Олег Медведєв Приватний політичний консультант, політтехнолог

Як об стінку горохом. Громадські організації волають до політично оглохлих із закликом їх почути

03 липня 2012, 13:18

2 липня 2012 за дорученням 67 інститутів громадянського суспільства направлений лист депутатам Верховної Ради із закликом та аргументацією не голосувати за прийняття законопроекту "Про засади державної мовної політики". Автори листа наголошують, що цей законопроект "...украй небезпечний для нашої державності. Він веде до розколу країни та протистоянь усередині українського суспільства. Не викликає сумніву, що все це – частина кремлівського мегапроекту, мета якого – стерти Україну з політичної карти світу".

Один із авторів попросив мене оприлюднити тут 12 аргументів проти голосуванння за закон Колесніченка-Ківалова. Аргументи серйозні, але ж ті, хто голосував, хіба почують?

"Чому не можна голосувати за законопроект "Про засади

державної мовної політики"? Дванадцять основних аргументів1. Законопроект є нелегітимним в самій своїй основі. Його предмет – надзвичайно важливе мовне питання, яке є питанням конституційного рівня і яке тому повинне вирішуватись шляхом досягнення загальнонаціонального консенсусу. Натомість розробка законопроекту відбувалась непрозоро, без участі представників як опозиційних політичних сил, так і експертного середовища та всіх зацікавлених структур громадянського суспільства. На відсутності у законопроекті адекватного консенсусного вирішення принципових питань державної мовної політики знов наголосила у своєму висновку від 2 грудня 2011 р. Венеціанська комісія, закликавши українських законодавців до "пошуку справедливого балансу між захистом прав меншин, з одного боку, і збереженням державної мови як інструменту інтеграції суспільства, з іншого" (п. 66).

2. Законопроект суперечить Конституції України і створює механізм її підміни антиконституційним законом. Засади державної мовної політики і загальний порядок застосування мов в Україні регулюються Конституцією України та Рішенням Конституційного суду України від 14 грудня 1999 р. N10-рп/99 про офіційне тлумачення статті 10 Конституції України.

Ст. 4 законопроекту підтверджує, що "основи державної мовної політики визначаються Конституцією України", але водночас встановлює, що після його ухвалення порядок застосування мов визначатиметься "виключно цим Законом, з норм якого мають виходити інші правові акти, що визначають особливості використання мов в різних сферах суспільного життя". У практичному сенсі це означає підміну Конституції – законом, який усупереч статтям 10 та 11 її розділу І "Загальні засади" встановлює нову модель мовної політики України. Такий підхід є грубим порушенням ст. 156 Конституції України, яка передбачає спеціальний порядок запровадження будь-яких змін до положень розділу І Конституції України.

3. Законопроект кардинально ревізує конституційні засади державної мовної політики і підриває конституційний лад України. Його розділ І "Загальні положення" вводить у правове поле такі, не передбачені Конституцією, поняття як "регіональна мова або мова меншин", "мовна група", "мовна меншина", "регіональна мовна група", "регіон", "рідна мова".

Водночас заключний розділ XI законопроекту "Перехідні положення" передбачає внесення докорінних змін до всього комплексу норм національного законодавства, що регулюють порядок застосування мов на основі і відповідно до ст. 10 Конституції України.

Запровадження в Україні порядку застосування мов, що суперечить ст. 10 і ст. 156 Конституції України, є порушенням Основного Закону, яке, виходячи зі змісту згаданого Рішення Конституційного суду України від 12 грудня 1999 р., слід кваліфікувати як зазіхання на засади конституційного ладу в Україні.

4. Законопроект ґрунтується не на імперативних нормах Конституції України, а на свавільно інтерпретованих положеннях Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов.

У Хартії (у правильному і точному перекладі з оригінальних автентичних її текстів англійською і французькою мовами) термін "регіональні або міноритарні мови" складає єдине поняття, що охоплює ті чи інші мови, які традиційно використовуються в межах певної території держави і носіями яких є кількісно менша група, ніж решта населення території цієї держави (стаття 1). Отже, в Хартії йдеться лише про критерій меншої поширеності певної мови в певному регіоні держави, а не про визнання за нею офіційного правового статусу і встановлення порядку її використання. Відповідно, Хартія жодним чином не зобов'язує і не уповноважує державу запроваджувати офіційний правовий статус для тієї чи іншої мови.

Виходячи з того, що визнання статусу державної (офіційної) мови за будь-якою мовою належить виключно до компетенції держави, Хартія лише заохочує держави до вільного вибору перелічених в ній факультативних рамкових заходів на підтримку використання тих "історичних регіональних або міноритарних мов Європи, декотрим з яких із плином часу загрожує зникнення". Причому преамбула Хартії передбачає, що "захист і підтримка регіональних або міноритарних мов не повинні здійснюватись на шкоду офіційним мовам та необхідності вивчати їх".

5. Законопроект, усупереч вимогам принципів Конституції України та меті Європейської Хартії регіональних і міноритарних мов, передбачає створення правового механізму підриву статусу української мови як державної (офіційної). Він встановлює у частині третій ст. 7 довільний, не відомий ні Конституції та законодавству України, ні Хартії чи будь-якому іншому міжнародно-правовому акту, кількісний критерій "10 відсотків і більше носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова" як достатню підставу для визнання тієї чи іншої мови регіональною і такою, що підлягає обов'язковому використанню паралельно або навіть замість української як державної (офіційної) у переважній більшості сфер суспільного життя.

6. Законопроект, встановлюючи згаданий свавільно визначений відсотковий критерій, створює передумови для обов'язкового запровадження в Україні російської мови – фактично в офіційному статусі регіональної – не лише на рівні села, селища, міста, району, області, Автономної Республіки Крим, а навіть щодо всіх індивідів. Адже частина 7 ст. 7 передбачає: "У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини, що відповідає умовам частини третьої цієї статті, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб".

Саме в цьому полягає ідеологія і мета законопроекту: він фактично прирівнює російську мову до державної, забезпечуючи її обов'язкове використання та подальше поширення на максимально великій території України за рахунок української та інших мов. У разі його ухвалення державна мова (українська) ставатиме непотрібною, вона повсюдно витіснятиметься з ужитку, оскільки зникне мотивація щодо її опанування.

7. Законопроект водночас закладає підвалини для мовної фрагментації України і на місцевому рівні. Відповідно до підпункту другого частини третьої його статті 7 у конкретних ситуаціях рішення щодо використання будь-якої мови як регіональної може бути ухвалене місцевою радою навіть у випадках, коли "регіональна мовна група складає менше 10 відсотків населення відповідної території". У практичному плані це призведе до витіснення української мови з офіційного вжитку та публічного використання не лише на Сході, але й на Заході України. Такий підхід порушує припис ст. 92 (п. 4) Конституції України, відповідно до якого порядок застосування мов визначається виключно законами України.

8. Законопроект лише декларує позитивне ставлення до української мови як державної – в той час, як переважна більшість його норм спрямована на підрив її державного статусу і позицій у найважливіших сферах публічного та державного життя. Стаття 3 законопроекту, яка проголошує право кожного на мовне самовизначення і вільне користування кожним у суспільному житті будь-якою мовою, створює підстави для нехтування державною мовою тими, хто з огляду на свій офіційний статус зобов'язаний вживати українську мову при виконанні своїх службових функцій. Ні Конституція України, ні міжнародно-правові акти, що визначають стандарти захисту прав людини включно з Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин та Європейською Хартією регіональних або міноритарних мов, не встановлюють принцип вільного мовного самовизначення в сфері застосування державної мови. В практиці європейських держав такий принцип теж відсутній. Запровадження вільного мовного самовизначення для всіх було б за своєю одіозністю аналогічним запровадженню податкового самовизначення.

9. Законопроект створює правове підґрунтя для продовження розпочатої Д. Табачником руйнації української системи освіти, в рамках якої формується національна еліта. Запровадження статтею 20 законопроекту принципу вільного вибору мови навчання (та ще й "у будь-який час періоду навчання") в специфічних умовах України практично означатиме відновлення тотальної русифікації всієї вертикалі освіти і перетворюватиме систему освіти України у кузню кадрів для Росії за рахунок нашого державного бюджету.

10. Законопроект у разі його ухвалення Верховною Радою потягне за собою значні видатки з державного бюджету. За підрахунками фахівців, витрати необхідні для його запровадження в життя сягатимуть 50-60 млрд. гривень.

11. Ухвалення законопроекту Верховною Радою матиме катастрофічні для України наслідки. У найближчій перспективі інтенсифікується процес витіснення української мови з усіх найважливіших сфер суспільного життя, відбуватиметься маргіналізація української мови, виникатимуть конфлікти на мовному ґрунті, посилюватиметься мовна ізоляція та відчуження регіонів України один від одного, що покладе початок "мовній федералізації" України та її дезінтеграції як держави.

12. Законопроект є не лише спекулятивним політтехнологічним інструментом нинішньої української влади у ситуації чергових парламентських виборів, а й результатом виконання нею політичного замовлення російської влади, яка здійснює безупинну гуманітарну агресію проти України. Найголовнішою складовою цієї агресії є мовно-культурна війна, остаточною стратегічною метою якої є знищення української нації як системотвірного чинника незалежної української державності".

powered by lun.ua
Коментарі — 25
Svetlana Muzika _ 03.07.2012 19:29
IP: 37.55.5.---
Роман Калитовський:
Svetlana Muzika:
Вы создали и отстаиваетеПротивоправную, Унизительную, Безвыходную резервацию для меня, русскоязычной Украинки.
Розкажіть будь ласка в чому саме виражена ваша безвихідна резервація?
И мы с Вами в интернете будем рассуждать как нарушались -не нарушались мои права в моей стране? Вот это и есть Резервация! Политики, которые создали и отстаивают статью 10 Конституции, Никогда не дадут народу Независимого Правосудия, Независимого Информацонного Простора и других механизмов демократии – референдума, например. А Вы думаете иначе?
Роман Калитовський _ 03.07.2012 18:33
IP: 85.223.157.---
Svetlana Muzika:
Вы создали и отстаиваетеПротивоправную, Унизительную, Безвыходную резервацию для меня, русскоязычной Украинки.
Розкажіть будь ласка в чому саме виражена ваша безвихідна резервація?
Роман Калитовський _ 03.07.2012 18:31
IP: 85.223.157.---
Ті депутати,карточки яких будуть голосувати за цей законопроект, цих аргументів читати точно не будуть, в мене навіть немає впевненості,що вони всі взагалі вміють читати. Для частини з них остання книжка яку вони читали це був Буквар,а ви їм про якісь аргументи толдичите. Аргумент-це те що можна запхати в кишеню, або те на чому можна поїхати, ну або те що може боляче вдарити, якщо у Вас нічого цього немає,то значить і ніяких аргументів для них у вас нема.
попова _ 03.07.2012 18:11
IP: 91.124.111.---
ПРИВЕТ МЕДВЕД! ОЛЕЖКА! Ти не помітив що, чим більше ти біснуешся,тим меньше у тебе і твоєї шефині прихильників. А українська мова виживе без вас,як і було раніш. Он як згините (на край займетесь чимось іншим) справжні патріоти не дадуть мові пропасти. ДО чого не торкнетесь, все у вас валиться. не знаю,чи випадково. Адже домовлялись твоя шефиня з Путіним про щось.Ти часом не знаеш про що?
попова _ 03.07.2012 18:11
IP: 91.124.111.---
ПРИВЕТ МЕДВЕД! ОЛЕЖКА! Ти не помітив що, чим більше ти біснуешся,тим меньше у тебе і твоєї шефині прихильників. А українська мова виживе без вас,як і було раніш. Он як згините (на край займетесь чимось іншим) справжні патріоти не дадуть мові пропасти. ДО чого не торкнетесь, все у вас валиться. не знаю,чи випадково. Адже домовлялись твоя шефиня з Путіним про щось.Ти часом не знаеш про що?
Svetlana Muzika _ 03.07.2012 16:56
IP: 37.55.5.---
А как же Верховенство Права, господин Олег Медведев? В чужих странах Вы успешно защищаете Свои Права, а в Моей стране Вы создали и отстаиваетеПротивоправную, Унизительную, Безвыходную резервацию для меня, русскоязычной Украинки. И таких, как я – миллионы. Что выбираем – Верховенство Права для Всех в Родной стране или Верховенство Права для избранных небожителей за бешенные деньги в Чужих Судах? Я свой выбор сделала.Судя по всему, нам с Вами не по пути. Бог в помощь!
Fedot22 _ 03.07.2012 16:46
IP: 178.158.100.---
Михайло Антонишин:
Яков Николаевич Осмоловский:
Fedot22:

===

А сколько сейчас тратится бюджетных денег на это дело в соответствии с законом, который был принят еще в советские времена? Уверен, что намного больше.
В том то и дело, что проводя подобные расчёты забывают из затрат вычесть те суммы, которые тратятся и сегодня (т.е. неизбежные), а в доп. затраты включают суммы на приобретение новых компьютеров, как будто старые не понимают несколько языков, на зарплату переводчиков, как будто не существует машинного перевода (к стати прекрасно работающего даже здесь на УП), затраты на перевод документов, которые ни кто и не предполагает переводить ну и т.д. и т.п...
Fedot22 _ 03.07.2012 16:31
IP: 195.5.125.---
Яков Николаевич Осмоловский:
Не повторяйте глупостей следом за авторами статьи. Почему то в 86 странах из 193 членов ООН как то разбираются на каком языке и что писать (в ЮАР то ли 12 то ли 15 гос. языков), а в Украине живёт такое тупарьё, что не разбирётся?... Да и по расчётам: в статье идёт речь о 50-60 млрд. грн. Вы говорите о 19 млрд.- грн.определитесь уже. Но ни кто не приводит реальных выкладок на, что будут тратиться эти деньги. Сколько же тогда дополнительно денег тратится в ЮАР? Или там сплошняком живут одни идиоты не умеющие считать деньги? А может быть в Израиле живут тупари? У них 2 государственных плюс 3 языка с особым статусом...
AI _ 03.07.2012 16:13
IP: 109.104.164.---
Яков Николаевич Осмоловский:
Финансовые расчёты выполнены Научно-экспертным управлением ВР. Внедрение этого закона потребует 19 млрд.грн. из бюджета в первый год после его принятия и 12-15 млрд.грн. в год в дальнейшем.
Нехилые расчеты. Погрешность в 3 млрд при общей граничной сумме в 15 млрд. Это, наверное, рассчитывали спецы, аналогичные авторам вышеприведенной агитки. Что бесспорно – расходы будут. Насколько они будут велики – вопрос, но их ведь можно было избежать весьма просто – не нагнетая. Почему человек, который хочет найти детский сад или школу с обучением на русском, не может этого сделать? Почему язык, как минимум равнозначный украинскому по распространению, подвергается таким гонениям? Теперь придется платить. За глупость.
Северянин _ 03.07.2012 15:28
IP: 94.179.113.---
Fedot22:
Самое прикольное – Червоная Поляна вместо Красной Поляны.
Северянин _ 03.07.2012 15:27
IP: 94.179.113.---
ash2oo:
А мы знакомы? Вообще то я не Анатолий... А почему не в кинотеатре? Или совок вернулся, тогда художественная литература тоже была только на украинском...или никакой.
Fedot22 _ 03.07.2012 15:12
IP: 195.5.125.---
AI:
Согласен с Вами, что ни пункт -то либо ложь, либо полуправда (что не на много лучше). Взять хотя бы:"За підрахунками фахівців, витрати необхідні для його запровадження в життя сягатимуть 50-60 млрд. гривень." Во-первых где выкладки, кто и по какой методике считал затраты? А во-вторых- где тогда расчёты во что обошлась "украинизация"- перевод дошкольных учреждений и школ на украинский (переобучение персонала, изготовление учебников...), обязательное дублирование даже русскоязычных фильмов, переименование на украинский русских названий городов и сёл (было Ровно стало Ривнэ, была Новоанновка стала Новоганнивка...), а значит и замена всех дорожных указателей, карт...Что то я не слыхал стенаний о затраченных миллиардах... Другие пункты не менее бестолковы и бездоказательны. Если в первых пунктах есть хоть попытка как то обосновать свои утверждения то начиная с 7 и по 12- голословная агитка основанная на предположениях и откровенном вранье.
ash2oo _ 03.07.2012 15:11
IP: 208.84.220.---
Написати коментар...Северянин _ 03.07.2012 14:39
IP: 94.179.113.--
Автору – Вы уже там придумали как избирателей которые не на державной общаются привлекать будете? Ваши игрища с Колесниченко уже всех достали "по самое не могу".

Вот например объясните, почему мультик где Де Вито дублировал на русском (Де Вито на русском!!??) запрещено показывать у нас?
__
Сєвєрянін Анатолій, прівет,
мультікі такі можеш дивитися по сателіту і в інтернеті. Хтось Вам заборонив?
Северянин _ 03.07.2012 14:54
IP: 94.179.113.---
Olegg-2:
Северянин – зэк
Привет Автору!!!
Северянин _ 03.07.2012 14:39
IP: 94.179.113.---
Автору – Вы уже там придумали как избирателей которые не на державной общаются привлекать будете? Ваши игрища с Колесниченко уже всех достали "по самое не могу".

Вот например объясните, почему мультик где Де Вито дублировал на русском (Де Вито на русском!!??) запрещено показывать у нас?
Северянин _ 03.07.2012 14:35
IP: 94.179.113.---
Rex Rexus:
Так Автор тогда бдил, чтобы не перегнали ВФЯ, теперь бдит чтобы не перегнали ПР... Будет плохо ему в помощь Фарион подкатят.
AI _ 03.07.2012 14:30
IP: 109.104.164.---
Я бы тоже на такую воду внимания не обратил... Уже начало "Не викликає сумніву, що все це – частина кремлівського мегапроекту, мета якого – стерти Україну з політичної карти світу" даёт понять, что авторам демагогия отнюдь не чужда. Доказать существование "мегапроекта" не могут (трудно найти черную кошку в темной комнате), поэтому используют избитый демагогический приём: "это очевидно". Остальные пункты – набор фраз, которые не имеют не то, чтобы должного, – вообще никакого обоснования. Это стиль агитки. Вы верите агиткам?
точка зору _ 03.07.2012 14:21
IP: 37.55.116.---
Вид політичної глухоти – відзиватись тільки на голос Господаря.
volga _ 03.07.2012 14:04
IP: 81.23.16.---
vpk _ 03.07.2012 13:56IP: 176.109.177.--
Таких как прыщавый не вспоминают в суе. Имя и фамилию, предавшего народ, вычеркнуть и забыть.

Пробыл среди народа. И удивительно, а "Прищавого" начинают вспоминать. Не смотря та такую травлю всех ((от красных (КПУ, Витренко) до белосиних (ПР) и белосередчных (БЮТ)).
Значит, начал понимать народ, что действительно Ющенко был первым проукраинским президентом. Да, Прыщавым, но Прыщавым через приверженность этому, даже не во всем разбирающемуся народу.
И Слоблуды от ПР и БЮТ на УП Ющенка бют – значит, прав был по отношению к этим мало отличающимся бандам.
vpk _ 03.07.2012 13:56
IP: 176.109.177.---
Таких как прыщавый не вспоминают в суе. Имя и фамилию, предавшего народ, вычеркнуть и забыть.
Kosty Kozlov _ 03.07.2012 13:50
IP: 178.150.77.---
garazd25:
За президенства Ющенка нікому, навіть у саму дурну голову не приходила думка про другу державну мову. Хіба у БЮТівську – російська друга для держслужбовців. Ви, нешановний Медведєв, все робили задля усунення Ющенка від влади. То хіба ви нє казли?
а Ющенко все зробив щоб Яник став презиком-так що трубимо йому бошку?
AlteMeister _ 03.07.2012 13:45
IP: 193.138.185.---
Пане Олеже, Ви навряд чи вважаєте, що вони всього цього не розуміють – добре розуміють, і їхні дії добре сплановані. Просто критерії прийняття рішень у них інші. Для Вас – болить країна і народ. Для них – найвищий критерій – їхнє бабло, його примноження і збереження. З баблом в цьому випадку для них складається все якнайкраще – освоюють кошти Русского міра. Задля збереження та примноження їм треба наростити підтримку свого лохторату, який на якийсь відсоток зросте завдяки маргіналам та шовіністам. Закон вони безумовно протиснуть.
Натомість варто розробляти шляхи спротиву. Організовувати мовні курси, конкурси, національні диктанти. Популяризувати мову. Роз'яснювати необхідність найширшого вживання мови і шкоди від "мовної толерантності" у контексті нинішніх подій. На користі від бойкоту російськомовного продукту – кіно, телепрограм, радіо. На користі підтримки україномовного продукту у всіх сферах. Треба думати, яким чином зберігати і відновлювати, розвивати і плекати – українську.
точка зору _ 03.07.2012 13:34
IP: 37.55.116.---
Мовний законопроект потрібно зняти з розгляду, натомість – зайнятись антикризовими законами.
олешко, а ведь это бюторасты глухие, а не овощи. бютоёпам стабильно палкой по гландам лупят, а они всё смакуют и кричат, что нравится. вот и опять приняли тушкана обратно. а как вопили, как материли тушек...
svojak _ 03.07.2012 13:23
IP: 46.149.188.---
Они (ПР) не глухие. Они понимают только язык силы и прислушиваются только к свисту пуль и звукам взрывов.
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter