11 вересня 2014, 11:30

This is Ukraine today – September 10: Poroshenko has said that Russia withdrew 70% of its troops from the territory of Ukraine

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

September 10 – Ukraine isn't making any concessions regarding its territorial integrity; next week the Parliament will discuss a draft law on a special regime for local government in Donbas, – said the President Petro Poroshenko.

September 10 – President Petro Poroshenko has said that Russia withdrew 70% of its troops from the territory of Ukraine. This is the latest available information from the Main Directorate for Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine.

September 10 – Russia will not stop at anything trying to destabilize the political and economic situation in Ukraine, – said former Polish President Aleksander Kwasniewski. If the EU decides to provide substantial financial assistance to Ukraine, it may save the situation. Whereas NATO should support Ukrainian army.

September 10 – Russia demands that Ukraine and the European Union amend the Association Agreement to allow Ukraine to become a member of the Customs Union. Russia insists on its right to decide for Ukraine and the EU what they must sign. In political science terms this means that Russia does not recognize the sovereignty of either Ukraine or the EU.

September 10 – German Chancellor Angela Merkel is calling for an implementation of a new package of sanctions against Russia.

September 10 – "Up to now, as a result of court decisions, 256 people, including 21 Russian citizens have been arrested and detained. These people... were sentenced for committing serious or other crimes", – said the Head of the Security Service of Ukraine Valentyn Nalyvaichenko.

September 10 – Poland has stopped reverse gas supply to Ukraine. "Russia has reduced gas supply to the Republic of Poland for 24% in order to break the reverse gas supply to Ukraine from Poland", – stated Igor Prokopiv, the Chairman of the Board of "UkrTransGaz".

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 10 septembre – "L'Ukraine ne fera aucune concession en ce qui concerne son intégrité territoriale, et la semaine prochaine un projet de loi sur un régime spécial d'administration autonome du Donbass sera proposé à la Verkhovna Rada (parlement ukrainien)." – le président ukrainien, Petro Porochenko.

Le 10 septembre – Président Porochenko a déclaré que la Russie a retiré 70% de ses troupes du territoire de l'Ukraine. Ceci est la dernière information donnée par le Centre des renseignements de l'Ukraine.

Le 10 septembre – "La Russie n'arrêtera devant rien pour déstabiliser la situation politique et économique en Ukraine." – déclaration de l'ancien président polonais, Aleksander Kwasniewski "Il y a encore une chance de sauver la situation si l'UE décide de fournir une aide financière substantielle à l'Ukraine. Et l'OTAN devrait soutenir l'armée ukrainienne."

Le 10 septembre 10 – La Russie demande à l'Ukraine et à l'Union européenne de modifier l'Accord d'association, qui aurait empêché l'intégration de l'Ukraine dans l'Union douanière. Ceci veut dire que la Russie se donne le droit de décider pour l'Ukraine et l'UE, et dicte ce qu'ils devraient signer. Dans le langage politique, cela signifie que la Russie ne reconnaît pas la souveraineté de l'Ukraine et de l'UE.

Le 10 septembre – La chancelière allemande, Angela Merkel a demandé qu'une nouvelle série de sanctions soit imposée contre la Russie.

Le 10 septembre 10 – "A ce jour, 256 personnes, dont 21 citoyens russes ont été arrêtées et détenues... Ces personnes ont été condamnées pour avoir commis des crimes graves." – déclaration du directeur du SBU, Valenytyn Nalyvaytchenko.

Le 10 septembre – La Pologne a cessé dùinverser les livraisons de gaz à l'Ukraine. "Aujourd'hui, la Russie a réduit de 24% l'approvisionnement du gaz vers la Pologne, afin d'empêcher la livraison du gaz inversé de la Pologne vers l'Ukraine." – a déclaré le directeur du Conseil de Ukrtransgaz, Ihor Prokopiv.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

10 września – Ukraina nie zgodzi się na żadne ustępstwa w kwestii swej integralności terytorialnej, lecz już w przyszłym tygodniu w Radzie Najwyższej zostanie zaproponowany projekt ustawy o specjalnym porządku lokalnego samorządu na Donbasie – prezydent Petro Poroszenko.

10 września – Prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że według informacji głównego zarządu ukraińskiego wywiadu Rosja wycofała 70% swoich wojsk z terytorium Ukrainy.

10 września – Rosja nie cofnie się przed niczym, aby zdestabilizować sytuację polityczną i gospodarczą na Ukrainie – powiedział były polski prezydent Aleksandr Kwaśniewski, – i tylko jeśli UE zapewni znaczną pomoc finansową dla Ukrainy, będzie szansa na uratowanie sytuacji. NATO musi wsparć armię ukraińską.

10 września – Rosja wzywa Ukrainę i Unię Europejską do zmiany Umowy o stowarzyszeniu, która umożliwiłaby integrację Ukrainy do Unii Celnej. W taki sposób Rosja nalega na swym prawie do decydowania za Ukrainę i UE, co muszą podpisać. W języku nauk politycznych to oznacza, że Rosja nie uznaje suwerenności ani Ukrainy, ani UE.

10 września – Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała do wprowadzenia nowego pakietu sankcji wobec Rosji.

10 września – "Stanem na dzień dzisiejszy zgodnie z decyzją sądu zostały aresztowani i zatrzymani 256 osób, w tym 21 obywatel Rosji. Ci ludzie (...) otrzymali wyroki za popełnienie ciężkich przestępstw lub innych wykroczeń" – szef SBU Wałentyn Naływajczenko.

10 września – Polska zaprzestała dostaw gazu na Ukrainę przez rewers. "Dziś Rosja ograniczyła dostawy gazu do Rzeczypospolitej Polskiej na 24% w celu przerwania odwrotnych dostaw gazu z Polski, które otrzymujemy" – prezes zarządu "Ukrtransgas" Ihor Prokopiw.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

10 settembre – L'Ucraina non fa alcuna concessione sulle questioni che riguardano la sua integrità territoriale; e la prossima settimana verrà approvato un disegno di legge sull'introduzione di un regime speciale di governo locale nel Donbas, – ha detto il Presidente Petro Poroshenko.

10 settembre – Il Presidente Petro Poroshenko dichiara che la Russia ha ritirato il 70% delle sue truppe dal territorio dell'Ucraina. Questa è l'ultima informazione comunicata dai Servizi di Intelligence dell'Ucraina.

10 settembre – La Russia non si fermerà davanti a nulla finché non raggiungerà il suo scopo di destabilizzare la situazione economica e politica in Ucraina, – ha detto l'ex presidente polacco Aleksander Kwasniewski. – Se l'UE fornirà all'Ucraina un considerevole sostegno finanziario ci sarà la possibilità di salvare la situazione. Intanto la NATO dovrebbe sostenere l'esercito ucraino.

10 settembre – La Russia richiede che l'Ucraina e l'UE apportino delle modifiche all'accordo di associazione, in modo che questo non ostacoli l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione doganale. Cioè la Russia pretende di avere un diritto di decidere cosa possono e cosa non possono firmare l'Ucraina e l'UE. Nel linguaggio politologico ciò significa che la Russia non riconosce la sovranità né dell'Ucraina, né dell'UE.

10 settembre – Il cancelliere della Germania Angela Merkel ha proposto di introdurre il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

10 settembre – Per ordine del tribunale sono state arrestate 256 persone, di cui 21 cittadini russi. Queste persone dovranno scontare la pena per aver commesso reati gravi o di altro tipo, – ha detto il capo della SBU (Servizio di Sicurezza dell'Ucraina) Valentyn Nalyvaichenko.

10 settembre – La Polonia ha interrotto la fornitura inversa di gas all'Ucraina. "La Russia ha ridotto le forniture di gas alla Polonia del 24% al fine di bloccare il flusso di gas verso l'Ucraina", – ha detto il capo di "UkrTransGas" Ihor Prokopiv.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

10 сентября – Украина не идет ни на какие уступки в вопросе своей территориальной целостности, а уже на следующей неделе в Верховную Раду внесут законопроект об особом режиме местного самоуправления на Донбассе – президент Петро Порошенко

10 сентября – Президент Петро Порошенко заявляет, что Россия вывела 70% своих войск с территории Украины. Это последняя информация главного управления разведки Украины.

10 сентября – Россия ни перед чем не остановится, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине – экс-президент Польши Александр Квасьневский – если ЕС предоставит Украине значительную финансовую помощь, будет шанс спасти ситуацию. При этом НАТО должно поддержать украинскую армию.

10 сентября – Россия требует от Украины и Европейского союза внести изменения в Соглашение об ассоциации, которые бы не препятствовали интеграции Украины в Таможенный союз. Тоесть Россия настаивает на своем праве решать за Украину и ЕС, что они должны подписывать. На языке политологии это означает, что Россия не признает суверенитета ни Украины, ни ЕС.

10 сентября – Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за введение нового пакета санкций против России в действие.

10 сентября – "По решениям судов были арестованы и задержаны на сегодня 256 граждан, из них 21 гражданин России. Эти лица... получили наказание за совершение тяжелых или других преступлений", – глава СБУ валенитина Наливайченко.

10 сентября – Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину. "Сегодня Россия начала уменьшать поставки газа в Польской Республики на 24%, с целью прекратить реверс из Польши, который мы получаем", – председатель правления "Укртрансгаза" Игорь Прокопив

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

10 вересня – Україна не йде на жодні поступки у питанні своєї територіальної цілісності, а вже наступного тижня у Верховну Раду внесуть законопроект про особливий режим місцевого самоврядування на Донбасі – президент Петро Порошенко

10 вересня – Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія вивела 70% своїх військ із території України. Це остання інформація головного управління розвідки України.

10 вересня – Росія ні перед чим не зупиниться, аби дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в Україні – екс-президент Польщі Олександр Квасневський – якщо ЄС надасть Україні значну фінансову допомогу, буде шанс врятувати ситуацію. А НАТО має підтримати українську армію.

10 вересня – Росія вимагає від України і Європейського союзу внести зміни в Угоду про асоціацію, які б не перешкоджали інтеграції України в Митний союз. Тобто Росія наполягає на своєму праві вирішувати за Україну і ЄС, що вони мають підписувати. На мові політологіє це означає, що Росія не визнає суверенітету ні України, ні ЄС.

10 вересня – Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за введення нового пакету санкцій проти Росії в дію.

10 вересня – "За рішеннями судів було заарештовано і затримано станом на сьогодні 256 громадян, з них 21 громадянин Росії. Ці особи... отримали покарання за скоєння важких або інших злочинів", – голова СБУ Валенитин Наливайченко.

10 вересня – Польща припинила реверсні поставки газу в Україну. "Сьогодні Росія почала зменшувати постачання газу до Польської Республіки на 24%, з метою розірвати реверс з Польщі, який ми отримуємо", – голова правління "Укртрансгазу" Ігор Прокопів.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...