29 жовтня 2023, 13:32

Григорій Сковорода крізь призму національних ідей (з нагоди відходу в Безсмертя 29 жовтня 1794 року)

Московсько-українська війна, що має понад тисячолітній характер (від 1169 року) із загасанням та особливими вибухами, зокрема тепер, у 301 рік від дня уродин та 229 років від дня відходу в Безсмертя Григорія Сковороди, вимагає розглядати спадщину мислителя в контексті національної ідентичности, а не лише морально-етичних, філософських, педагогічних та літературних вимірів. Промовисто й те, що саме в рік 300-літнього ювілею 6 травня 2022 року цілеспрямована московська ракета зруйнувала Національний літературно-меморіяльний музей філософа в селі Сковородинівка на Харківщині. Ворог завше б'є передусім по ідейно-духових та духовних символах свого антагоніста. Як зауважує сучасна найпотужніша мислителька, філософ, письменниця і художниця Емма Андієвська, "Кожна доба інакше унаправлює свої ліхтарі на ті самі явища. Масовості не завжди доступний дух. До духу йдуть лише одиниці, хоч теоретично це може робити кожен. І все ж не кожному може бути зрозуміло те щось, що має велику вартість" [1, с. 35-36].

Наше завдання розкрити цю високу вартість саме національного Духу Григорія Сковороди, попри те, що чимало дослідників аналізували цю проблему на зразок літературознавця Л. Ушкалова [10, т. 10, с. 307-323; 9], мовознавця і літературознавця Юрія Шевельова [14, с. 177-211], письменника та літературознавця Валерія Шевчука [18, c. 593] і особливо мовознавця Лідії Гнатюк [2] та ін.

Серед наших завдань – проаналізувати етномовну та історичну свідомість мислителя, що є вертикаллю буття кожної людини як представника етнонаціональної спільноти, бо саме велич національного таланту стає на службу глобальним потребам. На думку неоднозначного поціновувача мови філософа Тараса Шевченка, який "списував Сковороду", і водночас наголошував, що Сковороду "збила з пливу латинь, а потім московщина", – вірність своїй національності ¬ – це така риса, "що благородить людину навіть неблагородну" [15, с. 439; 16, с. 89;17, с.7].

Основний методологічний принцип дослідження національного контексту мислителя як синтезу його етнонаціональної та мовної свідомости, що виявлена в його власних мовних судженнях та самій мові, полягає в розкритті історичного тла – цієї "ночі бездержавности" [6, с. 57]. Це вмотивовує потребу не переносити теперішні ідейно-ціннісні вартості на добу зловісного для українців ХVIII сторіччя. На цьому принципі історизму слушно наголошує Освальд Шпенґлер: "Перше, що людину зустрічає як невідхильність її долі, а чого ніяка воля не може змінити – це час і місце її народження: кожний своїм народженням є врослий у якийсь нарід, у якусь релігію, якийсь стан, якийсь час, якусь культуру...Самим фактом народження одиницям є визначена їх вдача і обсяг можливих завдань, в межах яких вони мають право свобідно вибирати...Визначена людина живе так, що її існування є жертвою її ідеї" [цит. за 5, с. 349].

Отож історичним тлом життя Григорія Сковороди, що обійняв собою майже все ХVIII сторіччя від 1722 до 1794 року, було московське знищення всіх політичних українських інституцій, а відтак насильний перехід до іншого мовно-культурного існування:

1. Ліквідація Гетьманату (1764-1765) і створення Малоросійської губернії на чолі з московитом П. Рум'янцевим замість останнього гетьмана Кирила Розумовського, що був коротким "ґалянтним" епізодом (1750-1764) [6, с. 62].

2. Московсько-турецька війна (1768-1774), яку допомогли московитам виграти українці.

3. Ліквідація Запорозької Січі 16 червня 1775 р.: сербський генерал Текелія, вертаючись з османського походу, оточив Січ, виконавши вказівку московської імператриці Єкатєріни.

4. Коліївщина (травень 1768-червень 1769 рр.) як вибух національно-визвольного повстання.

5. Закріпачення селян Лівобережжя і Слобожанщини, на які поширили московські закони від 14 травня 1783 р.

