24 січня 2014, 14:45

Громадянське суспільство України – світовій спільноті: будь ласка, дійте! (+ in English, Polish & French)ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР ЄВРОМАЙДАНУ

ЗВЕРНУВСЯ ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ІЗ ЗАЯВОЮ:

БУДЬ ЛАСКА, ДІЙТЕ!


Це наш останній крик про допомогу. Завтра нам можуть заблокувати телефони та інтернет, ввести надзвичайний стан і вбивати під мовчазну згоду світової спільноти, яка на словах декларує європейські цінності. В Україні люди вмирають за них і вмиратимуть далі.

Українці, представники громадських організацій, учасники мирного протесту на Майдані в Києві та усій країні звертаються до світової спільноти, урядів країн, дипломатів та міжнародних організацій із закликом рішуче допомогти українцям зберегти мир і громадянські права у цій частині Європи. Нам потрібна ваша допомога, щоб припинити брутальну і підступну кровопролитну війну, яку бандитська влада веде проти власного мирного народу.

Відповідь силовиків на дії протестувальників є несиметричною. Міліція грубо порушує права людини, передбачені міжнародними конвенціями та українським законодавством, зокрема, застосовуючи вогнепальну зброю та водомети. Від пострілів снайперів МВС та тортур бандитів, найнятих владою для боротьби з активістами, загинули вже щонайменше п'ятеро людей, доля багатьох не встановлена. Важкі травми отримали сотні людей, серед них десятки медиків і журналістів, яких снайпери спецпідрозділу "Беркут" розстрілюють навмисно, зазвичай цілячись в око. Силовики викрадають поранених у важкому стані просто з лікарень, беруть у заручники, піддають тортурам і приниженням. Звертаємо вашу увагу, що попри терор влади щодо учасників протестів, який розгортається по всій країні, і особливо у Києві, опір людей, за винятком однієї точки протистояння, зберігає мирний характер.

Уже два місяці влада відповідає силою на мирний протест мільйонів українців. Часткова радикалізація настроїв у Києві є наслідком жорстоких дій силовиків під час розгону мирних демонстрантів 30 листопада та 1 грудня, відсутності реакції влади на вимоги Євромайдану, системних репресій проти активістів протестного руху в усій країні, ухвалення в нелегітимний спосіб закони, що фактично встановлюють диктатуру. Силове протистояння розпочалось після блокування силовиками мирної ходи проти позбавлення українців права на мирний протест, свободу преси та висловлювання думки, справедливий суд.

Свавілля, що в нелегітимний спосіб набуло форми законів, дає режиму формальні підстави застосувати силу для розгону мирної акції на Майдані. А це може потягнути за собою ще масштабніше кровопролиття, та запровадити надзвичайний стан. Такий сценарій вигідний Росії, зацікавленій у поширенні силового протистояння на регіони України. Якщо так триватиме далі, на кордоні Європейського Союзу можуть виникнути нові контрольовані Росією "білорусі" та "придністров'я".

Просимо вас якнайскоріше перейти від заяв до дій:

- в ультимативній формі вимагати від президента та Кабінету міністрів України негайно припинити насильство силових органів та бандитських формувань;

- прибути в Україну, подивитися на ситуацію зсередини та виступити посередниками у переговорах між владою та громадянами задля врегулювання кризи;

- направити місії спостереження із метою недопущення диктатури, захисту фундаментальних прав людини, збереження європейських демократичних цінностей в Україні;

- застосувати індивідуальні санкції проти усіх причетних до порушення прав людини в Україні: заборонити в'їзд до демократичних країн, а також заблокувати фінансові рахунки; розпочати процедури їх перевірки на предмет відмивання коштів.

Українці єдині у своєму баченні майбутнього країни, де кожна людина відчуває безпеку та може реалізувати свої права. Ми – цивілізований європейський народ, що став заручником варварів при владі. Янукович прийшов до влади через демократичні вибори. Але, коли його обрали президентом, він мав незначні повноваження. У короткий час він неправомірно змінив під себе Конституцію України і узурпував владу. На таких умовах ми його не вибирали.

Допоможіть нам, будь ласка!

Свідчення насильства влади проти власного народу в Україні долучаємо.

Громадський сектор Євромайдану

https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan


_______________________________________________________________________

Text in English:

APPEAL OF THE PEOPLE OF UKRAINE TO THE INTERNATIONAL COMMUNITY: PLEASE ACT NOW!

This is our last plea for help. Tomorrow they might disconnect our phones and internet, announce a state of emergency and kill us while the international community remains silent, upholding European values on paper only. People are dying for them in Ukraine, and will continue to die.

Citizens of Ukraine, representatives of civil organizations, active participants in the peaceful protests on the Maidan (Independence Square) in Kyiv and across the whole country appeal to the international community, national governments, and international organizations to decisively intervene in the current situation in Ukraine in order to help Ukrainians secure peace and civil rights in this part of Europe.We need your help to stop this bloody, brutal and evil war, which criminal government authorities wage against their own people.

The response to the protesters' actions by the Ministry of Internal Affairs (MIA) Security Forces is outrageous. Police strongly violate human rights, secured by international conventions and Ukrainian legislation, particularly by using live ammunition and water cannons. At least five people have already been killed by sniper's bullets and torture by criminal thugs hired by the authorities to fight activists, and the fate of many others has not been determined. Hundreds of protesters were severe injured, among them dozens of medical workers and journalists, who have been intentionally shot by snipers from "Berkut" (riot police), mainly targeting their eyes. MIA Security Forces have kidnapped the severely wounded right from the hospitals, handcuffed, tortured and humiliated them. We ask you to note that despite the terror against protesters arranged by authorities all over country, and specifically in Kyiv, people's resistance, with only one exception, remains peaceful.

It has been two long months during which the government authorities of Ukraine have violently reacted to the peaceful protest of millions of Ukrainians. Partial radicalization of public attitudes in Kyiv is the outcome of brutal actions by police during crackdowns on the peaceful demonstrators on the 30th of November and 1st of December, absence of a response by the authorities to the EuroMaidan's demands, systematic repressions towards participants of the protests across the country, and adoption of illegitimate laws, that literally reify dictatorship in Ukraine. Violent resistance started when police blocked a peaceful protest against the abolishment of the rights of Ukrainians for non-violent protest, freedom of the press, freedom of expression, and fair trial.

Chaos, that has been illegally shaped into new laws, formally enables the regime to use violence to quash the peaceful protest on Maidan. This will likely cause massive bloodshed and a declaration of a state of emergency. This scenario benefits Russia in its aim to spread violence to other regions of Ukraine. The continuation of this will lead to a new "Belarus" and "Pridnestrovia" on the border of the European Union.

We ask you to switch from declarations to urgent actions:

-demand from the President and Cabinet of Ministers of Ukraine to immediately stop the violence that has been carried out by the Ministry of Internal Affairs Security Forces and hired criminal thugs;

- come to Ukraine, assess the situation from the inside and mediate negotiations between government authorities and citizens of Ukraine in order to resolve the crisis;

- send missions with observers to prevent the reification of the dictatorship, to protect fundamental human rights and to safeguard European democratic values in Ukraine;

- impose personal sanctions on anyone who has been involved in violations of human rights in Ukraine; ban their entrance into democratic countries and freeze their financial accounts; start investigations on money-laundering.

Ukrainians are united in their vision of the future for the country, where everyone enjoys the safety of life, liberty and freedom from violence. We are a civilized European nation, that has been imprisoned by the gangsters in power. Yanukovych was elected as a president with limited authorities. Shortly thereafter he modified the Constitution of Ukraine using legally dubious means and usurped power. We didn't vote for him under these conditions.

Please help us! Stand with Ukraine!

ATTACHMENT

Video evidence of violence against people in Ukraine by government authorities:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ByfDfXpijU – A riot policeman shoots in the leg of a doctorhttp://youtu.be/BNXZL0pN3Xo – The medical point at Hrushevskogo street have been devastated by the riot police, who threw grenades inside the buildinghttp://youtu.be/iaC_9ImEGfQ – Riot policemen are brutally beating a protestorhttp://youtu.be/IEcpu07QiV4 – Riot police attachking the protestors, shooting with live weapons and killed one personhttp://youtu.be/z0zD3pOG-Tk – Riot police torturing and humiliating a protestor

Civic Sector of Euromaidan

https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan


_______________________________________________________________________

Text in Polish:

Społeczeństwo obywatelskie Ukrainy do wspólnoty światowej – prosimy o działania!

To jest nasze ostatnie wołanie o pomoc. Już jutro możemy mieć zablokowane telefony i Internet, w kraju wprowadzą stan wyjątkowy i będą zabijać za milczącą zgodą wspólnoty światowej, która rzekomo deklaruje wartości europejskie. W Ukrainie ludzie będą za te wartości umierać.

Ukraińcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich, uczestnicy protestu pokojowego na Majdanie w Kijowie i w całym kraju zwracają się do wspólnoty światowej, rządów państw, dyplomatów i organizacji międzynarodowych z prośbą o zdecydowaną pomoc Ukraińcom w zachowaniu pokoju i praw obywatelskich w tej części Europy. Potrzebujemy Państwa pomocy, by wstrzymać krwawą, brutalną i podstępną wojnę, którą bandycka władza prowadzi przeciwko własnemu pokojowemu narodowi.

Odpowiedź służb mundurowych na działania protestujących jest niesymetryczna. Milicja gwałtownie narusza prawa człowieka zagwarantowane w konwencjach międzynarodowych i prawie ukraińskim, w szczególności korzystając z broni palnej i armatek wodnych. Od strzałów snajperów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tortur bandytów wynajętych przez władzę dla walki z aktywistami, zaginęło już co najmniej 5 osób, los wielu innych jest nieznany. Ciężkie traumy otrzymały już setki osób, śród nich dziesiątki ratowników i dziennikarzy, którzy są celowo ostrzeliwani przez snajperów oddziału specjalnego "Berkut", zwykle pociski trafiają do oczu. Służby mundurowe wykradają rannych w ciężkim stanie ze szpitali, utrzymują jako jeńców, torturują i poniżają. Zwracamy Państwa uwagę, że mimo terroru władzy w stosunku do uczestników protestów, jakie są na całej Ukrainę i są szczególnie aktywne w Kijowie, sam protest z wyjątkiem jednego punktu otwartej konfrontacji zachowuje charakter pokojowy.

Już od dwóch miesięcy władza odpowiada siłą na protest pokojowy milionów Ukraińców. Częściowa radykalizacja protestów w Kijowie jest skutkiem okrutnych działań pracowników służb mundurowych w czasie rozpędzenia pokojowej demonstracji 30 listopada i 1 grudnia, braku reakcji władzy na wymagania Euromajdanu, systematyczne represje aktywistów ruchu protestowego na terenie całego kraju, uchwalone w sposób łamiący prawo ustawy, które faktycznie legitymizują dyktaturę. Siłowe starcia rozpoczęły się po blokowaniu przez służby siłowe pokojowego marszu przeciwko pozbawieniu Ukraińców prawa na protest pokojowy, swobodę słowa i mediów, sprawiedliwe sądy.

Dyktatura, która w sposób bezprawny stała się częścią systemu prawnego, daje reżimowi formalne podstawy do zastosowania siły w celu rozpędzenia pokojowej akcji na Majdanie. A to może pociągnąć za sobą jeszcze większe utraty ludzkie oraz wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Taki scenariusz jest korzystny przede wszystkim dla Rosji, która jest zainteresowana w eskalacji konfliktów między regionami Ukrainy. Jeśli tak będzie nadal, na granicy Unii Europejskiej mogą powstać nowe kontrolowane przez Rosję "białorusie" i "naddniestrza".

Prosimy o maksymalnie szybkie przejście od oświadczeń do działań:

- w formie ultymatywnej wymagać od Prezydenta i Gabinetu Ministrów Ukrainy niezwłocznie zatrzymać przemoc służb mundurowych i ugrupowań kryminalnych;

- przyjechać do Ukrainy, poznać sytuację od środka i wystąpić jako pośrednicy w negocjacjach między władzą i obywatelami w celu uregulowania kryzysu;

- wysłać misje obserwacyjne w celu niedopuszczenia dyktatury, obrony fundamentalnych praw człowieka, zachowania europejskich demokratycznych wartości w Ukrainie;

- zastosować indywidualne sankcje przeciwko wszystkim, kto ma stosunek do łamania praw człowieka w Ukrainie: zakazać wjazd do państw demokratycznych, a także zablokować konta bankowe; rozpocząć procedury ich sprawdzenia pod kątem prania pieniędzy.

