16 лютого 2015, 09:50

This is Ukraine today – February 15: Illegal armed groups have fired at the positions of ATO forces over 60 times

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

February 15 – Representatives of illegal armed groups did not let the observers of OSCE's special monitoring mission to visit Debaltseve (Donetsk oblast), – stated Minister of Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin.

February 15 – Pro-Russian militants have said that they will not adhere to ceasefire in Debaltseve. "Of course, we can open fire (on Debaltseve). This is our territory", – said the representative of "Ministry of Defense of People's Republic of Donetsk" Eduard Basurin.

February 15 – Russia and pro-Russian militants in Donbas are testing the strength of the "fragile peace", which was established there, – said Minister of Foreign Affairs of Lithuania Linas Linkyavichyus.

February 15 – Britain is ready to continue ensuring the unity of EU on sanctions against Russia if Minsk agreements are not adhered to, – said Prime Minister of Great Britain David Cameron.

February 15 – Illegal armed groups have fired at the positions of ATO forces over 60 times, – informed ATO's press center. "The sources provided information that the militants plan to invade Debaltseve from the towns of Horlivka and Vuhlehirsk. They were ordered to provoke Ukrainian military and disrupt peace agreements. To do this, the militants use practically all kinds of weapons. The enemy does not adhere to peace agreements and every day is trying to take over as many of our territories as possible". Moreover, the terrorists are deliberately firing at towns and villages where there are no ATO positions. For instance at 8:25 am and 3:10 pm the terrorists shelled Donetsk with mortars.

February 15 – Minsk agreements are another step towards peace, but we must always be ready for a possibility that Putin will not adhere to these agreements "because he never did", – said Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

February 15 – Russia is attempting to carry out a resolution in the U.N. Security Council which will change the "Minsk Agreement" – reported AV Press journalist Andriy Vasylliev. According to him, RF is trying to place all the responsibility for the peace process solely on Ukraine. Also the Russian version of the resolution demands that Ukraine first after the ceasefire moves its troops by 50 kilometers. Also Moscow wants to fully relent an any promises made in Minsk and demands the right to deliver to Ukraine so-called humanitarian convoys. "However, members of the Security Council all know what is involved in these "humanitarian convoys." Of course, the text in the Russian variant will not pass," noted the journalist.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le 15 février – "Les représentants des forces armées illégales n'ont pas permis aux observateurs de l'OSCE d'aller à Debaltsevo (région de Donetsk)." a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Pavlo Klimkin.

Le 15 février – Les militants pro-russes ont affirmé qu'ils ne adhéreront pas au cessez-le-feu à Debaltsevo.

"Bien sûr, nous pouvons à tout moment ouvrir le feu (sur Debaltsevo). C'est notre territoire." a annoncé Edouard Basourine, le représentant du "ministère de la Défense du "DNR".

Le 15 février – "La Russie et les militants pro-russes mettent à l'épreuve "la paix fragile" établie dans le Donbass." a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, Linas Linkevicius.

Le 15 février – La Grande-Bretagne est prête à continuer l'imposition des sanctions européennes contre la Russie si les accords de Minsk ne sont pas respectés." – le Premier ministre de la Grande-Bretagne, David Cameron.

Le 15 février – Le Centre de presse de l'ATO a déclaré que toute la journée des groupes armés illégaux ont tiré plus de 60 fois sur les positions des Forces de l'ATO.

"Nos sources nous informent que les terroristes veulent s'emparer de Debaltsevo en lancant des offensives depuis Horlivka et Vouhlehirsk. Les militants terroristes ont reçu l'ordre de provoquer les militaires ukrainiens et perturber les accords de paix. Pour ce faire, ces criminels utilisent effectivement toutes sortes d'armes. L'ennemi ne respecte pas les engagements de la paix et essaient de saisir encore plus de nos territoires."

De plus, les terroristes ont délibérément tiré sur des villes et villages où il n'y a aucune force de l'ATO. Ainsi, à 08h25 et à 15h10, les terroristes ont bombardé la ville de Donetsk avec des mortiers.

Le 15 février – "Les accords de Minsk ne sont qu'une étape vers la paix, mais nous devons être trè vigilants ence qui concerne Poutine... parce qu'il ne les a jamais respectés." – déclaration du Premier ministre, Arseniy Iatseniouk

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

15 lutego – Przedstawicieli nielegalnych ugrupowań paramilitarnych na Donbasie nie dopuścili obserwatorów ze Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w Debalcewo obwodu Donieckiego – minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

15 lutego – Rosyjscy bojówkarzy oświadczyli, że nie będą dotrzymywać rozejmu w Debalcewo. "Oczywiście, możemy otwierać ogień (w kierunku Debalcewo). To nasz terytorium" – powiedział przedstawiciel t. zw. "ministerstwa obrony DRL" Eduard Basurin.

15 lutego – Rosja i prorosyjscy bojówkarze badają na wytrzymałość "kruchy pokój", jaki powstaje na Donbasie – minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius.

15 lutego – Wielka Brytania jest gotowa nadal prowadzić linię na zapewnienie jedności w sprawie sankcji UE wobec Rosji, jeśli umowy Mińskie nie będą dotrzymywane – premier Wielkiej Brytanii David Cameron.

15 lutego – W ciągu doby nielegalne ugrupowania zbrojne więcej niż 60 razy otwierali ogień w kierunku stanowisk sił antyterrorystycznych – Centrum Prasowy sztabu ATO: "Z źródeł wywiadu stało wiadomo, że bojówkarzy planują zajęć Debalcewo ze strony osiedli Gorłólwka i Wuhłehirśk. Bojówkarzy otrzymali zadanie sprowokować ukraińskich wojskowych i zakłócić porozumienie pokojowe. Aby to zrobić, przestępcy wykorzystują wszystkie rodzaje broni. Nieprzyjaciel nie przestrzega zobowiązań na rzecz pokoju i każdego dnia stara się przejąć jak najwięcej naszych terytoriów". Ponadto, terroryści celowo ostrzeliwują miasteczka i wsi, gdzie niema pozycji sił ATO – o 08:25 i 15:10 terroryści z moździerzy ostrzelali Donieck.

15 lutego – Umowy Mińskie – kolejny krok w kierunku pokoju, ale zawsze musi się być przygotowanym, że Putin nie spełni swoje zobowiązania, "bo zawsze ich nie spełniał" – premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk.

Kazimierz Wóycicki

Grozi nam upadek z hukiem Federacji Rosyjskiej

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

15 febbraio – I rappresentanti delle formazioni militanti illegali non hanno lasciato entrare a Debaltseve, nella regione di Donets'k, i rappresentanti della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, – ha comunicato il ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin.

15 febbraio – I militanti filorussi hanno dichiarato che non si atterranno alla tregua a Debaltseve. "Certamente, noi potremo aprire il fuoco e bombardare la città. E' un nostro territorio", – ha dichiarato il rappresentante del "Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di DOnets'k" Eduard Basurin.

15 febbraio – La Russia e i militanti filorussi stanno provando quanto reggerà la "fragile pace" nel Donbas, – ha detto il ministro degli Affari Esteri della Lituania Linas Linkevicius.

15 febbraio – La Gran Bretagna è pronta a mantenere la linea della garanzia dell'unità dell'UE riguardo alle sanzioni contro la Russia nel caso in cui gli accordi di Minsk non verranno rispettati, – ha detto il Primo Ministro della Gran Bretagna David Cameron.

15 febbraio – Nel corso della giornata, le formazioni militanti illegali hanno bombardato per più di 60 volte le posizioni delle forze dell'operazione antiterrorismo, – comunica il centro stampa dell'ATO: "Le fonti operative comunicano che i militanti hanno in mente di prendere il controllo di Debaltseve dalla parte di Horlivka e Vuhlehirs'k. I militanti hanno ricevuto l'ordine di provocare i militari ucraini e di violare gli accordi di pace. Per questo, essi stanno utilizzando ogni tipo di armi. Il nemico non si attiene agli impegni presi, e ogni giorno cerca di prendere il controllo di parti sempre maggiori del nostro territorio". Inoltre, i terroristi stanno bombardando anche quelle città, in cui non ci sono delle posizioni delle forze dell'ATO. Così, alle ore 08.25 e alle ore 15:10 i terroristi hanno bombardato Donets'k dai loro mortai.

15 febbraio – Gli accordi di Minsk sono un altro passo incontro alla pace, ma dobbiamo sempre essere pronti al fatto che Putin non vorrà rispettarli, "perché non li ha mai rispettati", – ha detto il Primo Ministro Arsenij Iatseniuk.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

15. Februar – Die Vertreter der illegalen militärischen Gruppierungen sperrten am 15. Februar den Weg für die spezielle Monitoring-Mission der OSZE in Debalzewe im Gebiet Donezk, sagte der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin.

15. Februar – Die prorussischen Terroristen erklärten, dass sie den Waffenstillstand in Debalzewe nicht einhalten werden. "Natürlich können wir Feuer eröffnen (gegen Debalzewe). Das ist unser Territorium", meldete der Vertreter "des Verteidigunsministeriums der Volksrepublik Donezk" Eduard Basurin.

15. Februar – Russland und die prorussischen Terroristen auf Donbass testen den "spröden Frieden", der auf Donbass eingeführt wurde, sagte der litauische Außenminister Linas Linkevičius.

15. Februar – Das Vereinigte Königreich ist bereit weiter die EU zu unterstützen, die Sanktionen gegen Russland einzuführen, wenn die Minsker Verhandlungen nicht eingehalten werden, sagte der Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs David Cameron.

15. Februar – Am 15. Februar beschossen die illegalen militärischen Gruppierungen 60 Mal die Positionen der antiterroristischen Operation, informierte das ATO-Pressezentrum: "Aus operativen Quellen wurde bekannt, dass die Terroristen die Absicht haben, Debalzewe aus der Richtung Horliwka und Wuhlehirsk zu erobern. Die Terroristen bekamen die Aufgabe die ukrainischen Soldaten zu provozieren und Friensabkommen zum Scheitern zu bringen. Dafür verwenden die Verbrecher fast alle Waffenarten. Der Feind erfüllt die Friedensvereinbarungen nicht und versucht jeden Tag immer mehr ukrainisches Territorium zu erobern". Außerdem eröffnen die Terroristen Feuer gegen Städte und Dörfer, wo die ATO-Positionen nicht anwesend sind. So wurde die Stadt Donezk mit Minenwerfer um 8:25 Uhr und um 15:10 Uhr beschossen.

15. Februar – Die Minsker Vereinbarungen stellen noch ein Schritt zum Frieden dar, aber man muss immer bereit sein, dass Putin seine Vereinbarungen nicht einhalten wird, "weil er sie nie erfüllte", sagte der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jatsenjuk.

Von Cathrin Kahlweit

Vor vereinbartem Waffenstillstand Wie die Ukraine auf Minsk II reagiert


Der Donbass ist verloren, von der Krim keine Rede: Das Abkommen von Minsk mutet vor allem der Regierung in Kiew viele Opfer zu. Die von Russland gestützten Separatisten dürfen sich als Gewinner fühlen. Viele Ukrainer sind darüber entsetzt. Das Drama geht weiter.

Es war ein zentraler Satz, den Separatistenführer Alexander Sachartschenko einer russischen Nachrichtenagentur in Minsk sagte: Die Verantwortung für die Nichteinhaltung aller Entscheidungen liege jetzt beim ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Übersetzt heißt das: Es ist die Ukraine, die liefern muss.

Dementsprechend wütend sind viele Ukrainer. Mit diesem Deal sei der Donbass verloren, heißt es in Zeitungen und sozialen Netzwerken. Die Regierung habe den pro-russischen Kräften ihre Quasi-Republiken auf dem Silbertablett als Geschenk überreicht. Von der Krim, die in dem Papier nicht einmal vorkam, gar nicht zu reden. Die Separatisten müssten nun zwar theoretisch ein paar Kilometer nach Osten rücken mit ihrer Artillerie, behielten aber die Kontrolle über das Land, das sie Volksrepubliken nennen. Kiew müsse zurückstehen, zuschauen – und die Kriegsgewinnler auch noch finanzieren. So die Reaktionen am Tag danach.

Das Entsetzen ist verständlich. Das Ergebnis des Marathons vom Mittwoch ist ein Kotau vor Moskau. Sollte ein Waffenstillstand zustande kommen, wird ab Montag im Wesentlichen die ukrainische Regierung eine Bringschuld haben: Sie wird dem Donbass einen Spezialstatus zugestehen, die Verfassung ändern, ihre Zahlungen aufnehmen müssen.

Zugleich muss sie mit den Separatisten, die formal zu den Hausherren der Ostukraine aufgewertet wurden, auf Augenhöhe reden. Dass die OSZE als quasi übergeordnete Instanz Frieden und Wahlen beaufsichtigt, dürfte an der Realität scheitern. Die Organisation ist schon jetzt täglich abhängig vom guten Willen der Separatisten, die ihre Gäste häufig ohne Angabe von Gründen bei der Ausübung ihres – mit Moskau abgesprochenen – Jobs behindern.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Україна

15 лютого – Представники незаконних збройних формувань 15 лютого не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Дебальцеве Донецької області – міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

15 лютого – Проросійські бойовики заявили, що не будуть дотримуватися перемир'я у Дебальцевому. "Звичайно, ми можемо відкрити вогонь (по Дебальцевому). Це наша територія", – заявив представник "Міноборони "ДНР" Едуард Басурін.

15 лютого – Росія та проросійські бойовики на Донбасі випробовують на міцність "крихкий мир", який встановився на Донбасі – міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

15 лютого – Британія готова надалі проводити лінію на забезпечення єдності ЄС щодо санкцій проти Росії у разі, якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися – прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

15 лютого – Протягом 15 лютого незаконні збройні формування понад 60 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції – прес-центр штабу АТО: "З оперативних джерел стало відомо, що бойовики планують захопити Дебальцеве зі сторони населених пунктів Горлівка та Вуглегірськ. Бойовики отримали завдання спровокувати українських військових та зірвати мирні домовленості. Для цього злочинці застосовують фактично усі види зброї. Ворог не дотримується мирних зобов'язань, і з кожним днем намагається захопити якогомога більше наших територій". Крім того терористи цілеспрямовано ведуть вогонь по містах і селищах, де немає позицій сил АТО. Так, о 08:25 та в 15:10 терористами з мінометів було обстріляно Донецьк.

15 лютого – Мінські домовленості – ще один крок назустріч до миру, але завжди треба бути готовим до того, що Путін не виконає свої домовленості, "тому що він їх завжди не виконував" – прем'єр-міністр Арсеній Яценюк

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...