Сергій Дацюк Філософ

СУТІНКИ РУСІ

11 січня 2019, 08:51

Розуміння того, що відбувається, можливе лише тоді, коли розумієш його масштаб. Невірно масштабоване не може бути зрозумілим.

Щоб зрозуміти автокефалію Православної Церкви України, потрібно розбиратися зовсім не з автокефалією, не з церквою, не з християнською релігією і не з вірою в Бога взагалі. Нам потрібно розібратися з цивілізаційним контекстом України.

Цивілізаційний проект "Русь"

Русь (Київська Русь в старому розумінні) виникла на шляху "із варяг в греки" і залишалася Серединною Землею, що пізніше було опізнано Маккіндером як Хартленд, володіння яким породжує владу на контенті.

В концептуальному розумінні цивілізація Русь виникає в часи хрещення Русі в 988 році князем Володимиром, який також породжує концептуальну цивілізаційну установку – "Київ – Другий Єрусалим". Князь Ярослав Мудрий утверджує перше зібрання законів "Руську правду" (1016). Митрополит Іларіон створює концептуальні орієнтації цивілізації в творі "Слово про закон та благодать" (1037-1050). Православна Русь розвивається як космополітична держава. Міста Русі боролися за вплив (Київ, Володимир, Новгород), що дозволяє говорити про велике протодержавне утворення з різними містами, де домінує Київ.

Після знищення Києва в 1240 році ханом Батиєм, православна метрополія переноситься з Києва до Володимира-на-Клязьмі (1299), потім до Москви (1325). Русь (Київська) переходить протягом XIV століття у склад Князівства Литовського, яке укладає унію з Польським Королівством. Так починається розмежування цивілізації на дві частини – Київську Русь та Московську Русь.

Чернець Філотей Псковський розробляє і пропонує (1523-1524) для князя Василя III нову цивілізаційну доктрину "Москва – Третій Рим". Це друга цивілізаційна установка, з якої починається явне спотворення цивілізаційного проекту Києва.

Доєднання Київської Русі до Московії у 1654 році після визвольної війни проти поляків Богдана Хмельницького було спробою відновити єдиний цивілізаційний проект "Русь". Київ живить Москву ідеями, кадрами, соціальною енергетикою.

Третя ітерація цивілізаційного проекту відбувається вже в 1833 році стараннями С.С.Уварова, який пропонує доктрину "Православ'я, самодержавство, народність".

Цивілізаційна матриця Русі-України

Русь (Київська) мала зовсім інакшу цивілізаційну матрицю, ніж Московія. Русь виникала як фронтир з фундаментально закоріненою свободою і самоврядністю, укріплювалася як фронтир і навіть у складі інших державних утворень продовжувала існування як фронтир. Московія виникала як утворення політико-економічного та соціального домінування та експансії в ситуації фундаментально закоріненого рабства та підданства, породженого пануванням Орди та тривалим впливом чингізідів на Московію.

В цьому сенсі фронтир є топологічне (нетериторіальне) уявлення про деякий динамічно змінюваний простір, який існує в жорсткій залежності від опору зовнішнім рухам поглинальної експансії сусідів. Власної експансії цього динамічного простору якраз вистачає на те, щоб зупиняти експансію сусідів, але не вистачає на те, аби суттєво прирощувати цей простір.

Більше того, простір Русі-України засадничо не може прирощуватися у великих об'ємах, бо інші землі (можливо за винятком Південної Росії, аж до Кавказу та Казахстану) не є фронтирними. Відтак вони не можуть сприйняти фронтирну цивілізаційну матрицю.

Українська цивілізаційна матриця з часом змінювалася формально, але не за суттю. Князі Русі перетворилися на отаманів козаччини, які в свою чергу стали отаманами опору Російської імперії, а ще пізніше стали олігархами в новій Україні. Отаманщина козаччини в цьому плані була космополітичною. І лише в нові часи націєтворення по всій Європі, отаманщина Русі-України стає націоналістичною.

Громади складали основу мережі міст та військових поселень Русі-України. Саме громади були основою самоврядності Русі-України. Гетьман був виборним, що являло собою прообраз президенства, хіба що з військовою аристократією.

Це принципово відрізняється від царсько-боярського управління Московії з її підданською земщиною та абсолютистською опричниною, що підпорядковувалася самодержавству. В Росії ніколи не було самоуправління в його українському розумінні, а російські общини мали набагато менше свободи.

Для України були характерні "ради", які були наслідком періоду козаччини, і лише після 1905 року почали створюватися в Росії.

Православ'я поширювалося на Росію з України. В часи Орди, коли Росія потрапила в ординське рабство, а Україна не бажала скоритися, Росія перехопила церковну владу. Принцип "чия світська влада, того і церковна" призвів до цезаропапізму, який утримувався Московією сотні років.

Навіть після так званого доєднання України до Росії Україна дуже довго лишалася осередком козацьких вольностей, кузнею кадрів, джерелом книговидання, джерелом вільнодумства і всіляких свобод. Православ'я в Україні будувалося за структурою громад, відтак приходів в Україні завжди було більше, ніж в Росії.

Початок ХХ століття засвідчив три масштабні кризи в Російські імперії

Криза самодержавства полягала у тому, що воно більше було не здатне виконувати цивілізаційні функції творення нових смислів та перспектив, і постійно відставало в політичному, економічному, соціальному та культурному планах від країн сусідньої Європи. Найбільшу енергетику революції ХХ століття в Росії породжувала саме ганебність відсталого самодержавства.

Криза народності та народництва полягала у неспроможності російської інтелігенції привнести ідеї свободи та демократії у рабсько-феодальні народні маси. Народницька традиція породила есерів. Земська реформа породили кадетів. Пізніше більшовики маргіналізували і тих, і інших.

Найменш дослідженою та аналізованою є криза православ'я в Росії. Можна навіть сказати, що криза православ'я лишалася прихованою в Росії аж до початку XXI століття. Оскільки більшовики намагалися знищити церву, а вона змушена була опиратися, то цей православний спротив відтіснив на задній план кризові явища в самому православ'ї. І лише коли Росія на початку XXI століття почала повертатися до цивілізаційної матриці Російської імперії, криза православ'я знову вийшла на передній план.

Гетьманство та автономність була знищена в Україні 1764-1783 Катериною II, але продовжували існувати в якості установок. Гетьмансько-отаманська структура управління цивілізаційної матриці України протистояла самодержавно-опричницькій структурі управління в матриці Росії. Ліберальна самоврядність в світському та релігійному житті України протистояла підданській місцевій організації в Росії (земства-губернії), де земська реформа 1864 р. була спробою ввести обмежену самоврядність на місцевому рівні. Ця реформа породила кадетів, які отримали більшість у першій Думі.

Народність та народництво Російської імперії в Україні було перетворено на національно-визвольний рух та на рух за отримання землі і емансипацію від поміщиків. Водночас ліберально-демократичні засади в Україні були розпорошені на великі конфліктуючі соціальні рухи: гетьманський (Скоропадський), отаманський (Петлюра), анархістський (Махно) та есерівсько-більшовицький (Вінниченко). Організаційно єдині російські більшовики, вміло використовуючи протиріччя між ними, змогли їх перемогти.

В ХХ столітті зіткнення отаманського (був організаційно слабким) та гетьманського (не мав підтримки селян) рухів привело до поразки України у війні з Росію, оскільки та встигла відновити регулярну армію та облудно запропонувала землю селянам, хоча потім їх і загнали в колгоспи. Так самоврядна Україна зі знищеною гетьмансько-отаманською структурою змушена була ввійти до складу СРСР.

Більшовицька Росія в СРСР значним чином знищила і національну волелюбну українську інтелігенцію, яка становила основу цивілізаційних спроб України початку XX століття. Голод-33 це була не лише помста українській самоврядній громаді за її антибільшовицьку позицію, це було фактично знищення самоврядності як цивілізаційної структури України.

СРСР на основі марксистського концепту був уже четвертою ітерацією цивілізаційного проекту "Русь". СРСР являв собою комуно-соціалістичний союз з усіма політичними установками імперії. Перемога СРСР у Другій світовій війні дала змогу створити у Східній Європі соціалістичний табір країн з обмеженим суверенітетом. В територіальному плані це найбільша за охопністю світова імперія, яка протистояла Західному Світу у Третій Холодній світовій війні.

Україна імперському марксистському концепту СРСР протиставила концепт національно-націоналістичної держави початку ХХ століття, який був реакцією на імперський концепт Російської держави. Цей державний концепт для України є надзвичайно дрібним і безперспективним, бо держава та цивілізація потребують різного масштабу концептів, інтелектуальних зусиль та соціальної енергії. В своїх засновках (самостійність, мова, релігійна єдність, "Україна від Дону до Сяну") він є калькою з російського експансійного імперського концепту. Цей концепт породив героїчний процес опору імперській Росії та СРСР, але він не мав сильної енергетики, масштабних трансцендентних горизонтів, які закладалися свого часу у цивілізаційний проект "Русь".

Відмова еліт Росії та України від концептуального розвитку цивілізаційних засад СРСР, догматизація марксизму як домінуючої доктрини у 60-х роках ХХ століття та розгортання національно-націоналістичного руху в Україні приводять до розпаду СРСР в 1991 році.

Незалежна Україна і відтворення цивілізаційної матриці Русі

Україна має жорстко оцінювати свою спробу цивілізаційного проекту на теренах Росії-СРСР. Мова йде не про політичні, не про економічні, не про соціальні і не про культурні злочини Росії проти України, а про цивілізаційний злочин Росії – тотальне знищення всіх цивілізаційних структур Русі-України як з самого початку і протягом всієї своєї історії зародків альтернативної до Російської цивілізації.

Якби російський більшовицький цивілізаційний проект був вдалим, то на це можна було б звертати лише увагу історикам. Але Росія в складі СРСР почала відновлювати по суті ту ж цивілізаційну матрицю: самодержавство (сталінізм), православ'я (тотальний ідеологічний примус, але вже з боку ідеології комуно-соціалізму), народність (самоврядність була знищена, і народ став структурами підданства щодо партійно-бюрократичного авторитарного керівництва СРСР – структура республік-областей СРСР).

Вихід України зі складу СРСР дозволив Україні почати повертатися до своєї цивілізаційної матриці. Водночас це повернення стало дуже сумнівним в концептуальному плані.

Перш за все, в незалежній Україні було знищено структури російського самодержавства. Спроби деяких українських президентів вдаватися до авторитаризму наражалися на протести та революційні повалення режимів. Ті ж олігархи, які в ситуації війни з Росією (почалася в 2014-му році) почали створювати свої армії, використовуючи націоналістичні організації, відродили своєрідну отаманію.

При цьому гетьманські структури в Україні досі дуже слабкі, походять явно не з аристократичної традиції, а з торгашесько-олігархічної. Анархісти та комуністи стали маргіналами. При цьому криза держави як способу політико-соціального влаштування цивілізацій просто вимагає анархістів. А зажерливість та здирництво олігархів просто вимагає комуно-соціалістів.

По-друге, в незалежній Україні поступово знищуються підданські структури місцевого управління Росії. Україна поступово повертається до самоуправління громад, відбираючи фінанси та повноваження у центральної влади.

Недорозвинутий характер гетьманської традиції, домінування отаманщини, втрачена колективна пам'ять про споконвічну самоврядність в Україні даються взнаки. Але процес іде.

По-третє, наміри повернення автономії українського православ'я за часів Скоропадського призвели вже в XXI столітті до того, що Україна нарешті повернула собі автокефалію православної церкви. Але це найбільш проблемна частина цивілізаційної роботи в Україні.

Потенціал православ'я для цивілізаційної роботи в Україні

Якщо зі структурами президентства, актуалізуючи гетьманські традиції, та зі структурами самоуправління громад, які вже стали світовим трендом, можна доволі ефективно працювати в процесі цивілізаційної роботи в Україні, то зі структурою трансцендентних змістів працювати всередині православ'я принципово неможливо.

Цивілізаційний потенціал православ'я не просто вичерпано до нуля, православ'я має негативний та проблемний статус для України.

Реформувати православ'я неможливо, тому що в цьому його суть – "зберегти заповіт, нічого на додаючи і нічого не забираючи".