Ukraińcy mają jedność w dążeniu do lepszej przyszłości swojego kraju, w którym każda osoba będzie bezpieczna i będzie może realizować własne prawa. Jesteśmy cywilizowanym narodem europejskim, który stał się zakładnikiem barbarzyńców przy władzy. Janukowycz przyszedł do władzy na drodze wyborów demokratycznych. Jednak był wybrany, kiedy prezydent miał nieznaczne pełnomocnictwa. Po krótkim czasie bezprawnie zmienił Konstytucję Ukrainy na własną korzyść i uzurpował władzę. Nie na takich warunkach został wybrany.

Bardzo prosimy o pomoc!

Dowody przemocy władzy przeciwko własnemu narodowi Ukrainy:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ByfDfXpijU – "Berkut" strzela w nogą lekarzahttp://youtu.be/BNXZL0pN3Xo – Сentrum medyczne na ulice Gruszewskiego został zniszczony siłami bezpieczeństwahttp://youtu.be/iaC_9ImEGfQ – Siły bezpieczeństwa brutalnie bije protestującychhttp://youtu.be/IEcpu07QiV4 – Siły bezpieczeństwa używaje bron palnahttp://youtu.be/z0zD3pOG-Tk – Siły bezpieczeństwa kpije nad protestującym

Sektor Publiczny Euromajdanu

https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan


_______________________________________________________________________

Text in French:

L'appel de la société civile ukranienne à la communauté internationale, agissez s'il vous plait!

C'est notre dernier appel à l'aide. Demain le pouvoir criminal pourra couper la liason mobile et internet, proclamer un état d'exception et, en consentement tacite de la communauté mondiale qui déclare verbalement son dévouement aux valeurs démocratiques, assassiner la population civile. En même temps quand les ukraniens continuent à mourir pour ces valeurs.

Les ukraniens, les représentants des ONG, les participants de la résistance pacifique au Maïdan à Kiev et partout dans l'Ukraine s'adressent à la communauté mondiale, aux gouvernements des pays, diplomats et organisations intergouvernementales avec un appel à aider les ukraniens préserver le paix et les droits civils dans cette partie de l'Europe. On a besoin de votre aide pour arrêter ce massacre brutal et vile, mené par les pouvouirs sans principles contre ses peuples pacifiques.

La réponse des forces specials aux actions des manifestants n'est pas du tout symétrique. Ces unités de forces spéciales du ministère de l'intérieur ukranien continuer à violer grossièrement les droits de l'homme, prévus dans les conventions internationales et lois ukraniens, en utilisant les armes à feu et canons à eau. Les coupes de feu des snipers du ministère de l'intérieur et des tortures des manifestants par des criminals ont causé au moins 5 morts, les dizaines des gens sont portés disparus. Les centaines des gens ont été gravement blessé, les médecins et journalistes sont parmi eux comme les snipers de la police anti-émeute "Berkut" les tirént de parti pris en visant aux yeux. Les forces specials enlevent les gens juste des hôpitals dans un état grâve, les prisent en ôtage, les torturent et humilient. Il est à noter que malgré tout le cynisme du pouvoir et la terreur contre les manifestants partout dans le pays, les protestations eux-même restent pacifique sauf l'une point de l'affrontement.

Il y a deux mois le pouvoir étouffe la propestation des millions d'ukraniens avec la force violente. La radicalization partielle des protestations à Kiev est la conséquence des actions cruels des soldats du "Berkut" qui ont dispersé la manifestation pacifique le 30 Novembre et le 1re Decembre, de l'absence de la reaction du gouvernement aux demandes d'Euromaïdan, des répressions systématiques des activists de la résistance, et, enfin, de l'adoption non légitime des lois qui établissent la dictature. L'affrontement violent s'est éclaté quand le gouvernement a essayé de priver les citoyens ukraniens de ses droits de protester contre le regime criminal, essayé de les priver de la liberté de la parole, liberté d'expression, liberté de la presse et du possibilité de faire valoir ses droits dans les courts justes et non corrompus.

La brutalité gouvernemental sous une forme acquise des lois, laisser les mains libres au régime pour exercer la violence contre les peuples d'Ukraine. Cela peut provoquer un massacre colossal et proclamation d'un état d'exception.

Nous vous demandons de passer de la parole à l'acte:

- Sous une forme péremptoire réclamer le Président et le Conseil des Ministrés d'Ukraine d' arrêter immédiatement l'usage de la violence des forces specials et des criminals;

- Arriver en Ukraine pour analyser la situation de l'intérieur et jouer la rôle des conciliateur aux pourparles entre le pouvoir et les manifestants;

- Y envoyer des observators qui auront pour leurs but la résistance contre l'établissement de la dictature, defense des droits de l'homme, préservation des valeurs démpcratique en Ukraine.

- Mettre en pratique les sanctions individuelles à ceux mêlé dans les violations des droits de l'homme en Ukraine, prohiber l'entrée dans les pays démocratiques ainsi que bloquer les comptes financiers; engager une champagne de la vérification à sujet du blanchiment d'argent.

Nous, ukraniens, nous sommes unis dans notre vu de l'avenir du pays où chacun est en securité et peut exercer leur droits. Nous sommes les européens qui sont devenus les ôtages du gouvernement criminal et cynique. Le citoyen Yanukovich a été elu légalement. Mais il est parvenu a reformer la Constitution et transformer le régime en augmentent ses pouvoirs et l'usurpant entre ses mains. C'est trop.

Ce sont juste quelques examples de la brutalité policière á votre attention. Aidez-nous, s'il vous plait!http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ByfDfXpijU – Police anti-émeute tire le médecin à sa jambe.http://youtu.be/BNXZL0pN3Xo – L'hôpital construit à Hruchevskogo rue était détruit par la police anti-émeute, qui lancait les grenadeshttp://youtu.be/iaC_9ImEGfQ – La police anti-émeute matraque brutalement le manifestanthttp://youtu.be/IEcpu07QiV4 – La police anti-émeute attaque les manifestants, tire des armes à feu et assassin l'un d'euxhttp://youtu.be/z0zD3pOG-Tk – La police anti-émeute torture et humilie le manifestant

Le Secteur Public de l'EuroMaidan

https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan


Мінус 5 млрд грн! Що курить міністр фінансів Марченко?

Україна має підвищити акцизи на тютюнові вироби. Це наше зобов'язання перед ЄС, яке закріплено у Директиві. Згідно цьому документу до 2025 року акцизи на сигарети, сигарили та тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) повинні бути не менше 90 євро за 1000 сигарет...

І мертвим, і живим, і ненарожденним, і Зеленському

Тарас Шевченко, з "І мертвим, і живим, і ненарожденним...": "Не минайте ані титли, Ніже тії коми, Все розберіть... та й спитайте Тойді себе: що ми? Чиї сини? яких батьків? путінська пропаганда, а до того совітська й імперська пхають скрізь свої божевільні версії про Миколу Потоцького, Австрійський генштаб і леніна-сталіна як засновників України...

Як тг-канал +Вертикаль, компліментарний до глави ОП Єрмака, собачиться із журналістами

Почнімо трохи з лікнепу: в системі державної влади в Україні такої гілки влади як Офіс президента НЕ ІСНУЄ. В Конституції НЕМА згадки про Офіс президента...

Як Генеральний прокурор Костін ставить під загрозу наступний транш допомоги США на майже всю медицину України?

А чи чули ви про програму "Доступні ліки", у якій понад 500 препаратів українського та закордонного виробництва, що видають пацієнтам безплатно або за невелику оплату? А от просто зараз запитайте у своїй знайомих з ближнього чи дальнього кола, скільки вони заплатили за онкологічну операцію, скільки платять зараз за знеболюючі ліки? Тільки не про те, як було колись, а саме зараз – восени 2023 року...

Конституція і Вілкул. Хто зверху?

Коли мій давній знайомий по громсектору з Кривого Рогу Олег Сампір розповів, як він із колегами-активістами випадково дізналися, що ніякого Указу про призначення Олександра Вілкула нема посаду голови військової адміністрації Кривого Рогу не було, я розсміялася...

Чи був у Князєва та инших суддів ВС з міченими доларами позитивний висновок від Громадської ради доброчесності?

Ввечері 13 червня низка сайтів і телеграм-каналів із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень оприлюднили прізвища ще трьох суддів Верховного Суду, у яких детективи НАБУ виявили мічені долари із корупційного "транша" екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва...