22 лютого 2023, 11:49

Крим, Донецька і Луганська області – українська суверенна територія, яка не обмінюється і не продається

Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для росії від військової поразки і краху путінського режиму.

Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу. Всього лише необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Крим в обмін на припинення війни.

Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і по різних напрямках. кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США і Європі, економічну кризу і потребу в російських ресурсах.

На так званих міжнародних паралельних треках російські представники лякають і переконують, гарантують і брешуть, що це найкращий вихід: і навіщо здалася вам, ця Україна, давайте як в "гарному, доброму" 1938 або 1939 році, а інакше – ви ж пам'ятаєте про 6 тисяч ядерних боєголовок?

На внутрішньому українському треку піднімаються старі консерви і нові агенти. Різні спікери і експерти спочатку обережно, а потім все голосніше будуть розповідати, як нам потрібен мир, що так – потрібні поступки, що Захід нас зраджує, а влада вас не чує! Що навіщо потрібні ці донбаські, луганські та інші землі і люди, адже там одні "сепари" і "ватнікі", промиті мізки, зруйнована економіка і спустошені міста. Це гирі на ваших ногах на шляху до Європи!

Але подібні твердження, це омана і злочин, як мінімум – зазіхання на територіальну цілісність держави, а максимум – державна зрада. Крим, Донецька і Луганська області, всі інші тимчасово окуповані регіони України – суверена українська територія, яка не обмінюються і не продається.

Варто тільки потрапити в цю пастку вибору між поступками і війною – в результаті знову отримаєте війну.

путінська кліка розглядає подібну угоду "земля в обмін на мир" не більше, як проміжний етап досягнення головної мети – знищення України і її повне поглинання.

По-перше, рф отримує таку необхідну для її збройних мародерських сил оперативну паузу для відновлення боєздатності.

По-друге, і найголовніше, кремль запускає в українське суспільство руйнівний вірус соціального розколу на ґрунті обурення і невдоволення. В умовах, коли 95 % українців вірять в перемогу у війні, компроміс з агресором викличе неминучий громадянський протест. А якщо ще вміло погратися на оголених нервах українського суспільства і розігріти вічну тему вітчизняної корупції, дати голос принишклим любителям "руського міра" і підживити політичні амбіції різноманітних опонентів, країна неминуче увійде у гостру фазу політичної кризи.

І в саме у цей час росія нанесе новий удар.

У цій війні не передбачено нічийного результату і немає напівтонів. Україна має виграти, а росія має програти. Компроміс і поступки – шлях до поразки і втрати державності.

Crimea, Donetsk and Luhansk regions are sovereign Ukrainian territories that cannot be exchanged or sold

Internal destabilization in Ukraine is the only way for russia to save itself from military defeat and the collapse of putin's regime.

To do this, it is necessary to plant a poisonous virus into the kremlin's circulatory system – the idea of possible compromise. All that is needed is Ukraine's consent to give up the territories of Donetsk, Luhansk regions and the Autonomous Republic of Crimea in exchange for the war's end.

Extensive work under this scenario is carried out in various directions. In its plans, the kremlin is counting on the fatigue of Ukrainians, the exhaustion of allies and partners, the elections in the U.S. and Europe, the economic crisis, and the need for russian resources.

On the so-called international parallel tracks, russian representatives threaten and convince, guarantee and lie that this is the best way out: why at all do you need this Ukraine, let it be like in the "good old" years of 1938 or 1939, and otherwise – don't you remember about 6 thousand nuclear warheads?

Old and new agents are rising on the domestic Ukrainian track. Various speakers and experts would first cautiously, and then more and more loudly, tell us that we need peace, concessions, that the West is betraying us, and the authorities do not hear people! Why do we need these Donbas, Luhansk, and other lands and people, because there are only "separs" and "vatniks", brainwashed minds, destroyed economy, and devastated cities? These are kettlebells on your feet on the way to Europe!

But such statements are a delusion and a crime, an encroachment on the territorial integrity of the state – at least, and treason – at most. Crimea, Donetsk and Luhansk regions, all other temporarily occupied regions of Ukraine are sovereign Ukrainian territories that cannot be exchanged or sold.

One has only to fall into this trap of choosing between concessions and war – as a result, you will get into war again.

putin's clique considers such an agreement "land in exchange for peace" as nothing more than an intermediate stage of achieving the main goal – the destruction of Ukraine and its complete absorption.

Firstly, the russian federation receives a much-needed operational pause for its marauding armed forces to restore combat capability.

Secondly, and most importantly, the kremlin is planting a destructive virus of social division in Ukrainian society based on indignation and discontent. In conditions where 95% of Ukrainians believe in victory in the war, a compromise with the aggressor will cause an inevitable civil protest. And if you skillfully play on the sensitive nerves of Ukrainian society and heat up the eternal topic of domestic corruption, give voice to the silent lovers of "russkiy mir" and fuel the political ambitions of various opponents, the country will inevitably enter an acute phase of political crisis.

And at this very time, russia will strike a new blow.

There are no draws and no semitones in this war. Ukraine must win, and russia must lose. Compromise and concessions are the way to defeat and loss of statehood.

КОЛИ НА ДВОРІ ЗИМНО, А ВНОЧІ ГУЧНО І ВИНИКАЄ ГОСТРИЙ ДЕФІЦИТ СОНЦЯ

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ Хвиля втоми закономірна, але це всього лише хвиля у великому морі. Політична кон'юнктура мінлива на Заході і Сході, Півдні і Півночі, а стратегічні цілі України незмінні...

Найтемніша ніч перед світанком

Війна – найважче випробування, яке тільки може випасти на долю будь – якого народу. Історія таким жорстоким чином підтверджує життєздатність та право на існування...

Пастка самознищення

путін, ухвалюючи злочинне рішення про так зване включення до складу тимчасово існуючої росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчення війни...

Чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах

Тому що: 1. Там, де доля України перетинається з росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд...

12 кроків деокупації Кримуросійський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження "кримського смершу"...

Крим, Донецька і Луганська області – українська суверенна територія, яка не обмінюється і не продається

Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу...