30 жовтня 2014, 11:46

This is Ukraine today – October 29: The leader of ''Narodnyi Front'' Arseniy Yatsenyuk believes that he will have a claim on premiership if his party forms a coalition

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

October 29 – The leader of "Narodnyi Front" Arseniy Yatsenyuk believes that he will have a claim on premiership if his party forms a coalition.

October 29 – Militants from "Peoples Republic of Donetsk" and "People's Republic of Luhansk" wear the uniform of Ukrainian National Guards and plan provocations (large number of victims to be expected). Russia is transferring its troops to Ukraine, -says NSDC spokesman Andriy Lysenko. According to him, an increased activity of terrorists and Russian troops on the eve of the so-called elections on November 2nd, is being recorded.

October 29 – Using multiple rocket launchers "Grad", Russian terrorists fired at Ukrainian military positions near the village of Talakivka, a suburb of Mariupol.

October 29 – 20 cases of ceasefire violations have been recorded in the morning, – informed ATO Media Center spokesman Vladyslav Seleznyov.

October 29 – NATO fighter planes have urgently flew out in order to intercept Russian military aircraft squadron, which came close to Latvian border, – stated Latvian Ministry of Defense.

October 29 – Moscow and Minsk are expanding their program of military exercises in 2015 due to "new threats" to the Union State of Russia and Belarus, – said Russian Defense Minister Sergei Shoigu.

October 29 – Tripartite gas talks between Russia, Ukraine and the European Commission have commenced in Brussels. On Wednesday evening, the European Commission has announced the cancellation of the press conference following the tripartite talks between Ukraine, Russia and the EU on gas supply to Ukraine. Negotiations continued "deep into the night."

October 27 – 2 Ukrainian soldiers have died in the ATO area in the last 24 hours.

October 29 – National Front Leader, Arseniy Yatseniuk states that the government should be formed on the basis of the formation of the European Commission. "The formation of the government should be done in the same manner as is the European Commission. We do not share the quota principle and therefore I declare the principle of political responsibility of every political power which delegates its representatives to form the membership of the Cabinet Ministers," he informed.

October 29 – Within the last 24-hour periood there were no casualties in the ATO zone; there is one wounded – Spokesman of Informational Center RNBO, Andriy Lysenko.

October 29 – UBS Bank Director on developing investments on the markets, Jorge Mariscal, notes Russian losses due to the conflict with Ukraine and contends that the worst for Russian companies is still ahead.

October 29 – "Capital flight is increasing, although it is unclear how strongly – estimations differ," noted Mariscal. "Capital flight has been increasing in Russia. The estimates vary as to how much. They have lost a fair amount of reserves. They had a recent peak of $537 billion in March of 2013. And today Russia has $435 billion in reserves. They still have a fair amount, $435 billion is not peanuts, but the rate of depletion is quite alarming. In the last month, they lost $30 billion.", he said. In his opinion, "capital flight" signifies an unfavorable business climate and indicates the further decline of the ruble as to the dollar, which will hit the importers.

October 29 – In Donetsk region, the Security Service of Ukraine stopped a sabotage -demolition group which planned in the next few days to make terrorist attacks in Mariupol by using arms and explosives. "Members of the sabptage-demolition group planned to cause explosions near the administrative buildings in Mariupol, at places where there are gatherings of people in order to destabilize the situation in the city," stated SBU.

October 29 – There is a desire to increase to 50 kilometers the size of the small zone near the border through which residents can cross the EU border without visas. Ukraine's Ministry of Internal Affairs began negotiations about enlarging the small area near the Polish border, residents of which do not need a visa, from 30 to 50 kilometers. If this is successful, then Lviv will also fall into his category, stated the Vice-Minister of Internal Affairs, Olena Zerkal.

James Kirchick

Ukraine Wins

A successful parliamentary election opens a window of hope for an embattled country

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 29 octobre – Le leader du Front populaire, Arseniy Iatseniouk a déclaré qu'il réclamera le poste du premier ministre si son parti forme la coalition.

Le 29 octobre – "Les terroristes du "DNR" et "LNR" revetent les uniformes des soldats de la Garde nationale ukrainienne et préparent des provocations à grande échelle. Russie deploie ses troupes en Ukraine." – declaration du porte-parole du Conseil national de sécurité et defense, Andriy Lyssenko. Il dit qu'à la veille des soi-disant élections du 2 novembre les activites et mouvements des terroristes et des troupes russes augmentent serieusement dans les deux regions.

Le 29 octobre – Les terroristes russes tiré avec des Grads sur les positions militaires ukrainiennes près du village de Talakivka, une banlieue de Marioupol.

Le 29 octobre – "Dans la matinée, on a enregistré 20 cas de violations du cessez-le-feu." – declaration du porte-parole du Media Centre de l'ATO, Vladyslav Selezniov.

Le 29 octobre – "Des avions de combats de l'Alliance de l'Atlantique Nord ont decolle de toute urgence pour intercepter un escadron d'avions militaires russe près de la frontière de la Lettonie." – declaration du ministère letton de la Défense.

Le 29 octobre – Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annonce que Moscou et Minsk developperont un programme d'exercices militaires en 2015 en raison de "nouvelles menaces" envers la Russie et la Biélorussie.

Le 29 octobre – A Bruxelles, les pourparlers tripartites sur le gaz ont commence entre la Russie, l'Ukraine et la Commission européenne. Le mercredi soir, la Commission européenne a annule la conférence de presse qui devait suivre les negotiations tripartites sur les livraisons de gaz à l'Ukraine. Les négociations se sont poursuivi "tard dans la nuit".

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

29 października – Lider Frontu Ludowego Arsenij Jaceniuk powiedział, że będzie ubiegać się o fotel premiera, jeśli jego partia będzie tworzyć koalicję.

29 października – Bojownicy DRL i LRL przebierają się w mundury ukraińskiej Gwardii Narodowej i przygotowują prowokacje mogące spowodować śmierć dużej ilości osób. Rosja przerzuca na Ukrainę swoje wojska – rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko. Według niego, zauważalne jest zwiększenie aktywności bojowników i jednostek wojsk rosyjskich w przeddzień tzw. wyborów 2 listopada.

29 października – Rosyjscy terroryści z wyrzutni rakietowych "Grad" ostrzelali stanowiska ukraińskich wojskowych w pobliżu wsi Tałakiwka, która znajduje się na przedmieściach Mariupola.

29 października – Wczesnym rankiem zanotowano 20 przypadków złamania zawieszenia broni – rzecznik Mediacentru ATO Władysław Sełezniow.

29 października – Myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie pilnym otrzymały rozkaz przechwycenia eskadry rosyjskich samolotów wojskowych, które zbliżyły się do granicy z Łotwą – łotewskie Ministerstwo Obrony.

29 października – Moskwa i Mińsk rozszerzają program ćwiczeń wojskowych na rok 2015 ze względu na "nowe zagrożenia" dla Państwa Związkowego Rosji i Białorusi – rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

29 października – Trójstronne rozmowy gazowe między Rosją, Ukrainą i Komisją Europejską rozpoczęły się w Brukseli w biurze Komisji Europejskiej. W środę wieczorem Komisja Europejska powiadomiła o odwołaniu konferencji prasowej mającej się odbyć po zakończeniu spotkania między Ukrainą, Rosją i UE w sprawie dostaw gazu na Ukrainę. Negocjacje przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

29.Oktober – Der Vorsitzende von dem "Volksfront" Arsenij Jazenjuk erklärt, dass er Anspruch auf den Posten des Ministerpräsidenten nur dann erheben wird, wenn seine Partei die Koalition bildet.

29. Oktober – Die Terroristen von den Luhansker und Donezker Volksrepubliken haben sich in die Uniform der ukrainischen Nationalen Garde umgezogen und bereiten Provokationen mit großen Opfern vor. Russland schickt in die Ukraine ihre Militärtruppen, ‒ so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Andrij Lysenko. Nach seinen Worten merkt man eine hohe Aktivität von den Terroristen und russischen Militärtruppen vor den sogenannten Wahlen am 2. November.

29. Oktober – Russische Terroristen haben mit Hilfe von BM-21 Grad die Positionen von den ukrainischen Soldaten neben dem Dorf Talakiwka beschossen, das die Vorstadt zu Mariupol ist.

29. Oktober – Am Morgen hat man 20 Fälle des Verstoßes gegen den Waffenstillstand fixiert – der Sprecher des Mediazentrums der antiterroristischen Operation Wladyslaw Seleznjow.

29. Oktober – Die Abfangjäger von der NATO sind dringend zum Abfang von der russischen Fliegerstaffel, die sich der Grenze von Lettland angenähert haben, geflogen – Verteidigungsministerium von Lettland.

29. Oktober – Moskau und Minsk erweitern das Programm von den Militärmanövern für das Jahr 2015 wegen der "neuen Bedrohungen" für das Nachbarland Russlands und Weißrusslands – der russische Verteidigungsminister Serhij Schojhu.

29. Oktober – Dreiseitige Gas-Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und der Europäischen Kommission haben in Brüssel im Büro der Eurokommission angefangen. Am Mittwochabend hat die Europäische Kommission die Pressekonferenz über die Ergebnisse der dreiseitigen Gas-Verhandlungen abgesagt. Die Verhandlungen haben "bis spät in der Nacht" gedauert.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

29 ottobre – Il leader di "Narodnyi Front" Arsenij Iatseniuk ha detto che pretenderà di occupare l'ufficio di Primo Ministro se il suo partito formerà una coalizione.

29 ottobre – I militanti della "DNR" e della "LNR" (Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k) si stanno travestendo da militari della Guardia Nazionale ucraina e stanno preparando delle provocazioni con numerose vittime. La Russia sta portando le sue truppe in Ucraina, – ha detto il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrij Lysenko. Secondo lui, vi è un significativo aumento dell'attività dei militanti e delle truppe russe alla vigilia delle cosiddette elezioni previste per il 2 novembre.

29 ottobre – I terroristi russi hanno bombardato le posizioni dei militari ucraini dai loro sistemi "Grad" nei pressi di Talakivka, vicino a Mariupol.

29 ottobre – Nel corso della mattinata sono stati registrati 20 casi di violazione del cessate il fuoco, – ha detto il portavoce dell'ATO Vladyslav Selezniov.

29 ottobre – Gli aerei da caccia del Patto Nordatlantico sono stati mandati ad intercettare lo squadrone di aerei militari russi che si è avvicinato al confine della Lettonia, – ha comunicato il Ministero della Difesa lettone.

29 ottobre – Mosca e Minsk stanno espandendo il programma di esercitazioni militari nel 2015 a causa delle "nuove minacce" per uno Stato alleato della Russia e della Bielorussia, – ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

29 ottobre – I colloqui a tre tra Russia, Ucraina e la Commissione europea sono iniziati a Bruxelles. La sera del mercoledì, la Commissione europea ha cancellato la conferenza stampa dopo il colloquio a tre sulle forniture di gas all'Ucraina. I negoziati sono andati avanti "fino a notte fonda".

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

29. oktobar. – Lider "Narodnog fronta" Arsenij Jacenjuk izjavljuje da će pretendovati na mesto premijera ako će njegova stranka formirati koaliciju.

29. oktobar. – Teroristi "DNR" i "LNR" oblače se u uniforme ukrajinskih narodnih gardista i spremaju provokacije sa brojnim žrtvama. Rusija prebacuje u Ukrajinu svoje trupe – glasnogovornik informativnog centra SNBO Andrij Lisenko. Prema njegovim rečima, zapažen je porast aktivnosti terorista i ruskih jedinica uoči takozvanih izbora 2. novembra.

29. oktobar. – Ruski teroristi pucali su iz "gradova" na položaje ukrajinskih vojnika kod sela Talakivka koje je predgrađe Mariupolja.

29. oktobar. – Od jutra je zabeleženo 20 slučajeva kršenja režima obustavljanja vatre – glasnogovornik media-centra ATO Vladislav Seleznjov.

29. oktobar. – Lovci NATO hitno su poleteli da zaustave eskadrilu ruskih vojnih aviona koja se približila granicama Letonije – ministarstvo odbrane Letonije.

29. oktobar. – Moskva i Minsk proširuju program vojnih manevara 2015. zbog "novih opasnosti" za saveznu državu Rusije i Belorusije – ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.

29. oktobar. – Trostrani gasni pregovori između Rusije, Ukrajine i Evropske komisije počeli us u Briselu u kancelariji EK. U sredu uveče Evropska komisija je saopštila o otkazivanju konferencije za štampu o rezultatima trostranih pregovora između Ukrajine, Rusije i EU po pitanju isporuke gasa u Ukrajinu. Pregovori su trajali čak "do duboke noći".

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

29 октября – Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявляет, что будет претендовать на премьерство, если его партия будет формировать коалицию.

29 октября – Боевики "ДНР" и "ЛНР" переодеваются в форму украинских нацгвардейцев и готовят провокации с масштабными жертвами. Россия перебрасывает в Украинe свои войска – спикер Информационного центра СНБО Андрий Лысенко. По его словам, наблюдается рост активности боевиков и российских подразделений накануне так называемых выборов 2 ноября.

29 октября – Русские террористы из "Градов" обстреляли позиции украинских военных возле поселка Талаковка, которое является пригородом Мариуполя.

29 октября – Утром зафиксировано 20 случаев нарушения режима прекращения огня – спикер медиацентра АТО Владислав Селезнев.

29 октября – Истребители Североатлантического альянса экстренно вылетели на перехват эскадрильи российских военных самолетов, приблизились к границе Латвии – министерство обороны Латвии.

29 октября – Москва и Минск расширяют программу военных учений в 2015 году из-за "новых угроз" для союзного государства России и Беларуси – российский министр обороны Сергей Шойгу.

29 октября – Трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией начались в Брюсселе в офисе ЕК. В среду вечером в Европейская комиссия сообщила об отмене пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом о поставках газа в Украину. Переговоры продолжались и "до глубокой ночи".

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

29 жовтня – Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявляє, що претендуватиме на прем'єрство, якщо його партія формуватиме коаліцію.

29 жовтня – Бойовики "ДНР" та "ЛНР" перевдягаються у форму українських нацгвардійців та готують провокації із масштабними жертвами. Росія перекидає в Україну свої війська – речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, спостерігається зростанні активності бойовиків та російських підрозділів напередодні так званих виборів 2 листопада.

29 жовтня – Російські терористи з "Градів" обстріляли позиції українських військових біля селища Талаківка, яке є передмістям Маріуполя.

29 жовтня – Зранку зафіксовано 20 випадків порушення режиму припинення вогню – речник медіацентру АТО Владислав Селезньов.

29 жовтня – Винищувачі Північноатлантичного альянсу екстрено вилетіли на перехоплення ескадрильї російських військових літаків, які наблизилися до кордону Латвії – міністерство оборони Латвії.

29 жовтня – Москва та Мінськ розширюють програму військових навчань в 2015 році через "нові загрози" для союзної держави Росії та Білорусі – російський міністр оборони Сергій Шойгу.

29 жовтня – Тристоронні газові переговори між Росією, Україною та Європейською комісією почалися в Брюсселі в офісі ЄК. В середу ввечері в Європейська комісія повідомила про скасування прес-конференції за підсумками тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом щодо постачання газу в Україну. Переговори продовжувалися і "до глибокої ночі".

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...