Сергій Дацюк Філософ

СУТІНКИ РУСІ

11 січня 2019, 08:51

Розуміння того, що відбувається, можливе лише тоді, коли розумієш його масштаб. Невірно масштабоване не може бути зрозумілим.

Щоб зрозуміти автокефалію Православної Церкви України, потрібно розбиратися зовсім не з автокефалією, не з церквою, не з християнською релігією і не з вірою в Бога взагалі. Нам потрібно розібратися з цивілізаційним контекстом України.

Цивілізаційний проект "Русь"

Русь (Київська Русь в старому розумінні) виникла на шляху "із варяг в греки" і залишалася Серединною Землею, що пізніше було опізнано Маккіндером як Хартленд, володіння яким породжує владу на контенті.

В концептуальному розумінні цивілізація Русь виникає в часи хрещення Русі в 988 році князем Володимиром, який також породжує концептуальну цивілізаційну установку – "Київ – Другий Єрусалим". Князь Ярослав Мудрий утверджує перше зібрання законів "Руську правду" (1016). Митрополит Іларіон створює концептуальні орієнтації цивілізації в творі "Слово про закон та благодать" (1037-1050). Православна Русь розвивається як космополітична держава. Міста Русі боролися за вплив (Київ, Володимир, Новгород), що дозволяє говорити про велике протодержавне утворення з різними містами, де домінує Київ.

Після знищення Києва в 1240 році ханом Батиєм, православна метрополія переноситься з Києва до Володимира-на-Клязьмі (1299), потім до Москви (1325). Русь (Київська) переходить протягом XIV століття у склад Князівства Литовського, яке укладає унію з Польським Королівством. Так починається розмежування цивілізації на дві частини – Київську Русь та Московську Русь.

Чернець Філотей Псковський розробляє і пропонує (1523-1524) для князя Василя III нову цивілізаційну доктрину "Москва – Третій Рим". Це друга цивілізаційна установка, з якої починається явне спотворення цивілізаційного проекту Києва.

Доєднання Київської Русі до Московії у 1654 році після визвольної війни проти поляків Богдана Хмельницького було спробою відновити єдиний цивілізаційний проект "Русь". Київ живить Москву ідеями, кадрами, соціальною енергетикою.

Третя ітерація цивілізаційного проекту відбувається вже в 1833 році стараннями С.С.Уварова, який пропонує доктрину "Православ'я, самодержавство, народність".

Цивілізаційна матриця Русі-України

Русь (Київська) мала зовсім інакшу цивілізаційну матрицю, ніж Московія. Русь виникала як фронтир з фундаментально закоріненою свободою і самоврядністю, укріплювалася як фронтир і навіть у складі інших державних утворень продовжувала існування як фронтир. Московія виникала як утворення політико-економічного та соціального домінування та експансії в ситуації фундаментально закоріненого рабства та підданства, породженого пануванням Орди та тривалим впливом чингізідів на Московію.

В цьому сенсі фронтир є топологічне (нетериторіальне) уявлення про деякий динамічно змінюваний простір, який існує в жорсткій залежності від опору зовнішнім рухам поглинальної експансії сусідів. Власної експансії цього динамічного простору якраз вистачає на те, щоб зупиняти експансію сусідів, але не вистачає на те, аби суттєво прирощувати цей простір.

Більше того, простір Русі-України засадничо не може прирощуватися у великих об'ємах, бо інші землі (можливо за винятком Південної Росії, аж до Кавказу та Казахстану) не є фронтирними. Відтак вони не можуть сприйняти фронтирну цивілізаційну матрицю.

Українська цивілізаційна матриця з часом змінювалася формально, але не за суттю. Князі Русі перетворилися на отаманів козаччини, які в свою чергу стали отаманами опору Російської імперії, а ще пізніше стали олігархами в новій Україні. Отаманщина козаччини в цьому плані була космополітичною. І лише в нові часи націєтворення по всій Європі, отаманщина Русі-України стає націоналістичною.

Громади складали основу мережі міст та військових поселень Русі-України. Саме громади були основою самоврядності Русі-України. Гетьман був виборним, що являло собою прообраз президенства, хіба що з військовою аристократією.

Це принципово відрізняється від царсько-боярського управління Московії з її підданською земщиною та абсолютистською опричниною, що підпорядковувалася самодержавству. В Росії ніколи не було самоуправління в його українському розумінні, а російські общини мали набагато менше свободи.

Для України були характерні "ради", які були наслідком періоду козаччини, і лише після 1905 року почали створюватися в Росії.

Православ'я поширювалося на Росію з України. В часи Орди, коли Росія потрапила в ординське рабство, а Україна не бажала скоритися, Росія перехопила церковну владу. Принцип "чия світська влада, того і церковна" призвів до цезаропапізму, який утримувався Московією сотні років.

Навіть після так званого доєднання України до Росії Україна дуже довго лишалася осередком козацьких вольностей, кузнею кадрів, джерелом книговидання, джерелом вільнодумства і всіляких свобод. Православ'я в Україні будувалося за структурою громад, відтак приходів в Україні завжди було більше, ніж в Росії.

Початок ХХ століття засвідчив три масштабні кризи в Російські імперії

Криза самодержавства полягала у тому, що воно більше було не здатне виконувати цивілізаційні функції творення нових смислів та перспектив, і постійно відставало в політичному, економічному, соціальному та культурному планах від країн сусідньої Європи. Найбільшу енергетику революції ХХ століття в Росії породжувала саме ганебність відсталого самодержавства.

Криза народності та народництва полягала у неспроможності російської інтелігенції привнести ідеї свободи та демократії у рабсько-феодальні народні маси. Народницька традиція породила есерів. Земська реформа породили кадетів. Пізніше більшовики маргіналізували і тих, і інших.

Найменш дослідженою та аналізованою є криза православ'я в Росії. Можна навіть сказати, що криза православ'я лишалася прихованою в Росії аж до початку XXI століття. Оскільки більшовики намагалися знищити церву, а вона змушена була опиратися, то цей православний спротив відтіснив на задній план кризові явища в самому православ'ї. І лише коли Росія на початку XXI століття почала повертатися до цивілізаційної матриці Російської імперії, криза православ'я знову вийшла на передній план.

Гетьманство та автономність була знищена в Україні 1764-1783 Катериною II, але продовжували існувати в якості установок. Гетьмансько-отаманська структура управління цивілізаційної матриці України протистояла самодержавно-опричницькій структурі управління в матриці Росії. Ліберальна самоврядність в світському та релігійному житті України протистояла підданській місцевій організації в Росії (земства-губернії), де земська реформа 1864 р. була спробою ввести обмежену самоврядність на місцевому рівні. Ця реформа породила кадетів, які отримали більшість у першій Думі.

Народність та народництво Російської імперії в Україні було перетворено на національно-визвольний рух та на рух за отримання землі і емансипацію від поміщиків. Водночас ліберально-демократичні засади в Україні були розпорошені на великі конфліктуючі соціальні рухи: гетьманський (Скоропадський), отаманський (Петлюра), анархістський (Махно) та есерівсько-більшовицький (Вінниченко). Організаційно єдині російські більшовики, вміло використовуючи протиріччя між ними, змогли їх перемогти.

В ХХ столітті зіткнення отаманського (був організаційно слабким) та гетьманського (не мав підтримки селян) рухів привело до поразки України у війні з Росію, оскільки та встигла відновити регулярну армію та облудно запропонувала землю селянам, хоча потім їх і загнали в колгоспи. Так самоврядна Україна зі знищеною гетьмансько-отаманською структурою змушена була ввійти до складу СРСР.

Більшовицька Росія в СРСР значним чином знищила і національну волелюбну українську інтелігенцію, яка становила основу цивілізаційних спроб України початку XX століття. Голод-33 це була не лише помста українській самоврядній громаді за її антибільшовицьку позицію, це було фактично знищення самоврядності як цивілізаційної структури України.

СРСР на основі марксистського концепту був уже четвертою ітерацією цивілізаційного проекту "Русь". СРСР являв собою комуно-соціалістичний союз з усіма політичними установками імперії. Перемога СРСР у Другій світовій війні дала змогу створити у Східній Європі соціалістичний табір країн з обмеженим суверенітетом. В територіальному плані це найбільша за охопністю світова імперія, яка протистояла Західному Світу у Третій Холодній світовій війні.

Україна імперському марксистському концепту СРСР протиставила концепт національно-націоналістичної держави початку ХХ століття, який був реакцією на імперський концепт Російської держави. Цей державний концепт для України є надзвичайно дрібним і безперспективним, бо держава та цивілізація потребують різного масштабу концептів, інтелектуальних зусиль та соціальної енергії. В своїх засновках (самостійність, мова, релігійна єдність, "Україна від Дону до Сяну") він є калькою з російського експансійного імперського концепту. Цей концепт породив героїчний процес опору імперській Росії та СРСР, але він не мав сильної енергетики, масштабних трансцендентних горизонтів, які закладалися свого часу у цивілізаційний проект "Русь".

Відмова еліт Росії та України від концептуального розвитку цивілізаційних засад СРСР, догматизація марксизму як домінуючої доктрини у 60-х роках ХХ століття та розгортання національно-націоналістичного руху в Україні приводять до розпаду СРСР в 1991 році.

Незалежна Україна і відтворення цивілізаційної матриці Русі

Україна має жорстко оцінювати свою спробу цивілізаційного проекту на теренах Росії-СРСР. Мова йде не про політичні, не про економічні, не про соціальні і не про культурні злочини Росії проти України, а про цивілізаційний злочин Росії – тотальне знищення всіх цивілізаційних структур Русі-України як з самого початку і протягом всієї своєї історії зародків альтернативної до Російської цивілізації.

Якби російський більшовицький цивілізаційний проект був вдалим, то на це можна було б звертати лише увагу історикам. Але Росія в складі СРСР почала відновлювати по суті ту ж цивілізаційну матрицю: самодержавство (сталінізм), православ'я (тотальний ідеологічний примус, але вже з боку ідеології комуно-соціалізму), народність (самоврядність була знищена, і народ став структурами підданства щодо партійно-бюрократичного авторитарного керівництва СРСР – структура республік-областей СРСР).

Вихід України зі складу СРСР дозволив Україні почати повертатися до своєї цивілізаційної матриці. Водночас це повернення стало дуже сумнівним в концептуальному плані.

Перш за все, в незалежній Україні було знищено структури російського самодержавства. Спроби деяких українських президентів вдаватися до авторитаризму наражалися на протести та революційні повалення режимів. Ті ж олігархи, які в ситуації війни з Росією (почалася в 2014-му році) почали створювати свої армії, використовуючи націоналістичні організації, відродили своєрідну отаманію.

При цьому гетьманські структури в Україні досі дуже слабкі, походять явно не з аристократичної традиції, а з торгашесько-олігархічної. Анархісти та комуністи стали маргіналами. При цьому криза держави як способу політико-соціального влаштування цивілізацій просто вимагає анархістів. А зажерливість та здирництво олігархів просто вимагає комуно-соціалістів.

По-друге, в незалежній Україні поступово знищуються підданські структури місцевого управління Росії. Україна поступово повертається до самоуправління громад, відбираючи фінанси та повноваження у центральної влади.

Недорозвинутий характер гетьманської традиції, домінування отаманщини, втрачена колективна пам'ять про споконвічну самоврядність в Україні даються взнаки. Але процес іде.

По-третє, наміри повернення автономії українського православ'я за часів Скоропадського призвели вже в XXI столітті до того, що Україна нарешті повернула собі автокефалію православної церкви. Але це найбільш проблемна частина цивілізаційної роботи в Україні.

Потенціал православ'я для цивілізаційної роботи в Україні

Якщо зі структурами президентства, актуалізуючи гетьманські традиції, та зі структурами самоуправління громад, які вже стали світовим трендом, можна доволі ефективно працювати в процесі цивілізаційної роботи в Україні, то зі структурою трансцендентних змістів працювати всередині православ'я принципово неможливо.

Цивілізаційний потенціал православ'я не просто вичерпано до нуля, православ'я має негативний та проблемний статус для України.

Реформувати православ'я неможливо, тому що в цьому його суть – "зберегти заповіт, нічого на додаючи і нічого не забираючи".

Православ'я тепер надовго буде розколото, бо позиція Росії не може бути узгодженою з позицією Константинополя через цивілізаційні протиріччя, тобто протиріччя на більш високому рівні.

Православ'я неминуче буде транслювати архаїчні догми, але Україна не може собі дозволити трансляцію православ'ям архаїчних догм, бо тоді вона потрапить в пастку архаїзації, в якій зараз знаходиться Росія.

Православні архаїчні догми не можуть навіть виконувати функцію врівноваження життя на фронтирі, бо воно само конфліктне.

Православ'я закріпилося в найвідсталіших країнах. Православ'я зв'язує нас по руках і ногах і не дасть нам творити не те що нову цивілізацію, але навіть будь-які цивілізаційні зміни.

Цивілізаційні трансцендентні орієнтири мають вироблятися поза православ'ям. Можливо тут ще якось можна використати досвід католицтва чи протестантизму, але лише в тому разі, коли це не буде призводити до конфліктів з православ'ям.

І скоріш за все, робота з трансцендентними змістами в українській цивілізації вестиметься поза релігією взагалі.

Більше того, в Україні, подібно до Росії, набуває впливовості політичне православ'я. Всі три конфліктогенні сфери – мова, армія (війна), релігія (так звані українські "скрепи") – взяті на озброєння олігархічною владою і фактично розколюють Україну, бо саме в цих сферах адекватне мислення і вільна комунікація неможливі. В цих сферах можливі лише конфлікти.

До стимулювання дискусії з цих питань традиційно вдавалася Росія, яка бажала розколоти Україну. До стимулювання дискусії з цих питань традиційно вдавалася українська влада, коли вона втрачала підтримку української громади.

Православ'я було останнім, що Україну ще якось поєднувало з Росією. Росія обов'язково буде чіплятися за це останнє. Україні, якщо вона хоче мати позитивну перспективу, потрібно не жаліти це останнє і применшити його значення.

Все, що ми сьогодні можемо зробити в Україні, – це вивести православ'я за межі інтелектуальних дискусій. Якщо хтось хоче займатися цим нищівним для цивілізації процесом – нехай це робить, але на маргінесі.

Для прогресивної громадськості та інтелектуалів тема православної релігії має бути небажаною: в конфлікти не вступати, релігійні теми не підтримувати.

Особисто я не збираюся інвестувати в такі обговорення ні секунди свого часу.

Проект "Русь" завершено

По суті цивілізаційний проект "Русь", розпочатий в Русі-Україні, завершив процес свого розгортання. Православ'я як трансцендентний поштовх, що породжений зв'язком Русі та Константинополя, пройшов крізь Московію, повернувся до цього ж зв'язку України з Константинополем, відокремивши Московію. З чого почалося, тим і завершилося.

Русь-Україна, яка живила Росію ідеями, кадрами, енергетикою, віддала їй свою православну метрополію, свою назву і велику частину історичного часу, відокремлюється від Росії і завершає тривалий історичний період цивілізації.

Цивілізаційний проект "Русь" не підлягає ані реанімації, ані трансформації. Він не те що був невдалим, якраз навіть навпаки, але він себе вичерпав. Цивілізаційний проект "Русь" завершено Україною як безперспективний.

Росія в агонії. Україна творить нову цивілізацію. Ця нова цивілізація виникне на принципово нових початках, в інакших трансцендентних горизонтах і з новою системою мотивацій.

Це буде бездержавний громадо-республіканський, недемократичний самоуправлінський зі співволодінням, з інакшим простором трансценденції людства цивілізаційний проект, який матиме інакшу матрицю та інакшу назву.

Це сутінки Русі, і нема чого чіплятися за стару цивілізаційну матрицю.

powered by lun.ua
Коментарі — 101
Індра _ 11.01.2019 20:08
IP: 94.76.81.---
1828 р. вони повернулися назад з-за Дунаю, оселилися недалеко від Озівського моря. Отже, Шіва (Сіва) – це все той самий бог Сіва – приводець всіх козаків.
Індра _ 11.01.2019 20:07
IP: 94.76.81.---
Стсовно Юрія Шилова – не виключено, що до у нього родинне прізвище не Шило, а Шива чи Шіва. Прізвище його матері – Сіваченко. Вони всі з Задунайських козаків-повертальників.
Індра _ 11.01.2019 20:01
IP: 94.76.81.---
Віктор Ковальов: В... впізнається такий собі... Вибачаюсь

У вас помилки в вживанні дієслів зворотної дії: 1) впізнається = впізнає себе. Правильно так: В... можна впізнати/розпізнати такого собі... 2) вибачаюсь = вибачаю себе; правильно лише так: прошу вибачення.
Н.Ф. Пулярус _ 11.01.2019 19:45
IP: 193.0.218.---
Дима Белый:

Саме тому, що українцям глибоко нас*ати на твій сесесер, ти, ватнику, приходиш сюди агітувати за свій Совок.
Юрий Сергеевич _ 11.01.2019 19:40
IP: 188.239.71.---
київська митрополія ніколи не переносилася до Володимира-на-Клязьмі, а згодом до Москви, це Московська брехня. митрополит київський загинув під час штурму Києва татарами. У 1243 році за згодою Батия обов'язки митрополита виконував колишній ігумен Кирило. У 1250 році його висвятили на митрополита і свою кафедру він переніс із Києва до Сарая, щоб бути поблизу хана.
Віктор Ковальов _ 11.01.2019 19:30
IP: 94.178.145.---
Віктор Ковальов:
Віктор Ковальов:
В -Індрі- впізниється такий собі ненависник всього українського, як славнозвісний -Шило-, він же Шилов.
Вибачаюсь -Індро-, я мав на увазі -Диму Белого-, він же ж – Костянтин Ольшанський-.
Віктор Ковальов _ 11.01.2019 19:23
IP: 94.178.145.---
Елена Величко:
Елена Величко:
Елена Величко:
Акт же Християнства розглядаю як ПОРАЗКУ Рима іншим силам.
Тут мається на увазі тоталітарна політика стародавнього Риму.
А Християнство – то встановлення світового миру, тобто прогрес для всього світу.
Раджу Вам почитати книжку Дарія Світлого – "Світова москвинсько-юдейська проблема".
Індра _ 11.01.2019 19:15
IP: 94.76.81.---
До речі – назва Єрусалим є спотворена назва від "Русів село". І це таки правда – руси там оселилися з часів після виникнення Єгепту (це 17-те сторіччя до нової ери), а перед тим країна з пірамідами мала назву Хеміт (звідти походить "хемія" та арабське "алхемія", бо крана була населена розумними людьми, багато було науковців). Гіксоси (хіксоси – кіннотники, нашою нинішньою мовою), захопили Хеміт і прийшли вони з земель согоднішньої середньої та південно-південно-західної України. Вони ж і дали нову назву країні – Гіксос, а греки це почули як Єгипет і так це слово в Європі і прижилось.
Слово "рус" – це похідне від арійського "радж" – бик. На загал – це заможні люди, бо мали биків.
За Велесовою Книгою, частина слов'ян-кіммерійців (з середнього Дніпра), які осіли в Тавриді 3200-3000 років тому, далі пішли на захід, дійшли до Карпат і заснували там Карпатську Русь.
Віктор Ковальов _ 11.01.2019 19:07
IP: 94.178.145.---
В -Індрі- впізниється такий собі ненависник всього українського, як славнозвісний -Шило-, він же Шилов.
ViHo _ 11.01.2019 19:05
IP: 130.180.212.---
Дима Белый:
ViHo:
Лучшие времена Украины, как ни странно, но были в СССР, когда украинцы жили на широкую ногу за счёт России и их воспринимали как людей. Но ни до ни после, Украину уже никто не воспринимал всерьёз.
Украину используют только в своих корыстных целях.
Вот почему на опросах, украинцы больше всех ностальгируют по СССР.
Чувак, ты методички попутал. Все эти благоглупости предназначены для внутрироссийского пользования, а здесь – украинский сайт.
ViHo _ 11.01.2019 18:27
IP: 130.180.212.---
Дима Белый:
ViHo:
А может следует перестать цепляться за старую российскую концепцию истории и повторять всякую ерунду о кучку скотоводов из пустыни Гоби, покорившие почти всю Евразию? И попробовать написать рациональную версию истории, которая опиралась на знания географии, экономики, демографии и технологического уровня развития древних обществ, а не на новодельных "летописи", которых никто не видел раньше конца 18-го века.
Можно и не цепляться!
В Раде большинством голосов утвердить "новую историю Украины", где можно прописать возникновение Украины с Рождества Христова, и потом отдельным законом, применить уголовную отвественность за осуждение и критику этой истории, до 10 лет лишения свободы.
Чувак, Украина – не Россия, тут такие е...нутки не прокатывают. Тут свои тараканы в головах, самостийные.
Breda _ 11.01.2019 18:11
IP: 46.201.233.---
В концептуальному розумінні цивілізація Русь виникає в часи хрещення Русі в 988 році князем Володимиром, який також породжує концептуальну цивілізаційну установку – "Київ – Другий Єрусалим" (c)

Ви що Гундяя мантри переспівуєте? Вам робити нема чого?
Давайте ще про скрєпи затягуйте...
Індра _ 11.01.2019 17:48
IP: 94.76.81.---
Отже, Україгну можна порівняти з суто українським словом "краяти" – нарізати, ділити. Тоді Україна – це осередок, який краяє землі іншим, тобто розселяє племена в усібіч по землі. За Юрієм Шиловим: "Україна означає 'священа (ядрова) країна' і цю назву та значення вона мала в скіто-атичні, а можливо навіть ще й аратто-арійські часи (понад 7000 років тому). Тут, на цій землі, її почали формувати, як державу, під проводом варни жерців укрів та ін. з ХІІ-ХІІІ сторіч. Формування продовжувалось на чолі з воїнами, але набуло вже значення 'Украяна (-ная) (від сусідів) околиця'. З середини ХVІІ ст., в умовах національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, назва Україна витісняє усталену на той час назву цієї землі Русь. Тобто, він чудово розумів необхідність сакральних зв'язків народу з його первинними коренями. Тому назву Україна він наповнив саме первинним одвічним значенням – священої землі (центру) всіх індо-європейських народів. "
Індра _ 11.01.2019 17:46
IP: 94.76.81.---
Дима Белый насправді дуже темний... Оксентій Онопенко (мешканець Москви) пише наступне: "Назва "Україна" постала в гомеровську добу, тобто, за 1000 років до нової доби. Такий висновок можна зробити тому, що основою назви служить давнє грецьке дієслово, "κραιαινω", або у скороченній формі "κραινω" яке вживають у первісній формі тільки у Гомера. Дієслово "κραινω" – поетичне, досить часто вживане у Гомера, широко представлене в грецькій античній трагедії у значенні "царити", "правити". У самого Гомера дієслово "κραινω" вживане також у значенні "здійснювати", або "вершити" (діяти). Ці значення вкрай важливі тому, що латинська лексема "cosa" у назві "козак" має аналогічне значення: "діяти", "вершити" (здійснювати, діяти) ".
ViHo _ 11.01.2019 17:41
IP: 130.180.212.---
А може слід перестати чіплятись за стару російську концепцію історії і повторювати всілякі дурниці про купку скотарів з пустелі Гобі, що підкорили майже всю Євразію? І спробувати написати раціональну версію історію, яка б спиралась на знання географії, економіки, демографії та технологічного рівня розвитку давніх суспільств, а не на новодельні "літописи", яких ніхто не бачив раніше кінця 18-го сторіччя.
Bullettooth _ 11.01.2019 17:12
IP: 31.40.110.---
Все це вже було, й нові "церкви", й "нові цивілізаційні матриці", закінчилось погано. Тепер, відповідно до цього хвілосохва, за зрадою православ'я – зрада Русі, в принципі логічно. Закінчиться катастрофою.
Індра _ 11.01.2019 16:09
IP: 94.76.81.---
Наше суспільтво поступово визріває наближаючись до глибшого розуміння існування цього проникаючого інформаційного поля. Людина не є лише матеріальне тіло, вона має і польову компоненту, яка є вкрай важливою для гармонії людської спільноти. Адже при розвинутому фігурально-інтуїтивного погляду на природу і життя – чисто речові /матеріальні вигоди стають для людей вторинними.
Отже, маємо виклик – створення нового типу людського суспільтва в якому інтелектуальнє і духовнє багатства співіснуватимуть на рівних правах і всі разом люди житимуть в гармонії з універсальними матеріальними та польовими законами Природи. І саме спадщина Аратти надає нам можливість наблизитися до нової ери процвітання людства.
Задача українців в цих процесах – повернути людству розуміння і відчуття польової компоненти.
Викладене вище дає можливість вивести Українську Національну Ідею – саме вона буде нашим поводирем в майбутнє (виходячи саме з своїх прадавніх коренів).
Індра _ 11.01.2019 16:01
IP: 94.76.81.---
По-друге, важливим, але втраченим, елементом прадавнього суспільтва Аратти, була практика культивації польової чутливості (як сьогоді кажуть, ексасенсорики). Вся спільнота була єдиною, являла гармонічний ансабль, всі знали, що робити і що не можна чинити ні в якому разі, оскільки за цим – провалля і власне, і громади. Люди не мали зажурливих пісень! В суспільтві Аратти все було підпорядковане цьому проникаючому полі, аратти відчували це поле і всі свої дії намагалися вибудовувати в гармонії з ним. Аратти розвинули культ Сонця, Місяця та інших небесних світил, оскільки розуміли і відчували, що поведінка космічних тіл суттєво впливає на хід земного життя. 80% символів, які ми використовуємо сьогодні, були винайдені араттами.
Індра _ 11.01.2019 15:58
IP: 94.76.81.---
Пращури сучасних слов'ян відзначали необхідність вшанування Прави, тому вони були православні; але цей термін дуже примітивно перекладений на західноєвропейські мови, його пов'язали з християнством і назвали східних слов'ян ортодокасальними (християнами). Але насправді дослівний переклад "православні" це ті, хто славить право. Тут право – закони Простору, які всесильні і керують всім на землі.
В чому найбільша актуальність древньої ведичної спадщини Аратти? По-перше, Аратта мала структуроване суспільтво: брахмани (жерці, стратеги), кшатрії (адміністратори і старше воїнство), вайшью (громадяни) і шудри (особи, які за своїм фізичним і розумовим розвитком можуть бути лише служками); ці чотири варни не були спадковими, а брахмани і кшатрії добирали серед молоді талановитих осіб і навчали за здібностями для майбутнього служіння громаді. Важливо рисою їхньої цивілізації було виховання дітей і молоді.
Індра _ 11.01.2019 15:55
IP: 94.76.81.---
Далі цитую д-ра Юрія Шилова: "Місце України і взагалі слов'янських народів в цьому процесі – завершення тих епох (єднання першого і другого витків цивілізації), які розпочало італійське Відродження, продовжила німецька Реформація, піднесла французька Просвіта і закріпила англо-американська науково-технічна революція. Тепер починається слов'янське нео православіє – епоха початку нової весни людства, нового "автопілоту". Зараз це називають процесом демократизації, самоврядуванням тощо. Від слов'ян має розпочатися ера відродження суспільтва счастливих людей, якими вони були за часів Аратти."
Перше зерно слов'яни вже внесли в людство – наш демократичний устрій, звичаєве право, яке прийшло до США, Франції та ін. країн з Конституцією Пилипа Орлика.
Індра _ 11.01.2019 15:50
IP: 94.76.81.---
2) – культура, притаманна вторинним, тоталітарним цивілізаціям (рабовласницька, феодальна, капіталістична, соціалістична), стоїть на логіко-аналітичному світорозумінні, яке через раціоналізм виводить культуру на опанування проявами матеріального світу. Спочатку людство отримує величезні вигоди, але вони не суттєві, а формальні (матеріальні). Відбувається переключення культури на "ручне управління", яке поступово відключає культуру від "автопілоту". В решті-решт це приводить до смертоносних подій 20-го століття: війни, екологічні катастрофи. І людство, хоче воно того, чи ні, починає знову повертатись до "автопілоту" – на рівні вже сучасних технологій і світорозуміння.
Індра _ 11.01.2019 15:49
IP: 94.76.81.---
В людському суспільтві від прадавніх часів до новітнього часу можна виокремити 2 типи культур. 1) – культура общинної первинної розвинутої Аратти – дорабовласницької, дототалітарної цивілізації. Цей тип культури й до нині збережний в традиціях, принаймні, ми прагнемо до цього – зберегти традиції. Ця общинна культура стоїть на образно-інтуїтивному світосприйнятті , яка через світові архетипи підсвідомо виводить культуру на інформаційне поле (всемогутній всевидючий бог слов'янських, індійських і іранських вед). Така культура працює в режимі "автопілота" – pусилля суспільтва спрямовані на те, щоб підключитися до цього "автопілота", навчитися гармонійно поводити себе в просторі з наявними в ньому тонкими законами і тоді таке підключення автоматично вестиме людину по життю.
Volodymyr Tartak _ 11.01.2019 15:34
IP: 195.138.88.---
Я обома руками за "бездержавний громадо-республіканський проект", але після того як Україна стане повнопоравним членом НАТО та ЄС, так щоб його євро-українська "трансценденція" закінчувалась на межі міжнародно визнаних східних кордонів України.
Alkexanderkiv Dankiv _ 11.01.2019 15:29
IP: 46.211.74.---
Oleksandr Kazhurin:
Саме так. Тут автор статті пише про сутінки для Русі. А я вважаю, що не так ми наш корабель назвали і вийшла "біда". У 9-14 стст. українами називалися удільні князівства, тобто території з частковою автономіією, згідно державного устрою в епоху феодалізму. Козаки теж боролися у своїй більшості не за повну незадежність, а за широку автономію, тому й називали свою територію Україною. Б. Хмельницькому напередодні 1654 р. сусідні королі пропонували підтримку у справі відновлення держави, зрозуміло Русі, тим більше, що Росії тоді ще не було. Але він відмовився на користь православ'я і Москви. І цей вчинок Богдана видав "карт-бланш" Петру 1-ому за дві-третини століття по тому перейменувати Московію у Росію. Ми ж назвалися автономією і весь час намагаємось отримати справжню незалежність. Русь – це не слово, це дороговказ, Обравши свою історичну назву ми тільки цим виб'ємо всі козирі в Москви і знищемо їхню ідею "Русскаго мира", ми отримуємо потужну енергетику.
Елена Величко _ 11.01.2019 15:24
IP: 178.94.143.---
Наразі бачимо, що релігію як носій гуманітарної етики постійно використовували та використовують для політиканства. Тому, одне з основних завдань для РЕЛІГІЙ – повернутись у коло носія гуманітарної етики. допомоги, останньої надія НА ДОПОМОГУ, а не балачки, об"єднання заради нового миру, а не виправдованого тероризму. Теперешній Папа є носієм Нової Церкви, й нам того бажаю
Україна та Європа1065 Aтака Путіна1187 Корупція1288 Уряд реформ392 тітушки18
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Віктор Уколов

Стартувала PR-кампанія за зняття санкцій з Росії?

Олексій Гарань

Скільки посад голів комітетів віддала опозиції правляча компартія у 1990 р.?

14
Ірина Федорів

До уваги голови КОДА: Даніш в суді завалює експертизу по каналізації на Бакала

3
Айдер Муждабаєв

Россияне устали от Путина. Это правда. Им нужен Сталин

8
Дмитро Яблоновський

Державні монстри – вбити чи розчаклувати?

3
Сергій Лямець

Авакова и Супрун оставить в правительстве? Зеленский и команда – вы серьезно???

17
Ірина Федорів

Вода з фекаліями: що дала нарада в голови ОДА

12
Артем Петренко

Шанс вырваться из ловушки бедности. Или почему важно, чтобы у Зеленского получилось

24
Сергій Лямець

Коболев получает $1 млн в месяц. Укрзализныця закупает дизель у олигархов. Так зачем нам независимые набсоветы???

7
Сергій Лямець

Зачем Зеленскому стукачи. Что говорит здравый смысл об инициативе платить 10% за доносы

13
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter