopiero po sprawdzeniu na granicy przez ukraińską straż graniczną i służbę celną. Eksperci OBWE również zapewnią przegląd zawartości "konwoju humanitarnego", pewnie w poniedziałek lub wtorek – przedstawiciel OBWE Paul Picard. Na terytorium Ukrainy pomoc humanitarna będzie rozprowadzana przez przedstawicieli Czerwonego Krzyża.

17 sierpnia – W obwodzie Ługańskim terroryści zestrzelili ukraiński myśliwiec "Mig-29" – rzecznik sztabu ATO Leonid Matiuchin. Pilot po wykonaniu zadania bojowego katapultował się, jest uratowany grupą specjalną i nie trafił do niewoli.

17 sierpnia – Trwają zacięte walki o wyzwolenie od rosyjskich terrorystów Doniecka i Ługańska. Czasami dochodzi do walki wręcz.

17 sierpnia – Unia Europejska i NATO muszą odważyć się i zapewnić pomoc wojskową dla Ukrainy – minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. Tym czasem kanclerz Niemiec Angela Merkel nadal oczekuje wyjaśnień od rosyjskich przywódców na temat tego, czy Rosja naprawdę wysłała dla wspierania separatystów na Wschodzie Ukrainy czołgi i wyszkolonych bojowników. Rosja dziś przerzuciła na Ukrainę 150 jednostek ciężkiej broni, w tym 20 czołgów, kolejne 100 czołgów oczekują przy granicy na stronie rosyjskiej.

17 sierpnia – Za cały okres ATO rosyjskie terroryści porwali 1009 zakładników, za których albo próbują dostać okup albo wymienić na "swoich", aresztowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa bojowników – rzecznik centrum informacyjno-analitycznego RNBO Andrij Łysenko.

Edward Lucas

Ukrainy pakty z diabłem

Owszem, to lepiej, kiedy źli faceci przegrywają, a nie wygrywają. Ale to nie powód, żeby już otwierać szampana. Widmo wspieranego przez Rosję ukraińskiego powstania rozszerzającego się z Krymu na północ i zachód wyraźnie się oddaliło. Podobnie jak wizja wojny domowej na całego. Jednak koniec (lub tylko przerwa) najbardziej krwawego europejskiego konfliktu od czasu wojny w byłej Jugosławii nie daje wcale wielkiej okazji do świętowania.

Nawet w szczytowym momencie kryzysu na Ukrainie Zachód nie potrafił się na nim skupić. Nikt nie chce konfrontacji z Rosją. Unia Europejska ogłosiła sankcje, ale spóźnione i za słabe. NATO przed zbliżającym się szczytem w Walii wciąż zmaga się z nieprzyjemnymi realiami; wróciło być może do gry w kwestii obrony terytoriów, ale nie ma takich sił zbrojnych ani woli politycznej, by robić to właściwie. A Ameryka pod rządami Baracka Obamy wydaje się ściągana jak magnesem na ubocze.

Putin to widzi. Być może przegra bitwę, ale nadal usiłuje wygrać wojnę: oderwać Europę od Ameryki, narzucić nowe reguły na rynku energii, odzyskać historyczną kontrolę Rosji nad sąsiadami.

Jan Piekło

Goebbels mógłby się uczyć od Putina

Jan Piekło

Kreml kłamie ws. białego konwoju

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

17 agosto – Nella regione di Rostov (Russia) sono terminati i colloqui sul destino degli scandalosi "aiuti umanitari" russi: essi andranno sul territorio dell'Ucraina solamente dopo che le Guardie di Frontiera ucraine li avranno controllati. Lunedì o martedì, anche gli esperti dell'OSCE avranno la possibilità di vedere il contenuto dei cosiddetti "convogli umanitari", – ha comunicato il rappresentante dell'OSCE Paul Ricard. Sul territorio dell'Ucraina, il convoglio verrà accompagnato dai rappresentanti della Croce Rossa.

17 agosto – Nella regione di Luhans'k i terroristi hanno abbattuto un aereo da caccia ucraino "Mig-29", – ha detto il portavoce dell'ATO Leonid Matiuhin.

17 agosto – Sono in corso le battaglie per la liberazione di Donets'k e di Luhans'k. Alcune volte si arriva ai combattimenti corpo a corpo.

17 agosto – L'UE e la NATO devono trovare le forze per fornire un'assistenza militare all'Ucraina, – ha detto il ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin. Intanto, il cancelliere della Germania Angela Merkel è ancora in attesa di avere chiarimenti da parte della leadership russa circa il coinvolgimento della Russia nella fornitura di carri armati e di combattenti addestrati per sostenere i terroristi in Ucraina orientale. Nel frattempo, la Russia ha trasferito quest'oggi in Ucraina ben 150 unità di armamenti pesanti, di cui 20 carri armati.

17 agosto – Nel corso dell'intera durata dell'ATO, i terroristi russi hanno rapito o sequestrato 1009 persone, per le quali o cercano di ottenere un compenso, o di ottenere il rilascio dei loro compagni, – ha comunicato il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

17. avgust. – U Rostovskoj oblasti (Rusija) završili su se pregovori o sudbini skandaloznog "humanitarnog tereta" od Rusije: on će ipak stići u Ukrajinu, ali samo nakon kontrole na granici ukrajinskim graničarima i carinicima. Eksperti OEBS-a takođe izvršiće pregled sadržaja ruskog "humanitarnog konvoja", možda u ponedeljak ili utorak, − predstavnik OEBS-a Pol Pikar. Na teritoriji Ukrajine pratiće ga predstavnici Crvenog Krsta.

17. avgust. – U Luganskoj oblasti teroristi su oborili ukrajinski avion-lovac "Mig-29" − glasnogovornik štaba ATO Leonig Matjuhin.

17. avgust. – Traju aktivne borbe za oslobođenje Donjecka i Luganska. Ponekad dolazi do borbe prsa u prsa.

17. avgust. – EU i NATO treba da nađu snage da pruže vojnu pomoć Ukrajini, – ministar inostranih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin. A savezni kancelar Nemačke Angela Merkel još uvek čeka objašnjenja od ruskog rukovodstva o tome da li je Rusija zaista poslala u cilju podrške separatista na Istoku Ukrajine tenkove i specijalno obučene borce. A Rusija međutim prebacila je danas u Ukrajinu 150 jedinica teške tehnike – u tom broju 20 tenkova.

17. avgust. – Za ceo period trajanja ATO ruski teroristi su oteli ili zarobili 1009 talaca za koje pokušavaju dobiti otkup ili izvršiti razmenu, − glasnogovornik informativno-analitičkog centra SNBO Andrij Lisenko.

16. avgust. – Snage antiterorističke operacije u petak uveče ušle su u Lugansk.

16. avgust. – Glavnina terorista planira napustiti Donjecku oblast do 18. avgusta, − glasnogovornik informativno-analitičkog centra SNBO Andrij Lisenko. – "Teroristi se presvlače u civilnu odeću, nose samo lične karte i u putničkim kolima kao mirno stanovništvo pokušavaju preći blok-postove ukrajinskih snaga. Oko 300 terorista koji su ostali u Lugansku, već skidaju zastave LNR sa administrativnih zgrada. Iz Jenakijeva i Gorlovke odlaze čečenski plaćenici. Oko 100 lokalnih kriminalaca koji ostaju u tim gradovima, otvaraju haotičnu vatru na stambene četvrti i mirno stanovništvo".

16. avgust. – Oko granice sa Ukrajinom sa strane RF novinari su zabeležili prevozna sredstva koja su vozila desetine kontejnera za PVRK "Buk", − Reuters.

16. avgust. – U uporišne tačke jedinica Oružanih Snaga Ukrajine u zoni vršenja antiterorističke operacije idu jedinice pojačanja, − pres-centar Ministarstva odbrane.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

17. kolovoz. – U Rostovskoj oblasti (Rusija) završili su se pregovori o sudbini skandaloznog "humanitarnog tereta" od Rusije: on će ipak stići u Ukrajinu, ali samo nakon kontrole na granici ukrajinskim graničarima i carinicima. Eksperti OEBS-a također će izvršiti pregled sadržaja ruskog "humanitarnog konvoja", možda u ponedjeljak ili utorak, − predstavnik OEBS-a Pol Pikar. Na teritoriju Ukrajine njega ce pratiti predstavnici Crvenog Križa.

17. kolovoz. – U Luganskoj oblasti teroristi su oborili ukrajinski avion-lovac "Mig-29" − glasnogovornik štaba ATO Leonig Matjuhin.

17. kolovoz. – Traju aktivne borbe za oslobođenje Donjecka i Luganska. Ponekad dolazi do borbe prsa u prsa.

17. kolovoz. – EU i NATO treba da nađu snage da pruže vojnu pomoć Ukrajini, – ministar vanjskih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin. A savezni kancelar Njemačke Angela Merkel još uvijek čeka objašnjenja od ruskog rukovodstva o tome da li je Rusija zaista poslala u cilju podrške separatista na Istoku Ukrajine tenkove i specijalno obučene borce. A Rusija međutim prebacila je danas u Ukrajinu 150 jedinica teške tehnike – u tom broju 20 tenkova.

17. kolovoz. – Za cijeli period trajanja ATO ruski teroristi su oteli ili zarobili 1009 talaca za koje pokušavaju dobiti otkup ili izvršiti razmjenu, − glasnogovornik informacijsko-analitičkog centra SNSO Andrij Lisenko.

16. kolovoz. – Snage antiterorističke operacije u petak uvečer ušle su u Lugansk.

16. kolovoz. – Glavni dio terorista planira napustiti Donjecku oblast do 18. kolovoza, − glasnogovornik informacijsko-analitičkog centra SNSO Andrij Lisenko. – "Teroristi se presvlače u civilnu odjeću, nose samo lične karte i u putničkim kolima kao mirno stanovništvo pokušavaju preći blok-postove ukrajinskih snaga. Oko 300 terorista koji su ostali u Lugansku, već skidaju zastave LNR sa administrativnih zgrada. Iz Jenakijeva i Gorlovke odlaze čečenski plaćenici. Oko 100 lokalnih kriminalaca koji ostaju u tim gradovima, otvaraju haotičnu vatru na stambene četvrti i mirno stanovništvo".

16. kolovoz. – Oko granice sa Ukrajinom sa strane RF novinari su zabilježili prijevozna sredstva koja su vozila desetine kontejnera za PVRK "Buk", − Reuters.

16. kolovoz. – U uporišta jedinica Oružanih Snaga Ukrajine u zoni vršenja antiterorističke operacije idu jedinice pojačanja, − pres-centar Ministarstva odbrane.Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

Bernard-Henri Lévi über Petro Poroschenko

Kriegschef wider Willen

Beim ersten Wiedersehen mit Petro Poroschenko nach seiner Wahl zum ukrainischen Präsidenten finde ich einen veränderten Mann vor: Wir müssen seine Politik der Auflehnung gegen den Imperialismus aus dem Osten unterstützen.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

17 августа – В Ростовской области завершились переговоры о судьбе скандального путинского "гуманитарного груз" из России: он таки попадет в Украину, но только после проверки на границе украинскими пограничниками и таможенниками. Эксперты ОБСЕ тоже осуществят обзор содержания российского "гуманитарного конвоя" возможно в понедельник или во вторник – представитель ОБСЕ Поль Пикар. На территории Украины его сопровождать представители Красного Креста.

17 августа – В Луганской области террористы сбили украинский истребитель "МиГ-29" – спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

17 августа – Идут активные бои за освобождение Донецка и Луганска. Иногда доходит до рукопашного боя.

17 августа – Евросоюз и НАТО должны найти силы, чтобы оказать военную помощь Украине – министр иностранных дел Украины Павло Климкин. А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель все еще ожидает объяснения от российского руководства о том, действительно ли Россия направила для поддержки сепаратистов на Востоке Украины танки и специально обученных бойцов. Между тем Россия не сомневается – сегодня она перекинула в Украину 150 единиц тяжелой техники – в том числе 20 танков.

17 августа – За весь период проведения АТО русские террористы похитили или захватили 1009 заложников, за которых или пробуют получить выкуп, или обменять на своих – спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрий Лысенко.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

17 серпня – У Ростовській області (Росія) завершилися переговори щодо долі скандального путінського "гуманітарного вантажу" від Росії: він таки потрапить до України, але лише після перевірки на кордоні українськими прикордонниками та митниками. Експерти ОБСЄ теж здійснять огляд вмісту російського "гуманітарного конвою" можливо у понеділок або у вівторок – представник ОБСЄ Поль Пікар.На території України його супроводжуватимуть представники Червоного Хреста.

17 серпня – На Луганщині терористи збили український винищувач "Міг-29" – речник штабу АТО Леонід Матюхін.

17 серпня – Йдуть активні бої за звільнення Донецька та Луганська. Іноді доходить до рукопашного бою.

17 серпня – Євросоюз та НАТО мають знайти сили, щоби надати військову допомогу Україні – міністр закордонних справ України Павло Клімкін. А федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель все ще очікує на пояснення від російського керівництва про те, чи справді Росія надіслала для підтримки сепаратистів на Сході України танки та спеціально навчених бійців. А тим часом Росія не очікує – сьогодні вона перекинула в Україну 150 одиниць важкої техніки – в тім 20 танків.

17 серпня – За весь період проведення АТО російські терористи викрали або захопили 1009 заложників, за яких або пробують отримати викуп, або обміняти на своїх – речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...