4 березня 2014, 22:03

Звернення /Statement/ польської професури (in three languages)

Ми вже добре знаємо, як послідовно нас підтримують поляки. Але це – звернення від професури всіх провідних польських університетів. Підготувала його Агнєшка Матусяк, професор Вроцлавського університету, завідувач відділу україністики в Інституті слов'янської філології Вроцлавського університету. А підписало більше 170 професорів!

Wroclaw, 1 March 2014

Dear Colleagues,

In response to the appeal of Ukrainian academia to the global scholarly community, as a representative of Polish community of scholars in Ukrainian studies, I kindly ask the entire Polish academia for a supportive manifestation of strong objection to the intervention of Russian Federation in the internal affairs of Ukraine, an independent state since 1991, and Crimea, which belongs to Ukraine by virtue of international law. Together we should appeal to the governments of the European Union and the United States and Canada to guarantee the security of Ukraine and Ukrainians, who are standing still in the face of military threats from their northern neighbor.

We should not forget that expressing our protest against the violent steps of Vladimir Putin, his supporters, and the Russian military forces in relation to Ukraine, we support the democratic aspirations of Ukrainians, who want to live in a free and self-governing country where the legally elected government respects the law and allows its citizens to enjoy full civil liberties, enjoyed by millions of citizens in other democratic countries around the world. Let us remember that we, Poles, too, not so long ago, needed help in our struggle for independence and received support from all over the world. Moreover, thanks to the then support of Western intellectual circles, today we are an integral part of the European Union, as this year we are celebrating the decade of our membership in the EU and the 25th anniversary of the Round Table, which allowed us to become free citizens.

Do not let the freshly shed blood on the streets of Kyiv become a meaningless sacrifice. The dramatic events we are witnessing today will decide not only about the fate of modern Ukraine but also about the future of Ukraine's successive generations. Let us not remain silent witnesses.

Yours sincerely,

Dr. hab. Agnieszka Matusiak, Professor of the University of Wroclaw, Head of the Department of Ukrainian Studies

Шановні колеги!

Як представник польського україністичного середовища у відповіді на звернення українських науковців до світової наукової громади звертаюсь з закликом до польської академічної спільноти про солідарне висловлення рішучого спротиву інтервенції Росії у внутрішні справи незалежної держави, якою від 1991 року незмінно залишається Україна і невід'ємною частиною якої, згідно з нормами міжнародного права, є Автономна Республіка Крим.

Звернімось разом до урядів європейських держав, а також США і Канади за допомогою і з проханням гарантувати безпеку українцям та їхній Батьківщині. Україна сьогодні стоїть перед лицем міліарної загрози з боку свого північного сусіда, який явно порушує добросусідські міжнародні відносини.

Не забуваймо, що висловлюючи свій протест проти агресивних дій Володимира Путіна і його прихильників щодо України, ми підтримуємо демократичні прагнення українців жити у вільній і суверенній країні, в якій легітимно обрана влада дотримується законів і дозволяє своїм громадянам вповні користуватися громадянськими правами, які є надбанням мільйонів людей в інших демократичних державах у всьому світі. Пам'ятаймо, що і нам, полякам, ще не так давно потрібна була подібна підтримка прагнень до нашої незалежності і такі знаки солідарності ми отримували з усіх сторін світу. Завдяки також підтримці з боку західних інтелектуальних середовищ ми сьогодні є інтегральною частиною Європейського Союзу, відзначаючи цього року десятиліття вступу до нього та 25-у річницю Круглого столу, без якого, можливо, ми не були б вільними громадянами світу.

Не дозвольмо, щоб пролита нещодавно на вулиця Києва кров стала даремною жертвою. Ці драматичні події, яких ми є свідками, вирішують долю не тільки сучасної України, але і багатьох наступних її поколінь. Не залишаймося німими свідками.

З повагою,

Вроцлав, 1 березня 2014 року

Агнєшка Матусяк, д-р філ. наук, професор Вроцлавського університету, завідувач Відділу україністики в Інституті слов'янської філології Вроцлавського університету

Wrocław, 1 marca 2014 roku

Szanowni Państwo!

Jako przedstawicielka polskiego ukrainistycznego środowiska naukowego, w odpowiedzi na apel ukraińskich naukowców, skierowany do światowej wspólnoty naukowej, zwracam się z gorącą prośbą do całej polskiej społeczności akademickiej, intelektualistów oraz przyjaciół Ukrainy o solidarne zamanifestowanie zdecydowanego sprzeciwu wobec interwencji Rosji w wewnętrzne sprawy niezależnego państwa, jakim od 1991 roku niezmiennie pozostaje Ukraina wraz z przynależnym jej na mocy prawa Krymem. Razem zaapelujmy do rządów państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady o pomoc i zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukraińcom i ich ojczyźnie, stojącej dziś w obliczu zagrożenia militarnego ze strony swego północnego sąsiada, jawnie naruszającego dobrosąsiedzkie stosunki międzynarodowe.

Nie zapominajmy, że wyrażając swój protest przeciwko agresywnym działaniom Władimira Putina, jego zwolenników i wojsk rosyjskich w stosunku do Ukrainy, popieramy demokratyczne aspiracje Ukraińców do życia w wolnym i samorządnym kraju, w którym legalnie wybrana władza przestrzega prawa i pozwala swoim obywatelom korzystać z pełni swobód obywatelskich, jakimi mogą cieszyć się miliony ludzi w innych demokratycznych państwach świata. Pamiętajmy, że to my, Polacy, sami jeszcze nie tak dawno potrzebowaliśmy podobnego wsparcia w dążeniach do swojej niezależności i otrzymywaliśmy takie solidarne gesty ze wszystkich stron świata. I że to także dzięki poparciu uzyskanemu od zachodnich środowisk intelektualnych stanowimy dziś integralną część Unii Europejskiej, obchodząc w tym roku dziesięciolecie naszego w niej członkostwa oraz 25. rocznicę Okrągłego Stołu, bez którego, być może, nie bylibyśmy wolnymi obywatelami.

Nie pozwólmy zatem, by świeżo przelana krew na ulicach Kijowa stała się ofiarą daremną. Dramatyczne wydarzenia, których jesteśmy obecnie świadkami, decydują nie tylko o losach współczesnej Ukrainy, ale i o przyszłości jej następnych pokoleń. Nie pozostawajmy niemi wobec rozwoju wypadków.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

Kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS UWr


Lista sygnatariuszy / The list of signatories / Список підписали:

• Prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

• Jestem przeciwny używaniu przemocy we wszelkich sprawach, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab., prof. Roman Drozd, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

• Dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski, Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku

• Dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor IFS UWr

• Mgr Anna Hawrylczak-Małańczak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4

w Legnicy

• Prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

• Dr Lech Giemza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Joanna Bobula, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr Julia Rysicz, Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Dr Przemysław Jóźwikiewicz, Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Dr Olga Barabasz-Rewak, Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Dr Anna Ursulenko, Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Mgr Mateusz Świetlicki, doktorant Zakładu Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Mgr Jadwiga Skowron, Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski

• Tą drogą chcę przekazać mój sprzeciw wobec rosyjskiej uzurpacji i bezprawia. Gwarantowane prawem i konstytucją działania imperialne i naruszanie suwerenności i integralności Ukrainy są aktem zbrodniczym w skali Europy i świata. Dr hab. Małgorzata Łukaszuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr hab. Dariusz Skórczewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Ireneusz Piekarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Składam mój podpis pod apelem ukraińskich środowisk naukowych wobec agresywnych działań Rosji, zmierzających do naruszenia suwerenności państwa ukraińskiego. Dr hab. Dominika Ferens, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

• Галета Олена Ігорівна, Львівський національний університет ім. І. Франка, кандидат філологічних наук, доцент

• Dr hab. Aleksander Labuda, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

• Mgr Beata Bielska, doktorantka Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Prof. dr hab. Michael Moser, Institut für Slawistik, Universität Wien

• Dr Paweł Bukowiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła, UAM w Poznaniu

• Mgr Katarzyna Taczyńska, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Prof. dr hab. Joanna Sachse, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. UWr dr hab. Alicja Nowakowska, Uniwersytet Wrocławski

• Dr Renata Duda, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

• Dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

• Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr Alicja Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr Bernadetta Żynis, Akademia Pomorska w Słupsku

• Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

• Prof. Dr hab. Józef Japola, kierownik Katedry Literatury Porównawczej KUL Jana Pawła II

• Ks. dr Stefan Batruch – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Natalia Lemann, Uniwersytet Łódzki

• Dr hab. Magdalena Koch, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. dr hab. Jerzy Koch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański

• Dr Barbara Niebelska-Rajca, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Joanna Rawicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr hab. Ireneusz Guszpit, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Maciej Urbanowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr hab. Wojciech Soliński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr hab. Magdalena Jonca, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski

• Składam mój podpis pod apelem ukraińskich środowisk naukowych wobec agresywnych działań Rosji, zmierzających do naruszenia suwerenności państwa ukraińskiego. Dr Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

• Dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr Tomasz Tomasik, Akademia Pomorska w Słupsku

• Dr Lidia Stefanowska, Uniwersytet Warszawski

• Dr hab. Joanna Orska, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Josef Jodas, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr hab. Danuta Szajnert, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

• Dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

• Dr hab. Barbara Stelmaszczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

• Dr Emilia Żybert-Pruchnicka, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Jerzy Kamionowski, Uniwersytet w Białymstoku

• Prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski

• Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Prof. zw. dr hab. Milica Jakóbiec-Semków, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski, Katowice

• Dr hab. Agata Brajerska-Mazur, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Prof. dr hab. Agnieszka Salska, emerytowana profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

• Dr hab. Agata Preis-Smith, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

• Dr Denys Pilipowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

• Dr Tomasz Basiuk, Uniwersytet Warszawski

• Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Instytut Badań Literackich PAN

• Dr hab. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Prof. dr hab. Lesław Tatarowski, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. dr hab. Piotr Mitzner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Anna Kościołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dr Tomasz Korpysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr hab. Zofia Chłopek, Uniwersytet Wrocławski

• Dr Ewa Kremky, Uniwersytet Gdański

• Dr Joanna Trzcionka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Witold Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

• Dr Beata Williamson, Uniwersytet Gdański

• Dr Xymena Synak-Pskit, Uniwersytet Gdański

• Prof. dr hab. Artur Blaim, Uniwersytet Gdański

• Dr Ewelina Gutowska-Kozielska, Uniwersytet Gdański

• Dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

• Mgr Rafał Majka, doktorant ISD Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

• Dr hab. Wojciech Kubiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

• Dr Olga Kubińska, Uniwersytet Gdański

• Prof. dr hab. Valentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski

• Prof. dr hab. David Malcolm, Uniwersytet Gdański

• Dr Stanisław Modrzewski, Uniwersytet Gdański

• Dr Marta Kawecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki

• Dr Wiesław Oleksy, Uniwersytet Łódzki

• Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr Izabela Morska, Uniwersytet Gdański

• Mgr Paula Gorszczyńska, Uniwersytet Gdański

• Dr Anna Żurawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dr Aneta Dybska, Uniwersytet Warszawski

• Dr Barbara Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Oczywiście, popieram protest przeciwko brutalnej i agresywnej polityce Rosji, zmierzającej do wywołania konfliktu zbrojnego o nieobliczalnych następstwach. Dr hab. Wojciech Kudyba, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański

• Dr hab. Stefan Grzybowski, emeryt. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dr hab. Elżbieta Janus, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Popieram list protestacyjny ukraińskich środowisk naukowych wobec agresywnych działań Rosji zmierzających do naruszenia suwerenności państwa ukraińskiego.

Prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Paulina Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Helena Giebień, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Justyna Cecylia Nowicka, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Marta Koval, Uniwersytet Gdański

• Dr Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Gdański

• Dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

• Dr Paweł Kozielski, Uniwersytet Gdański

• Prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

• Prof. dr hab. Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. dr hab. Karol Klauza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Karolina Janczukowicz, Uniwersytet Gdański

• Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr Agnieszka Karczewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Dr hab. Jolanta Chojak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

• Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. Politechniki Gdańskiej

• Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

• Dr Małgorzata Peroń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Mгр Ірина Спольська-Онишко – Комплекс загальноосвітніх шкіл Нр 2

ім. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі, Вища державна східноєвропейська школа в Перемишлі

• Dr Anna Szczęsny, Uniwersytet Warszawski

• Dr Karol Zieliński, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. zw. dr hab. Oksana Weretiuk, Uniwersytet Rzeszowski

• Dr hab. Anna Michońska-Stadnik, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Dr hab. Mirosława Modrzewska, Uniwersytet Gdański

• Dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Підтримую Україну, українських науковців у прагненні зберегти цілісність і неподільність нашої держави, у протистоянні агресії з боку Росії!!! Викладач Ягеллонського університету Оксана Ковацька.

• Magda Stroinska, Ph.D., Acting Chair Professor, Mcmaster University, Hamilton, Kanada

• Dr hab. Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr hab. Artur Tworek, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Popieram apel uczonych ukraińskich w związku z ingerencją Rosji w sprawy ukraińskie i działaniami wojsk rosyjskich na Krymie. Prof. dr hab Teresa Dobrzyńska-Janusz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

• Dr Katarzyna Glinianowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Wyrażam moją głęboką solidarność z środowiskami ukraińskich intelektualistów. Całym sercem popieram walkę o suwerenność ukraińskiego narodu.

Dr hab. Marion Brandt, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

• Dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Magdalena Dalman, Uniwersytet Gdański

• Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański

• Dr hab. Mariusz Marszalski, Uniwersytet Wrocławski

• Prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

• Dr Anna Gęsicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Prof. zw dr hab. Mirosław Przylipiak, Akademia Pomorska w Słupsku

• Dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Politechnika Gdańska

• Dr hab. Beata Gromadzka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. dr hab. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr Agnieszka Jarosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

• Przyłączam się i zdecydowanie popieram apel w obronie niepodległości, wolności, demokracji na Ukrainie. Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

• Prof. dr Martin Prochazka, Head of Department of Anglophone Literatures and Cultures Faculty of Arts Charles University in Prague (Czech Republic)

• Dr hab. Rafał Kochanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr Tomasz Malowaniec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Dr Krzysztof Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

• Prof. dr hab. Bohdan Cywiński, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

• Dr hab. Jean Ward, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

• Dr hab. Michał Kuziak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

• Dr hab. Michał Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Prof. zw. dr hab. Zygmunt Saloni, Uniwersytet Warszawski

• Dr Wojciech Kaliszewski, Instytut Badań Literackich PAN

• Prof. dr hab. Michal Horodecki, Uniwersytet Gdański

• Lilianna Wojtacka, Uniwersytet Wrocławski

"Ось танк, у якого поцілив Гриць..."

© Вадим Кондратюк: Ось танк, У якого поцілив Гриць. А онде мocкaль, на солярці копче́ний, Лежить горілиць, існування зрече́ний При танку, в якого поцілив Гриць...

Що Буданов хотів сказати нашим партнерам?

Оригінал на НВ На русском тут То Арахамія навипередки з Подоляком розповідають про наші втрати, і їх на місце ставить Данилов – бо це прерогатива Генштабу...

ДО 19 ЧЕРВНЯ! Електронне голосування за вул. ім. Ірини Бекешкіної

ДО 19 ЧЕРВНЯ! Електронне голосування за вулицю ім. Ірини Бекешкіної, яку називають совістю української соціології та громадського сектору. Саме вона оголошувала вікопомні результати екзит-полу 2004 р...

Чому СБУ "показала" Медведчука сами тоді, коли ми дізналися про жертви у "Десні"? (версія)

Одна з версій – тому, що владі треба відвернути увагу від страшних наслідків удару по Десні ще 17 травня, які вже не можна приховати, де загинуло 87 солдатів...

Плагіатор (крадій!) на чолі МОН – це не ''дрібниці'', п. Президенте!

Війна йде не тільки за нашу незалежність, а й за те, якою буде наша Україна. І керувати освітою точно має не плагіатор (крадій). Тож це далеко не "дрібниці", пане Президенте...

''Експерти'' з пулу Медведчука-Путіна: спроба перефарбуватися

Уривок з мого інтерв'ю для НВ "Блазні, які перефарбувалися". Професор Києво-Могилянки про експертів зі ЗМІ Медведчука Рус оригинал Скільки людей працювали на Медведчука, скільки людей працювали на каналі Newsone, кого туди запрошували, цих так званих експертів...