Православ'я тепер надовго буде розколото, бо позиція Росії не може бути узгодженою з позицією Константинополя через цивілізаційні протиріччя, тобто протиріччя на більш високому рівні.

Православ'я неминуче буде транслювати архаїчні догми, але Україна не може собі дозволити трансляцію православ'ям архаїчних догм, бо тоді вона потрапить в пастку архаїзації, в якій зараз знаходиться Росія.

Православні архаїчні догми не можуть навіть виконувати функцію врівноваження життя на фронтирі, бо воно само конфліктне.

Православ'я закріпилося в найвідсталіших країнах. Православ'я зв'язує нас по руках і ногах і не дасть нам творити не те що нову цивілізацію, але навіть будь-які цивілізаційні зміни.

Цивілізаційні трансцендентні орієнтири мають вироблятися поза православ'ям. Можливо тут ще якось можна використати досвід католицтва чи протестантизму, але лише в тому разі, коли це не буде призводити до конфліктів з православ'ям.

І скоріш за все, робота з трансцендентними змістами в українській цивілізації вестиметься поза релігією взагалі.

Більше того, в Україні, подібно до Росії, набуває впливовості політичне православ'я. Всі три конфліктогенні сфери – мова, армія (війна), релігія (так звані українські "скрепи") – взяті на озброєння олігархічною владою і фактично розколюють Україну, бо саме в цих сферах адекватне мислення і вільна комунікація неможливі. В цих сферах можливі лише конфлікти.

До стимулювання дискусії з цих питань традиційно вдавалася Росія, яка бажала розколоти Україну. До стимулювання дискусії з цих питань традиційно вдавалася українська влада, коли вона втрачала підтримку української громади.

Православ'я було останнім, що Україну ще якось поєднувало з Росією. Росія обов'язково буде чіплятися за це останнє. Україні, якщо вона хоче мати позитивну перспективу, потрібно не жаліти це останнє і применшити його значення.

Все, що ми сьогодні можемо зробити в Україні, – це вивести православ'я за межі інтелектуальних дискусій. Якщо хтось хоче займатися цим нищівним для цивілізації процесом – нехай це робить, але на маргінесі.

Для прогресивної громадськості та інтелектуалів тема православної релігії має бути небажаною: в конфлікти не вступати, релігійні теми не підтримувати.

Особисто я не збираюся інвестувати в такі обговорення ні секунди свого часу.

Проект "Русь" завершено

По суті цивілізаційний проект "Русь", розпочатий в Русі-Україні, завершив процес свого розгортання. Православ'я як трансцендентний поштовх, що породжений зв'язком Русі та Константинополя, пройшов крізь Московію, повернувся до цього ж зв'язку України з Константинополем, відокремивши Московію. З чого почалося, тим і завершилося.

Русь-Україна, яка живила Росію ідеями, кадрами, енергетикою, віддала їй свою православну метрополію, свою назву і велику частину історичного часу, відокремлюється від Росії і завершає тривалий історичний період цивілізації.

Цивілізаційний проект "Русь" не підлягає ані реанімації, ані трансформації. Він не те що був невдалим, якраз навіть навпаки, але він себе вичерпав. Цивілізаційний проект "Русь" завершено Україною як безперспективний.

Росія в агонії. Україна творить нову цивілізацію. Ця нова цивілізація виникне на принципово нових початках, в інакших трансцендентних горизонтах і з новою системою мотивацій.

Це буде бездержавний громадо-республіканський, недемократичний самоуправлінський зі співволодінням, з інакшим простором трансценденції людства цивілізаційний проект, який матиме інакшу матрицю та інакшу назву.

Це сутінки Русі, і нема чого чіплятися за стару цивілізаційну матрицю.

powered by lun.ua
Коментарі — 101
Багдашкин Михаил _ 12.01.2019 13:28
IP: 213.5.193.---
Происходящие в Украине следует рассматривать в полицивилизационной парадигме. Это фронтинарная территория на стыке трех мировых цивилизаций – западной, православной с незначительным влиянием исламской. Украина часть православной цивилизации московского типа с иудейской властью. В православной цивилизации, в отличие от западной, отсутствует разделение светской и духовной власти – глава государства, кесарь является младшим партнером Бога, а рабов божьих он считает и своими рабами. В такой цивилизации нет свободы, не возможны инновации, по сути это приговор, вечная нищета. Мы государство, в котором власть-паразит уничтожает своего носителя. Население это понимает или чувствует, поэтому спасается бегством.
Илья Гуцуляк _ 12.01.2019 11:34
IP: 35.235.227.---
Сумніваюся, що переважна частина людства досягла такого розвитку, щоб обійтися без "куруючої" ролі релігії в утвердженні загальнолюдських цінностей. А Україна, з її дрімучими "націоналістичними"рухами, які все більше набирають сили і "давлять" всіх інших, дай бог, щоб вижила, щоб не розпалася, а не те, щоб стала рушієм нового і прогресивного.
Корж Микита _ 12.01.2019 10:57
IP: 95.132.135.---
Труд Дацюка породил забавный болезненный бред в комментах:) О том что Русь как "цивілізація Русь" прекратилась когда стала частью монгольской империи, уже никто и не помнит. И настолько срослась с монгольской империей, что фактически стала её правонаследницей.
Ну, да, в этом случае концепт " Украина це Эвропа" трещит по швам:))
Volodymyr Tkachuk _ 12.01.2019 10:37
IP: 77.123.172.---
Игорь Козырев:
С.Дацюк – единственный, кто держит цивилизационную рамку в вашей стране. И почти в одиночестве (мало что слышно по этому поводу от В.Никитина, Ю.Чудновского и иных соратников Дацюка по бывшему ККД). Но и в его подходах есть некий пробел и, возможно, принципиальный: все, что мы имели в истории Руси – это действия государства, власти, которая повреждала все. И вот, все эти повреждения (ментальные, физические, цивилизационные) в народе выдаются теперь за его свойства и неверный цивилизационный выбор в прошлом. Лечится это должно новым цивилизационным выбором и переходом к новым общинам, минимизацией государства... Но при этом до конца не ясно – чем плох изначальный цивилизационный выбор, если бы его не искажала ранее власть?

От на цьому місці всі українські інтелектуали та політики раптово стають глухими та сліпими.
Леонід Орлов _ 12.01.2019 09:57
IP: 95.134.209.---
Висновки автора, може за виключенням передостаннього абзацу, є слушними. Україна справді має нагоду започаткувати нову цивілізацію. Можливо тільки така місія дасть нам шанс врятуватись від загрози знищення напів-мертвою, але агресивною, імперією, або від сумної перспективи бути країною без доріг, без справедливого суду, без хоча б прожиткового рівня пенсій, без гарантій надання необхідної медичної допомоги. Світ дійсно відчуває потребу в змінах. Ми ж їх потребуємо чи не найбільше. Соціологія показує, що не проблеми мови чи віри є найактуальнішими, а найгостріша, за її даними, проблема війни вирішується не лише армією. Сучасна західна цивілізація народжувалась у боротьбі за справедливу оплату праці робітника чи винахідника. Певно на теренах зміни суспільних відносин народяться й початки нової цивілізації.
Індра _ 12.01.2019 09:38
IP: 94.76.81.---
Слово "варяги" має слов'янські корені: варяжити – це ходити морем на кораблі, звідси і слово "баржа". Тож варяги навчили західні племена ходити морем і основне ремесло їх, вікінгів, стало варяжити – блукати морями з землі до землі, зокрема, чинити морський розбій, як типові пірати.
Игорь Козырев _ 12.01.2019 09:36
IP: 35.235.227.---
С.Дацюк – единственный, кто держит цивилизационную рамку в вашей стране. И почти в одиночестве (мало что слышно по этому поводу от В.Никитина, Ю.Чудновского и иных соратников Дацюка по бывшему ККД). Но и в его подходах есть некий пробел и, возможно, принципиальный: все, что мы имели в истории Руси – это действия государства, власти, которая повреждала все. И вот, все эти повреждения (ментальные, физические, цивилизационные) в народе выдаются теперь за его свойства и неверный цивилизационный выбор в прошлом. Лечится это должно новым цивилизационным выбором и переходом к новым общинам, минимизацией государства... Но при этом до конца не ясно – чем плох изначальный цивилизационный выбор, если бы его не искажала ранее власть?

Но не надо забывать – западная цивилизация пришла к своему системному цивилизационному кризису. Значит, это и кризис католицизма тоже. Тут он догоняет православие, хоть и пытается как-то остаться актуальным (священники геи и т.п)., но не сменой цивилизац. рамки.
Індра _ 12.01.2019 09:33
IP: 94.76.81.---
Tim Vlas:
...у 862 році слов'янські і фінські племена, що проживали в районі Новгорода запросили на правління ватажка вікінгів Рюрика I. Його наступники створили, підкоривши значні території східних слов'ян, державу Київська Русь. Згодом войовнича вікінгська верхівка асимілювалась з підкореним народом.
Не пишіть московську маячню. Варяги не були вікінгами; варяги – це були охоронці караванів як піших, так і водних. В основі своїй варяги були слов'янами, південь Балтійського моря був заселений слов'янами вщенть. Навіть нині в Німеччині є земля Укермарк, таке саме оземро, місто Укердорф і т.д. – то все були землі укрів. Саме варяги навчили диких вікінгів, які жили на заході (сучасні Данія, Норвегія, Швеція) мореплавству. Перший потік слов'ян н захід був під назвою Венеди/Венети. Відомо, що слов'янський флонт вщент розбив флотилію Юлія Цезаря на західному узбережжі сьогоденної Франції. Чи був Рюрик? Значення слва "рюрик" – селянин.
Tim Vlas _ 12.01.2019 09:19
IP: 35.235.226.---
Чому аналізу протистояння Шведи-"Орда" так мало уваги в підручниках з історії України?
Адже це війни варягів 9-11 століття з Візантією, 13-14 століть з монголоїдами. Фактично 18-20 століття це те саме протистояння скандинавів і народів Європи навалі зі сходу.
Швеція – Московія 1700-1721
Німеччина (Московія під Катериною ІІ), Велика Британія – Османська порта. Війни на Причорномор'я та Крим, контроль Чорного моря.
Німеччина, Австрія проти Російської імперії та СРСР 1914-1945рр.
Війна ВБ, США, ЄС з колишнім СРСР та уламками СЕВ (Чечня, Хорватія, Сербія, Албанія, Косово, РФ, Україна, Грузія) 1990-2019 рр.
Tim Vlas _ 12.01.2019 09:07
IP: 35.235.226.---
Між 800 і 850 роками шведські вікінги[2] розбудовують в районі між узбережжям Фінської затоки Балтійського моря та верхніх течій Дніпра й Волги (в районах Ладозького озера[2]) мережу міст і фортець, що мала назву "гардаріки", (старо-шв. Gardarike – "міста"). Пізніше, у 862 році слов'янські і фінські племена, що проживали в районі Новгорода запросили на правління ватажка вікінгів Рюрика I. Його наступники створили, підкоривши значні території східних слов'ян, державу Київська Русь. Згодом войовнича вікінгська верхівка асимілювалась з підкореним народом.
Svitlana Poludnenko _ 12.01.2019 09:03
IP: 46.201.65.---
Індра:
1000000+
Petr Harchenko _ 12.01.2019 04:09
IP: 35.235.226.---
"Цивілізаційна місія України – поховати християнство, зупинити тисячолітній шлях деградації людства" – дуже слушна думка Володимира Кузьменка. Потрібна нова цивілізаційна матриця для всього людства. Треба відкинути атомістичну концепцію Людини. Людина не є об'єктом. Такої "людини" як дискретний індивід не існує. Справжня онтологія веде до надіндивідного статусу тілесності Людини. Це грунтовно показано в книзі "Предисловие к постистории" (П.Харченко), в якій описана Необ'єктивована Людина. Задача сучасної філософії – відмовитись від традиційного суб'єкт-об'єктного алгоритма мислення при пізнанні суті Людини. Суть Людини розкриває правда Одкровення, саморозкриття її через природу тілесності, Істина несумісна з фантомами об'єктивації Людини суб'єктом.Треба переінакшити суспільну мораль в напрямі відповідності її космогонічним смислам життя, привести суспільні відносини у відповідність до неб'
єктивованої суті Людини.
Petr Harchenko _ 12.01.2019 04:09
IP: 35.235.226.---
"Цивілізаційна місія України – поховати християнство, зупинити тисячолітній шлях деградації людства" – дуже слушна думка Володимира Кузьменка. Потрібна нова цивілізаційна матриця для всього людства. Треба відкинути атомістичну концепцію Людини. Людина не є об'єктом. Такої "людини" як дискретний індивід не існує. Справжня онтологія веде до надіндивідного статусу тілесності Людини. Це грунтовно показано в книзі "Предисловие к постистории" (П.Харченко), в якій описана Необ'єктивована Людина. Задача сучасної філософії – відмовитись від традиційного суб'єкт-об'єктного алгоритма мислення при пізнанні суті Людини. Суть Людини розкриває правда Одкровення, саморозкриття її через природу тілесності, Істина несумісна з фантомами об'єктивації Людини суб'єктом.Треба переінакшити суспільну мораль в напрямі відповідності її космогонічним смислам життя, привести суспільні відносини у відповідність до неб'
єктивованої суті Людини.
Олександр Юренко _ 12.01.2019 02:50
IP: 92.113.51.---
Володимир Кузьменко:
100%
Володимир Кузьменко _ 12.01.2019 02:15
IP: 93.73.89.---
При такому вільному доступі до високоінтелектуальної розмови усілякого низькодумного сміття – розмови не вийде... не вийшло... А шкода... Пан Дацюк створив чудову можливість, але її потопили в смітті... Щоб десь була суспільно корисна і продуктивна розмова, потрібна організована площадка з адміністратором і фільтром... щоб не засмічувати розмову кашею і вінегретом... Можливо, і у п.Дацюка така сама проблема з такою площадкою...
stork _ 12.01.2019 02:10
IP: 35.235.228.---
Дима Белый:
Этот бред хо/хла можно перечеркнуть одной фразой!
У некой "Украины" нет последовательной истории, что бы считать себя родственной Киевской Руси.
Только Россия и предшествующая ей Древняя Русь, может выстроить неразрывную историческую линию своей последовательности, и не только историческую, а главное и культурную, этническую, языковую и ментальную.
Почему "Украина" в скобках, да потому, что это не государство, а некая "краина" с "краинцами", между Польшей и Россией, которая никогда не была государством. Украину создали тираны: Ленин, Сталин и Хрущёв и с их исчезновением исчезнет и Украина.
Ви не знаєте нічого, окрім "історії", написаної імперськими пропагандистами.
Олександр Іванович _ 12.01.2019 01:00
IP: 93.77.155.---
Читається як ляпас Грушевському. Старий, бідака, купу життя потратив на те, щоб об"єднати Русь з Україною – а тут на тобі)))
Зрештою – фронтир зі свободою, яка гіперболізує до бардаку це козаччина, Україна в вузькому (Наддніпрянщина) значенні. Вона зачаровує здалека, як колись галицьких русинів – настільки, що зробила з них українців, але зблизька ні до чого доброго не приводить, про що описали в своїх спогадах одні з керівників ЗУНРу, як, наприклад, Лонгин Цегельський
Alkexanderkiv Dankiv _ 11.01.2019 23:08
IP: 46.211.111.---
Tim Vlas:
Вона замислювалася, припустимо, як проект вікінгів, точніше, проектів тоді не існувало, тому це був не проект, я чпочіб виживання для невеликого, але гордовитого та войовничого народу з країни із суворим кліматом. І, навіть, не народу, а просто представники одного клану (кланів) вирішили просуватися в напрямку Русі, а інші до Альбіону, спочатку – до Каледонії (Шотландії), треті – в інші краї. І ці завоювання, їх початок слідує за розпадом Римської імперії – тобто вони прийшли на зміну римлянам. Їм вдалося багато, Але крім Нормандії більш ніде їх назва не залишалася в історії. Для Русі ці люди стали таким собі каталізатором, який пробудив націю і вже за 2 століття для багатох королівськів домів стало честю поріднення з Київським правителем. Ніхто ж не каже, що королевою Франції ща короля Анрі 1-го була дочка вікінга. І ніхто не каже, що Осло заснувала місцева принцеса. Так само, як і ніхто не згадує, що Франція стала нею завдяки франкам з Германії (не Німеччини).
Tim Vlas _ 11.01.2019 22:38
IP: 35.235.226.---
Русь лише одна з частин варязького (норманського, Норвезького, Данського) проекту володіння портами і водними артеріями Європи 6-12 століть.
Русь- це цивілізація вікінгів!
Корж Микита _ 11.01.2019 21:33
IP: 95.132.135.---
Ця нова цивілізація виникне на принципово нових початках – это возвышенные впечатления, п Дацюк, которые Кант назвал – непознаваемыми. Так и будете витать в облаках. А цивилизация создавалась на эмпирике, Юм определил её как опыт и чувства. Любая современная технология несет в основе своей эти два эмпирических начала – опыт и чувства.
Корж Микита _ 11.01.2019 21:21
IP: 95.132.135.---
Боже мой, какое невероятное бессистемное нагромождение, "куча мала".
на этой бутафории, п Дацюк, современная экономика работать не будет. Талантливые люди не будут вкладывать в это свои способности, средства и труд.
Olexiij Babenko _ 11.01.2019 21:03
IP: 37.54.150.---
Дацюк пише так, ніби в нас тут геть всі віруючі. У нас матеріалістів більш ніж достатньо для сприйняття будь-яких новацій. Хоча вони теж православні, але в тому сенсі, що їх культурне оточення формувалось під впливом православ'я. Тобто в опозиції до православ'я але в солідарності з православним людом.
Теорії про зв'язок релігійної матриці і процвітання суспільства існують, але вони не доведені в науковому розумінні. Отже оптимістичні сценарії з православними алюзіями відкидати зарано.
Чи є для людства цінність досвіду інтелектуальних дискусій з православною підкладкою?
Невже Сковорода чи Агатангел Кримський на стільки не рівня Френсісу Бекону щоб "ніколи знову"?
Та ну. Я вважаю, що навпаки. Саме такі мислителі нам потрібні прямо зараз.
Індра _ 11.01.2019 20:16
IP: 94.76.81.---
Дима Белый:
У вас в методичці ФСБ зациклення? А у вас в Москві сьогодні який з шести наявних лже-Путіних виступав? N2 чи N5?
Індра _ 11.01.2019 20:13
IP: 94.76.81.---
Я ніяк не міг викласти весь коментар цілком – йде повідомлення, що я вживаю заборонену лексику! Нареші я второпав, що наше одвічне козацьке слово "xoхoл" належит в цьому часописі до забороненої лексики. Це ж треба... А назва ж яка – Українська правда
Діячі з часопису, коли почнете вивчення українознавства?
Індра _ 11.01.2019 20:10
IP: 94.76.81.---
Зазирність в мережу: God Siva images.
У Сіви на голові спереду xoxол, доволі високий, а далі косички спадають вниз нижче грудей. Кожна косичка – це один вояк Сіви. Тому козаки й мали одну косу-оселедець – один вояка Сіви.
Україна та Європа1065 Aтака Путіна1187 Корупція1288 Уряд реформ392 тітушки18
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Віктор Уколов

Стартувала PR-кампанія за зняття санкцій з Росії?

Олексій Гарань

Скільки посад голів комітетів віддала опозиції правляча компартія у 1990 р.?

14
Ірина Федорів

До уваги голови КОДА: Даніш в суді завалює експертизу по каналізації на Бакала

3
Айдер Муждабаєв

Россияне устали от Путина. Это правда. Им нужен Сталин

8
Дмитро Яблоновський

Державні монстри – вбити чи розчаклувати?

3
Сергій Лямець

Авакова и Супрун оставить в правительстве? Зеленский и команда – вы серьезно???

17
Ірина Федорів

Вода з фекаліями: що дала нарада в голови ОДА

12
Артем Петренко

Шанс вырваться из ловушки бедности. Или почему важно, чтобы у Зеленского получилось

24
Сергій Лямець

Коболев получает $1 млн в месяц. Укрзализныця закупает дизель у олигархов. Так зачем нам независимые набсоветы???

7
Сергій Лямець

Зачем Зеленскому стукачи. Что говорит здравый смысл об инициативе платить 10% за доносы

13
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter