13 січня 2015, 14:36

This is Ukraine today – January 12: Interpol has announced that Viktor Yanukovych, Mykola Azarov and several other former Ukrainian officials are now wanted persons

This is Ukraine today:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

Malaysia Airlines FLIGHT MH17 – SEARCHING FOR THE TRUTH

January 12 – No Ukrainian military were killed in the ATO area in the last 24 hours, – said NSDC spokesman Andriy Lysenko. The terrorists, however, have carried out 63 attacks on Ukrainian military and civilian sites.

January 12 – Interpol has announced that former President of Ukraine Viktor Yanukovych, former Prime Minister Mykola Azarov, and several other former Ukrainian officials are now wanted persons. Earlier on, Edward Stavytskyy, Serhiy Kurchenko, Serhiy Arbuzov, Olexandr Klymenko, Andriy Ignatov, Olexandr Dynnyk have also been announces as wanted persons. Instead, Russia is ignoring all requests by Ukraine regarding the search for these criminals.

January 12 – US Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt believes that Russian terrorists are trying to move the dividing line between Ukrainian army and terrorists, which was agreed upon in Minsk.

January 12 – Special agents of the Security Service of Ukraine (SSU) have detained a young girl who worked as a sniper and is suspected to have killed at least 10 Ukrainian military. Within social networks she is known as Anastasia Voroshylova, aka "Ekstezi". Some of the networks provide a different name for this girl. Apparently she received photos of Ukrainian officers whom she was supposed to kill from her superiors. She confessed that she and other girls from her unit were trained in Krasnodar and recruited by Russian Federal Security Service. Angelina Sambur, another girl from Anastasia's unit who is also a fellow student, confessed via social networks that she is also a sniper.

January 12 – Ukraine is ready to grant Donbas a status of special economic zone under a special relations format with the EU and Russia, – said President of Ukraine Petro Poroshenko in an interview France 24. In order to be able to do this, legitimate elections according to Ukrainian laws should take place and local governments should be elected.

January 12 – President of Ukraine Petro Poroshenko signed an Order "Strategy of Constant Development: Ukraine – 2020", which demarcates the basic directions of the development of the country. "Strategy – 2020" includes in it 62 reforms. Priority is given to 8 reforms and 2 programs. 25 key indicators of the success of the development of the country are specified. Primary specified reforms are those of the system of national security and defense, the renewal of government and an anti-corruption reform, judicial and human rights reforms, the decentralization and reform of state management, deregulation and development of entrepeneurship, reform of health care and tax reform. Among the priorities is also the realization of two programs – energy independence and the popularization of Ukraine in the world through advocating the interests of the nation on the world-wide informational network.

Official Interpol page:

YANUKOVYCH, VIKTOR WANTED BY THE JUDICIAL AUTHORITIES OF UKRAINE FOR PROSECUTION / TO SERVE A SENTENCE

Timothy Ash: New round of Ukraine-Russia peace talks under way

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Interpol lance AVIS DE RECHERCHE contre Ianoukovytch

Le 12 janvier – "Au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de pertes dans la zone de l'ATO. Les militants terroristes ont lancé 63 offensives contre des cibles civiles et militaires ukrainiennes." a annoncé le porte-paroile de l'ATO, Andriy Lyssenko.

Le 12 janvier – Interpol a lancé un avis de recherche à l'encontre de l'ex- président Viktor Ianoukovytch, l'ex-Premier ministre Mykola Azarov et d'autres anciens responsables ukrainiens. Il y a quelques temps, Interpol avait diffusé un avis de recherche contre Edouard Stavytsky, Serhiy Kurtchenko, Serhiy Arbouzov, Oleksandr Klymenko, Andriy Ihnatov et Oleksandr Dynnyk. Pourtant, la Russie ne tient pas du tout compte de toutes les demandes de l'Ukraine pour rechercher ces criminels.

Le 12 janvier – L'ambassadeur américain en Ukraine Geoffrey R. Pyatt a déclaré que les terroristes russes essaient de déplacer la ligne de démarcation entre l'armée ukrainienne et les terroristes qui était convenue à Minsk.

Le 12 janvier – Les Forces spéciales du Service de sécurité ont arreté une jeune femme qui travaillait comme sniper; elle est soupçonnée d'avoir tué au moins dix militaires ukrainiens. Sur les réseaux sociaux elle s'appelle Anastasia Vorochylova, surnommée "Ecstasy". Elle est connue sous un autre nom de famille sur d'autres réseaux. Elle reçevait de ses chefs des photos d'officiers ukrainiens qu'elle devait tuer. La jeune femme a avoué qu'elle et d'autres jeunes femmes de son unité ont été formées à Krasnodar en Russie et que le FSB les avait recrutées. Une autre fille de son unité, Angelina Sambour écrit sur les réseaux sociaux qu'elle travaillait également comme sniper.

Le 12 janvier – Dans une interview avec France 24, le président Petro Porochenko a déclaré que l'Ukraine est prête à accorder au Donbass un statut economique spécial qui lui permettra d'avoir des relations particulières avec l'UE et la Russie. Pour ce faire, il faut qu'il y ait dans le Donbass des élections légitimes respectant les lois ukrainiennes et que des autorités locales soint élues légalement.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

12 stycznia – W ciągu ostatniej doby w obszarze ATO nikt z żołnierzy ukraińskich nie zginął – rzecznik ATO Andrij Łysenko. Bojownicy przeprowadzili 63 ostrzały ukraińskich wojskowych i cywilnych obiektów.

12 stycznia – Interpol ogłosił list gończy, którym są poszukiwane prezydent Wiktor Janukowycz, były premier Mykoła Azarow, oraz kilka innych dygnitarzy reżimu złodziejów i gwałcicieli praw obywatelskich. Poprzedni list gończy Interpolu obejmuje Eduarda Stawickiego, Serhija Kurchenka, Serhija Arbuzowa, Ołeksandra Klimenka, Andria Ihnatowa, Ołeksandra Dynnyka. Jednocześnie Rosja ignoruje wszystkie żądania Ukraina o wydaniu osób, podejrzanych w ciężkich przestępstwach.

12 stycznia – Ambasador USA w Ukrainie Geoffrey Pyatt powiedział, że rosyjscy terroryści próbują przesunąć miedzę pomiędzy Wojskiem Ukraińskim i terrorystami, uzgodnioną w Mińsku.

12 stycznia – Pracownicy specjalnej jednostki SBU zatrzymali młodą dziewczynę, która pracowała jako snajper, jest podejrzana o zabicie co najmniej 10 ukraińskich wojskowych. W sieciach społecznych nazywa siebie Anastasija Woroszyłowa (pseudo "Ekstezi"). W innych sieciach używa innego nazwiska. Otrzymała od przełożonych zdjęcia ukraińskich oficerów, których miała zastrzelić. Wyznała, że ona i inne dziewczyny z jej jednostki zostały przeszkolone w Krasnodarze po zwerbowaniu rosyjskim FSB. Inna dziewczyna z tej jednostki i była jej koleżanka z grupy Angelina Sambur w sieci także przyznaje, że jest snajperem.

12 stycznia – Ukraina jest gotowa ofiarować Donbasowi status specjalnej strefy ekonomicznej ze szczególnymi stosunkami z UE i Rosją. O tym w wywiadzie dla France 24 powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Według niego, warunkiem podjęcia podobnej decyzji są legalne wybory na Donbasie według ukraińskich ustaw i wybranie władz lokalnych.

Kazimierz Wóycicki

Putin, kalifat i Europa

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

12 gennaio – Nel corso della giornata, nella zona dell'ATO non ci sono stati morti, – ha detto il portavoce dell'ATO Andrij Lysenko. I militanti hanno aperto per 63 volte il fuoco contro i militari ucraini e gli obiettivi civili.

12 gennaio – Interpol ha annunciato che l'ex presidente Viktor Ianukovych, l'ex Primo Ministro Mykola Azarov, e altri ex-funzionari del governo ucraino sono ricercati. In precedenza, l'Interpol aveva avviato le ricerche di Eduard Stavytskyi, Serhij Kurchenko, Serhij Arbuzov, Oleksandr Klymenko, Andrij Ihnatov, Oleksandr Dynnyk. Invece la Russia continua ad ignorare le richieste dell'Ucraina riguardanti tali ricercati.

12 gennaio – L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina Geoffrey Pyatt ritiene che i terroristi russi stiano cercando di spostare la linea di divisione tra l'esercito ucraino e i terroristi, stabilita a Minsk.

12 gennaio – I militari del reparto speciale del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina hanno preso una giovane ragazza che lavorava come cecchino. Essa è sospettata dell'omicidio di minimo 10 militari ucraini, in alcune reti sociali si chiama Anastasija Voroshylova con il nikname "Extasy". In altre reti ha un cognome diverso. Essa riceveva delle foto di ufficiali ucraini che doveva uccidere. La ragazza ha confessato che lei, insieme ad altre ragazze della sua unità, era stata addestrata a Krasnodar dopo essere stata assunta dalla FSB. Un'altra ragazza della sua unità Angelina Sambur confessa nelle reti sociali di essere anche lei un cecchino.

12 gennaio – L'Ucraina è pronta a conferire al Donbas lo status di zona economica speciale avente relazioni particolari con l'Unione Europea e la Russia. Lo ha dichiarato il presidente Petro Poroshenko in un'intervista per France 24. A questo scopo, secondo lui, nel Donbas dovranno svolgersi delle elezioni legittime secondo le leggi ucraine e devono essere eletti degli organi di governo regionale.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen:

Der Malaysia Airline FLUG MH17 – DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT

12. Januar – Während des letzten Tages wurde niemand in der ATO-Zone umgebracht, so der Pressesprecher von Antiterroristischen Operation Andrij Lyssenko. In den letzten 24 Stunden unternahmen die Terroristen 63 Beschüsse der ukrainischen Soldaten und Gebäude.

12. Januar – Interpol setzte den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch, den Ex-Ministerpräsidenten Mykola Asarow und andere ukrainische Ex-Beamter auf die Fahndungsliste. Interpol hat früher Eduard Stawyzky, Sergij Kurtschenko, Sergij Arbusow, Olexander Klymenko, Andrij Ignatow, Olexander Dynnyk auf die Liste gesetzt. Russland wird aber die gesuchten nicht ausliefern.

12. Januar – Der USA-Botschafter in der Ukraine Geoffrey Pyatt glaubt, die russischen Terroristen versuchen die Grenzlinie zwischen der ukrainischen Armee und Terroristen, die in Minsk vereinbart wurde, zu verschieben.

12. Januar – Die Kämpfer des Sicherheitsdienstes der Ukraine nahmen eine junge Frau fest, die als Scharfschütze arbeitete. Man verdächtigt sie wegen zumindest 10 Tötungen von ukrainischen Soldaten. In den sozialen Netzwerken nennt sie sich Anastasija Woroschylowa unter dem Sritznamen "Ecstasy". In anderen Netzwerken hat sie andere Namen. Sie erhielt von ihren Auftraggebern Fotos von ukrainischen Offizieren, die sie erschießen sollte. Die Frau hat zugestanden, andere Mädchen von ihrer Einheit haben Gefechtsausbildung in Krasnodar gemacht. Sie wurden vom russischen Föderalen Sicherheitsdienst geworben. Noch ein Mädchen von ihrer Einheit und zugleich ihre Kommilitonin Angelina Sambur hat in sozialen Netzwerken zugestanden, sie sei auch Scharfschütze.

12. Januar – Die Ukraine ist bereit, dem Donbass Status einer speziellen wirtschaftlichen Zone mit besonderen Beziehungen zu Russland und EU erteilen. Das erklärte in seinem Interview France 24 der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Dafür müssen aber in Donbass gesetzliche Wahlen entsprechend den ukrainischen Gesetzen durchgeführt und die lokalen Regierungsorgane gewählt werden.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Малайские авиалинии РЕЙС MH 17 – ПОИСК ПРАВДЫ

12 января – За минувшие сутки в зоне АТО никто не погиб – спикер АТО Андрий Лысенко. В течение суток боевики осуществили 63 обстрела украинских военных и гражданских объектов.

12 января – Интерпол 12 января объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, и ряд других украинских экс-чиновников. Ранее в розыск Интерполом были объявлены Эдуард Ставицкий, Сергей Курченко, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Андрей Игнатов, Александр Дынник. Зато Россия игнорирует все запросы Украины по розыску этих преступников.

12 января – Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что российские террористы пытаются подвинуть разграничительную линию между украинской армией и террористами, согласованную в Минске.

12 января – Бойцы спецподразделения СБУ задержали молодую девушку, которая работала снайпером, ее подозревают в убийстве по меньшей мере 10 украинских украинских военных. в социальных сетях называет себя Анастасией Ворошилова под ником "Экстези". В других сетях она подписана другой фамилией. Она получала от руководителей фото украинских офицеров, которых должна была застрелить. Девушка призналась, что она и другие девушки с ее подразделения проходили подготовку в Краснодаре, их вербовала российское ФСБ. Еще одна девушка с ее подразделения и бывшая одногруппница Ангелина Самбур в сетях признается, что тоже является снайпером.

12 января – Украина готова предоставить Донбассу статус специальной экономической зоны с особыми отношениями с ЕС и Россией. Об этом в интервью France 24 заявил президент Петро Порошенко. Для этого, по его словам, на Донбассе должны состояться законные выборы по украинским законам и избранные местные органы власти.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

12 січня – За минулу добу в зоні АТО ніхто не загинув – речник АТО Андрій Лисенко. Упродовж доби бойовики здійснили 63 обстріли українських військових та цивільних об'єктів.

12 січня – Інтерпол 12 січня оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколу Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Раніше в розшук Інтерполом були оголошені Едуард Ставицький, Сергій Курченко, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Андрій Ігнатов, Олександр Динник. Натомість Росія ігнорує всі запити України з розшуку цих злочинців.

12 січня – Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт вважає, що російські терористи намагаються посунути розмежувальну лінію між українською армією та терористами, погоджену у Мінську.

12 січня – Бійці спецпідрозділу СБУ затримали молоду дівчину, яка працювала снайпером, ії підозрюють у вбивстві щонайменше 10 українських українських військових. в соціальних мережах називає себе Анастасією Ворошиловою під ніком "Екстезі". В інших мережах вона підписана під іншим прізвищем. Вона отримувала від керівників фото українських офіцерів, яких мала застрелити. Дівчина зізналась, що вона і інші дівчата з її підрозділу проходили підготовку в Краснодарі, їх вербувало російське ФСБ. Ще одна дівчина з її підрозділу та колишня одногрупниця Ангеліна Самбур у мережах зізнається, що теж є снайпером.

12 січня – Україна готова надати Донбасу статус спеціальної економічної зони з особливими відносинами з ЄС і Росією. Про це в інтерв'ю France 24 заявив президент Петро Порошенко. Для цього, за його словами на Донбасі повинні відбутися законні вибори за українськими законами і обрані місцеві органи влади.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...