6. Митрополит Київський і Галицький (1783-1796), ректор Києво-Могилянської Академії Самуїл Миславський 26 жовтня 1784 р. на вимогу Сенату запровадив викладання в академії російською мовою і предмет "російскоє краснорєчіє". За його ж наказом з 13 лютого 1786 р. російська стає єдиною мовою викладання у КМА! [4, с. 37-38]. Саме з ним у Києво-Могилянській академії і навчався Сковорода, обравши діяметрально протилежний шлях супроти свого однокурсника, який згодом, 1769 року, змусить Сковороду звільнитися з посади викладача.

7. Перший етап змосковщеної Слобожанщини: від суржика після 1720 року з українською перевагою до переходу на московську мову в половині ХVIII ст.


І ось на тлі цієї "ночі бездержавности" Григорій Сковорода заявляє, що "Русь неруська бачиться мені диковинкою, подібно тому, коли б народилася людина з риб'ячим хвостом або з собачою головою... Всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе. Чи ти рус?... Будь ним...Чи ти лях? Лях будь. Чи ти німець? Німечествуй. Француз? Французюй. Татарин? Татарствуй. Все добре на своєму місці і в своєму лиці, і все красно, що чисто, природно, що не є підробкою, не перемішано з чужим по роду" [19, с. 19]. Для нього космополіт уподібнювався собаці з езопівської байки, "яка навмисне випустила шматок м'яса і плигнула в річку, щоб вловити його тінь". Звідси промовистий патріотичний вірш історичної тематики, що сягає подій національно-визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького:

"De Libertate" ("Про свободу")

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

Слава навіки буде з тобою,

Вольності отче, Богдане-герою!


Чи не найбільше дискусій в контексті мовної свідомости Григорія Сковороди викликає мова його творів, про яку показово висловився наш видатний класик Іван Франко: "Можна би сказати, що се старий міх, налитий новим вином. Все в ньому: пригоди і спосіб життя, вдача, мова, форма писання – все має отой двоїстий характер, являється мішаниною старої традиції з новим духом" [13, с. 434]. На перший погляд, складно не погодитися з такою думкою, якщо оцінювати мову мислителя з позицій нової доби, яка переможно вийшла на кін історії за чотири роки після його смерти з виходом народномовної "Енеїди" Івана Котляревського 1798 року, а також ще за його життя видрукуваного народномовного збірника релігійних піснетворів 1790 року "Богогласник" у Почаєві. Отже, як слушно зауважив Леонід Ушкалов, Сковорода "був українською людиною, що стояла на зламі двох світів – старої та новітньої України" [11, с. 179]. Своїм гібридним мовним кодом, з огляду на мовну свідомість Шевченкової і нашої доби, Сковорода сповна належав до традиції так званої слов'яноруської мови з її церковнослов'янським підложжям, що з половини ХVIII століття зливало цю мову в московський контекст, створений на цій же основі. Проте, як слушно зауважує законодавець сучасної мовної норми Олекса Синявський, "твори Сковороди треба читати з українськими звуковими прикметами" [цит. за 2, с. 63].

Головний лінгвонаслідок другої половини XVII-XVIII ст. полягав у повному витісненні книжної давньоукраїнської літературної мови з ділової сфери, позаяк скасовано Гетьманщину, і у створенні так званої слов'яноруської (словенороської) мови, що сягала своїми початками XVI століття, а саме другого церковнослов'янського впливу. Ця мова виникла як заступлення староукраїнської (руської) мови церковнослов'янською (кінець XVII – початок XVIII ст.), остання з яких була основою і знаряддям творення московської культури. Себто почав формуватися "общерусский язык" і саме з допомогою своїх, вірнопідданих типу Лазаря Барановича, Стефана Яворського, Феофана Прокоповича та ін., що, піддавшись спокусі на чуже і збагнувши незрозумілість староукраїнської мови для московитів, почали писати штучним мовним витвором, опертим на спільну для церкви (хоч у різних адаптаціях) церковнослов'янську мову [12, с. 204.]. Слушною є думка мовознавця Віталія Русанівського, що це "не пряме продовження старої української, а якісно нове явище, покликане репрезентувати собою єдину східнослов'янську літературну мову" [7, с. 131]. Згодом, в історичній перспективі, витворення цієї штучної і хибної "східнослов'янської єдности" призведе до втрати української політичної суб'єктности, відтак української ідентичности та глибокої кризи в українському державотворенні.

Як зауважує дослідниця мови Григорія Сковороди Лідія Гнатюк, "всі старослов'янізми та староруські елементи, які увійшли до нової російської літературної мови, а той процес почався саме у XVIII ст., були також притаманні староукраїнській книжній мові" [2, с. 63 ].

Так лінгвоцидна друга половина XVII століття, а особливо XVIII століття, поміщені в простір тримовности: давньоукраїнської (руської), що сягає давньокиївських часів, слов'янороської, або церковнослов'янської московської адаптації та народної української – парадоксально виплекали народну українську мову, елементи якої безсумнівно присутні в спадщині Григорія Сковороди. Про мовну еклектику пізньої доби Бароко і її відображення в спадщині мислителя пише його біограф Михайло Ковалинський: "...є багато листів його слов'янською, латинською, грецькою мовою Як писав він для своєї сторони, то й вживав іноді малоросійські говірки й правопис, вживаний у малоросійській вимові; він завжди любив природну мову свою і рідко змушував себе спілкуватися іноземною мовою; грецькій надавав перевагу перед усіма іншими" [8, с. 43].

Натомість сам Сковорода в латиномовному листі до Г. Якубовича від 22 серпня 1758 року так оцінює присвячену адресатові пісню: "Правда, наша пісня майже зовсім селянська і проста, написана простонародною мовою, але я сміливо заявляю, що при всій своїй простонародності і простоті вона щира, чиста і безпосередня" [2, с. 47].

Знаково й інше. В останній рік життя Сковорода проживав у селі Пан-Іванівка в домі колезького радника Андрія Ковалівського, що був вітчимом майбутнього засновника Харківського університету Василя Каразина. Як зауважує Євген Маланюк, цей університет (1805 р.) насправді був відкритий з ініціятиви Григорія Сковороди заходами його учнів. Жертви на новий університет, після заклику Василя Каразина (1802 р.) посипались головно від учнів Сковороди, його знайомих та приятелів і сягнули великої суми 400. 000 карбованців. Безперечного впливу від Сковороди зазнав і батько нового українського письменства Іван Котляревський, як і засновник нової української прози харківець Григорій Квітка-Основ'яненко... [6, с. 63; 3, с. 255]. Університет став осердям нової доби – українського Романтизму, ідеологічним підґрунтям якого стала народна мова, що зі Слобожанщини поширилася всією Україною. В умовах колоніяльного поневолення України і належности її Заходу та Сходу до різних імперій мова набирала визначального політичного характеру і була головним чинником етнонаціональної соборности. Таким способом уже безсмертя Сковороди писало новітню нашу історію живою народною мовою як основного кордону передусім з московським світом.

Отже, Григорій Сковорода своєю мовотворчістю та історичною свідомістю є яскравим представником доби пізнього Бароко як з огляду на використання різних мов – латинської, грецької, книжної української та церковнослов'янської, так і внутрішньомовного гібридизму як способу пристосування до нових московсько-колонізаційних обставин. Він був "дитям свого часу" та адресував твори передусім освіченому середовищу, що на ту пору, з огляду на московськомовну систему освіти, поступово приймало мову колонізатора. Водночас морально-етична спрямованість його спадщини свідчила про вихід української ментальности на показовий рівень самопрезентації: "всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе".

Суперечність між старою мовною формою та новим національно закоріненим смислом була розірвана відразу по смерти філософа, що свідчить про підготовлений Сковородою ґрунт для нового часу з народною мовою в основі, що розтягнувся на десятиліття. Мислитель, перефразовуючи апостола Якова, залишив нам ідеалістичний посил детермінованого зв'язку між мисленням та мовою, почуттям та дією, де пружиною будь-якого розвитку є невидимий світ наших почуттів, знань та переконань: "А коли апостол Яків каже, що маленька частинка – язик, а наче стерно кораблем, володіє цілим тілом, – то чи не думка рухає й править тілом? Дрібна частинка язика є лиш видимою тінню і наче руханий повітрям дзвіночок годинника, а сама пружина й сутність є думкою. Думка є невидимою головою язика, насінням ділу, коренем тіла. Думка є невгамовний язик, неослабна пружина, безперервний рух, що рухає й носить на собі, наче зотлілу ризу, тлінний тілесний бруд, що прилип до своєї думки й зникає, наче тінь при яблуні невидиме сильніше від свого видимого і від невидимого видиме залежить..." [ 8, с. 321].

Так і невидимий тілом Григорій Сковорода і за 301 рік від своїх уродин повертає українців до кореня національних смислів.

1. Андієвська Емма: Життя і творчість: біобібліографічний покажчик. Донецьк, Східний видавничий дім, 2008.

2. Гнатюк Лідія. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції. Монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. 446 с.

3. Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Видання четверте, з одмінами й додатками. Ню Йорк, 1991.

4. Кубайчук Віктор. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови). Київ "К.І.С.", 2004. 168 с.

5. Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 2. Ідеологія. Філософія. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2014. 480 с.

6. Маланюк Євген. Книга спостережень. Статті про літературу. Київ: Дніпро, 1997. 427 с.

7. Русанівський Віталій. Історія української літературної мови. Київ: АртЕк, 2001. 391 с.

8. Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину. Львів, 1995. 525 с.

9. Ушкалов Л. Світ українського барокко: філологічні етюди. Харків: Око, 1994. 109 с.

10. Ушкалов Л. Світи Григорія Сковороди в дзеркалі семіотики. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. 2004а, т. 10, с. 307-323. (Рецензія на книгу)

11. Ушкалов Л. Сковорода та Україна: варіації на тему Дмитра Чижевського. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. 2004б. Т. 10, с. 163-184.

12. Фаріон Ірина. Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХI – середині ХIХ ст. Монографія. 5-те видання, зі змінами і доповненнями. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.

13. Франко Іван. Сочинения Григория Саввича Сковороды. Зібрання творів: у 50 т., К.: Наукова думка, т. 29, с. 434-438.

14. Шевельов Юрій. Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССХХХIХ. Праці Філологічної секції. Львів, 2000, с. 177-211.

15. Шевченко Тарас. Кобзар. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

16. Шевченко Тарас. Щоденник. З російської переклав Олександр Кониський. Київ, 2003.

17. Шевченко Тарас. Другий "Кобзар". Поезії 1843-1847. Дніпродзержинськ, Видавничий дім "Андрій", 2010.

18. Шевчук Валерій. Муза Роксоланська: Українська література ХVI-ХVIII століть: У 2 кн. Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. Шевчук. К.: Либідь, 2005. 728 с.

19. Яременко Василь. Життя і слово Григорія Сковороди. Сад пісень. Вибрані твори. Київ, 1983, с. 5-20.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.

''Звільнити Ірину Фаріон – це вбити Правду, Мову, Ідею'', – Оксана Микитюк, мовознавець

Дуже актуально в день реєстрації мого судового позову про незаконне і брутальне звільнення мене зі Львівської політехніки опублікувати цей допис...

#НЕПРОМОВЧУ! Любов Голота про Ірину Фаріон

Любов Голота – письменниця, лавреат Шевченківської премії (2008), головний редактор тижневика "Слово Просвіти" https://www.facebook.com/lubovholota Ірина Фаріон знаю з часу, коли вона та її студенти здійснили чудовий проект, створивши влучні, актуальні плакати на захист української мови...

НЕОБІЛЬШОВИЗМ ПІД СТІНАМИ Львівської політехніки

20 листопада 2023 року біля першого корпусу Львівської політехніки відбулася акція-протесту студентів, викладачів та громадськости проти незаконного звільнення професора катедри української мови Ірини Фаріон начебто за "аморальний проступок", якому, до слова, ще ніхто, навіть Верховний Суд України, не дав чіткого визначення (наказ ректора від 15 листопада 2023 року N4354-3-10 "Про звільнення Фаріон Ірини Дмитрівни" згідно з п...

БАЗАР 1921: 102 роки ГЕРОЇЗМУ і ТРАГЕДІЇ

Надій не лишалося ніяких. Тепер ішла мова лише про гідну смерть... Гриць Рогозний 102 роки самотности національного здвигу українців...

"Справа Ірини Фаріон". Драма в трьох актах

Необільшовикам зі студентськими квитками присвячую Кілька днів тому я вже писала про взірцеве лицемірство новітніх українських тартюфів.....

І без винятків

...